Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Jastrebarsko – e-Ceste online

Grad Jastrebarsko je u prvoj polovici 2014. godine započeo s aktivnostima na uvođenju centralnog WebGIS sustava i projekta „E-ceste Online“. Nakon provedenog postupka nabave s izvršiteljima usluga u svibnju 2014. sklopljen je ugovor o izradi programskog sustava, te ugovor o usluzi prikupljanja i unosa podataka o nerazvrstanim cestama u prostornu bazu podataka Grada Jastrebarsko. Najznačajniji […]

Glasaj

Opis

Grad Jastrebarsko je u prvoj polovici 2014. godine započeo s aktivnostima na uvođenju centralnog WebGIS sustava i projekta „E-ceste Online“. Nakon provedenog postupka nabave s izvršiteljima usluga u svibnju 2014. sklopljen je ugovor o izradi programskog sustava, te ugovor o usluzi prikupljanja i unosa podataka o nerazvrstanim cestama u prostornu bazu podataka Grada Jastrebarsko. Najznačajniji korak bio je uspostava Baze nerazvrstanih cesta, a koja integrirana unutar centralnog GIS-a zajedno s drugim administrativnim, katastarskim i komunalno prostornim podacima čini WebGIS sustav Grada.

U periodu od narednih 6 mjeseci napravljena je video snimka svih postojećih nerazvrstanih cesta na području Grada u oba prometna pravca (cca 470 km), te su unesene dužine simetrala snimljenih cesta u digitalne kartografske podloge. Nakon uspostavljene Baze nerazvrstanih ceste krenulo se s uvođenjem sustava za održavanje cesta kao sastavnog dijela WebGIS-a. Prilikom uvođenja održano je nekoliko radionica i prezentacija kojima je cilj bio upoznati sve dionike procesa održavanja cesta (zaposlenici grada i komunalnog poduzeća) na koji način sustav funkcionira i koji su prednosti ovog načina vođenja poslovnog procesa. Elektronički zapis, slike prije početka i nakon izvršenih radova, svi prijavljeni problemi s terena na jednom mjestu kao i mogućnost pregleda istih (status novo, u fazi izrade, odrađeno) zaposlenicima su izgledali teško ostvarivi.

Konkretno, sustav je koncipiran na način da svaka ovlaštena osoba koja ima pristup sustavu ima mogućnost prijave problema na terenu iz područja prometne infrastrukture odnosno održavanja cesta na način da svojim pametnim uređajem fotografira ili napravi video zapis problema, koji se zatim automatski evidentira u sustavu dobivanjem oznake „intervencija“ status „nova“ s pripadajućom lokacijom i fotografijom početnog stanja s terena. Zaprimljene naloge za „intervencijom“ ovlaštena osoba Grada dnevno elektronički administrira kroz sustav i nekoliko obveznih koraka:

  • traži od izvođača radova (komunalnog poduzeća) ponudu za obavljanje radova (elektronički)
  • šalje narudžbenicu (elektronički) kao nalog za izvođenje radova ukoliko je ponuda sukladna ugovorenom troškovniku
  • odobrava (elektronički) scan računa izvođača radova s pripadajućom fotografijom lokacije „novog“ stanja, nakon čega „intervencija“ prelazi u status „odrađeno“ i proces završava.

Nakon početnog skepticizma i otpora, dionici su uvidjeli prednosti ovog interaktivnog online sustava prvenstveno u brzini prenošenja i evidentiranja informacija na jednom mjestu s direktnim uvidom u lokaciju na terenu gdje se određeni problem pojavio. Nadalje, mogućnost prikaza troškova odrađenih radova na terenu, kao i onih koji su u fazi izrade, omogućili su direktnu kontrolu cjelokupnog procesa održavanja cesta.

Početkom 2015. Grad uvodi obvezu vođenja cjelokupnog procesa održavanja cesta putem online sustava, a svi ključni dionici, zaposlenici grada i komunalnog poduzeća, počeli su s aktivnim korištenjem sustava „E-ceste“ u veljači 2015. godine.

Vanjsku podršku Gradu Jastrebarskom u uvođenju sustava i provedbi samog projekta pružila je tvrtka Promet i prostor d.o.o. iz Zagreba kao izrađivača sustava, te ostale tvrtke i institucije kroz stručnu pomoć i podršku (Markiva projekt d.o.o., Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Vode Jastrebarsko d.o.o.).

Video Link F http://www.jastrebarsko.hr/projekti/dugorocni_strateski_projekti/e—grad/

Osnovni problem

Grad Jastrebarsko teritorijalno obuhvaća površinu od 226,5 km2 i 59 naselja u kojima živi 15.866 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. Na području Grada ustrojene su 2 gradske četvrti i 30 mjesnih odbora. Jedna od osnovnih zadaća grada je obavljanje poslova od lokalnog značaja za stanovništvo iz područja komunalnog gospodarstva, a posebno u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta i svakodnevnih problema na terenu prema prijavama građana. Kvalitetnije rješavanje problema građana u svakodnevnom radu lokalne uprave te uspostava efikasnijeg sustava upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta bio je osnovni cilj projekta „E – ceste Online“ Grada Jastrebarskog.
Nerazvrstanim cestama upravlja Grad, a njihovo održavanje povjereno je komunalnom poduzeću u vlasništvu Grada. Sam proces upravljanja i održavanja cesta od njegova početka, evidentiranja problema na terenu, do rješavanja odnosno izvođenja radova, prije uspostave WebGIS sustava „e-ceste“ bio je dugotrajan i neefikasan. Prijave građana za probleme na terenu išle su prema nadležnoj službi u gradu za komunalno gospodarstvo ili komunalnom poduzeću odnosno često istovremeno i jednoj i drugoj strani, a najmanje 4 zaposlenika je evidentiralo prijave u nekoliko svojih „ručno vođenih“ evidencija. Objedinjenog mjesta prijavljenih problema građana s terena nije bilo. Organizacijski problemi takvog sustava stvorili su i komunikacijske probleme, pa se velik dio vremena trošio na međusobno prenošenje informacija između grada i komunalnog društva, a što je direktno utjecalo na brzinu i kvalitetu usluge rješavanja potreba građana. Također, prije izdavanja samog naloga za izvođenjem radova, prethodio je i obvezni proces „administriranja“ koji je obuhvaćao izlazak komunalnog poduzeća na teren i izradu ponudbenog troškovnika, te nakon toga izradu narudžbenice za radove od strane grada.
Jedan od problema predstavljalo je i praćenje troškova po mjestu troška na određenoj cesti s obzirom da jedinstvena baza, kao ni digitalna karta cesta u vlasništvu gradu nije bila uspostavljena. Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta pratili su se isključivo u računovodstvenim evidencijama pregledom realiziranih troškova u odnosu na planirana sredstva. Znalo se da Grad održava oko 220 km nerazvrstanih cesta, međutim koliko ima cesta i kolika je dužina pojedine ceste te gdje se ona lokacijski nalazi (prostorno i katastarski), takva jedinstvena baza i karta cjelokupnih informacija nije postojala.
Takav neefikasan sustav upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada kroz dugi niz godina postao je neodrživ. Jedino rješenje postojećeg stanja bilo je uspostava kvalitetnog programskog sustava kojim će se obuhvatiti prostorna baza podataka svih cesta na području grada, te evidentirati cjelokupan proces održavanja cesta na jednom mjestu, od zaprimanja prijave do izdavanja naloga za izvođenje radova.

Rješavanje problema

Logičan izbor za realizaciju projekta „E – ceste Online“ bila je uspostava modernog informatičkog programskog sustava koji bi omogućio efikasnije poslovanje Grada. Softwerska rješenja sustava bila su različita, međutim aplikacije zatvorenog koda (dostupne isključivo s jednog računala) čije korištenje je uvjetovano brojem plaćenih licenci za korisnike sustava nije uzeto u razmatranje. S obzirom na ubrzani razvoj interneta i trendove u uredskom poslovanju, odluka je bila da se uspostavi moderna internet (Web) aplikacija geoinformacijskog sustava (GIS) dostupna svim dionicima ne samo putem računala, već i putem pametnih mobilnih uređaja (Android).
Geoinformacijski sustavi (GIS) su informacijski sustavi koji upravljaju prostornim podacima i događajima vezanih uz njih, te predstavljaju sve ono što se nalazi oko nas (zgrade, stabla, ceste, rijeke, javna rasvjeta, itd.) pomoću digitalnih karti.
Navedeni WebGIS sustav Grada uz postojeće dostupne baze podataka na internetu (Google Maps) trebao je obuhvatiti u digitalnom obliku i sve geoinformacijske podatke na području grada (katastar, ortofoto itd.), kao i aplikaciju koja će između ostalog omogućiti cjelokupan proces održavanja cesta na jednom mjestu.
Zašto WebGIS sustav upravljanja i održavanja? Zbog jednostavnog pristupa informacija i brojnih prednosti u odnosu na aplikacije zatvorenog koda, i to:
 globalni pristup: dostupnost aplikaciji s bilo koje lokacije, potrebni internet pretraživači (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i sl.) koji se mogu koristiti na svim platformama;
 široka namjena: WebGIS aplikacije su uglavnom namijenjene širokom broju korisnika;
 velik broj korisnika: WebGIS aplikacije mogu posluživati stotine korisnika u istom trenutku;
 velika ušteda: usporedba s održavanjem klasične aplikacije zatvorenog koda je neusporediva iz razloga što je oslobođena plaćanja licenci za korisnike sustava;
 jednostavno korištenje: WebGIS aplikacije ne zahtijevaju dodatna stručna znanja kao softwerski programi zatvorenog koda te su najčešće jednostavne za korištenje, kao i klasične web stranice;
 jednostavno ažuriranje: podaci se ažuriraju samo na jednom mjestu i svi korisnici odjednom koriste najsvježije verzije aplikacije.

Rezultati

U vrlo kratkom periodu od samo 6 mjeseci u 2014. Grad je uspio uspostaviti digitalnu bazu svih nerazvrstanih cesta na području grada. Evidentirano je ukupno 494 cesta u dužini od 233 km, od čega je 98 km asfaltiranih cesta , a 135 km je neasfaltirano (makadam). Od početka aktivnog korištenja sustava održavanja cesta (veljača 2015.) u sustavu je online evidentirano 75 naloga za intervencijama na terenu, od čega 22 intervencija je odrađena, 8 ih je u tijeku, 22 čekaju odobrenje za radove, a 23 je novih prijava problema s terena.
Već sada, nakon nepune pola godine u radu sustava, mogu se vidjeti organizacijski i financijski rezultati. Najveći značaj uvođenja ovog sustava je taj što je Grad uspio više pojedinačnih odvojenih organizacijskih sustava objediniti u jedan centralni sustav, čime je provedba procesa ubrzana minimalno 50% u odnosu na prijašnji način funkcioniranja. Provedbom projekta „E-ceste Online“ postignuto je brzo i učinkovito komuniciranje više službi istodobno uz cjelokupnu kontrolu troškova i naloga za intervencijama na terenu preko jedinstvenog WebGIS sučelja.
Učinkovitost sustava najviše dolazi do izražaja kod intervencija koje je potrebno izvršiti u kratkom vremenskom periodu. Umjesto korištenja klasičnih dopisa i komunikacije putem klasične ili elektroničke pošte, online sustav zaprima naloge za intervencije s priloženim fotografijama putem pametnih mobilnih uređaja. Ovime se omogućuje provedba cijelog procesa od uočavanja nedostatka do njegovog uklanjanja u izrazito kratkom roku. Isto tako sustav prati tko je i kada zadao ili izvršio intervenciju tj. radni nalog što je važno pri utvrđivanju odgovornosti za pojedine zadatke ukoliko se pojave određeni zastoji tzv. „uska grla“. U slučaju zaprimanja velikog broja naloga za intervencijama korištenjem sustava znatno je lakše odrediti prioritete u izvođenju radova te se na taj način znatno povećava efikasnost usluga prema građanima.
Interaktivna online komunikacija u sustavu direktno je utjecala na smanjenje potrošnog uredskog materijala. U 2014. prije uvođenja sustava svakom nalogu za intervencijom na terenu obvezno je prethodio ponudbeni troškovnik izvođača radova i izdana narudžbenica od strane Grada koji su se izdavali u fizičkom obliku u najmanje dva primjerka. Aktivnim korištenjem sustava održavanja cesta potrošnja potrošnog materijala, izdavanje ponudbenih troškovnika i narudžbenica, smanjena je u cijelosti odnosno u 100-postotnom iznosu.
Uvid i informacija u svakom trenutku na svakoj lokaciji u Gradu o radovima koji su u tijeku, koji čekaju na izvršenje, koji su odrađeni i koliki su troškovi, je neprocjenjiva s obzirom da je komunikacija „pokvarenog telefona“ i prebacivanje odgovornosti između svih dionika na ovaj način izbjegnuta.

Troškovi projekta

Sveukupni troškovi provedbe projekta „E-ceste Online“ odnosno uvođenja WebGIS sustava Grada uključujući i usluge prikupljanja i unosa podataka o nerazvrstanim cestama u prostornu bazu podataka Grada Jastrebarskog iznose 341.250,00 kuna, te su financirani isključivo iz gradskog proračuna.
U primjeni sustav nije stvorio dodatne troškove glede zapošljavanja novih zaposlenika s obzirom da su korisnici i administratori sustava već otprije zaposlene osobe, odnosno dionici su zaposlenici Grada (kao upravitelj cesta) i komunalnog poduzeća (tvrtka u vlasništvu koja vrši uslugu održavanja cesta).

Drugi učinci projekta

Provedbom ovog projekta Grad je uvidio potrebu za evidencijom cjelokupne vodovodne i kanalizacijske mreže koja je pod upravljanjem i u vlasništvu gradske tvrtke Vode Jastrebarsko d.o.o. u WebGIS sustav Grada, a kako bi se kod izvođenja radova na cestama izbjegli mogući nepotrebni troškovi oštećenja iste uzrokovani neadekvatnim informacijama o lokacijama postojeće infrastrukture.
Indirektan rezultat evidentiranja svih nerazvrstanih cesta u prostornoj bazi podataka je uvid u stvarno stanje cesta na terenu u odnosu na katastarsku podlogu i zemljišno knjižno vlasništvo, a čime će Gradu u postupku upisa cesta sukladno zakonskim propisima u velikoj mjeri olakšati sređivanje postojećeg stanja.
Tijekom 2015. kao rezultat uvođenja sustava Grad je nadogradio WebGIS sustav izradom javno dostupne aplikacije na web stranicama grada s obuhvatom Gospodarske zone Jalševac radi pružanja informacija potencijalnim investitorima. WebGIS baza Gospodarske zone  http://www.jastrebarsko.hr/ omogućuje uvid u sljedeće podatke: površina obuhvata zone, izgrađene površine i označene lokacije postojećih tvrtki u zoni, površine slobodne za gradnju s uvjetima gradnje, prometnice u zoni (postojeće, u fazi izgradnje i one predviđene prostornim planom), itd.

Održivost projekta

U narednom periodu od dvije godine uz sustav održavanja cesta Grad planira online uspostaviti kompletan sustav održavanja komunalne infrastrukture (održavanje javnih i zelenih površina te javne rasvjete) unutar postojećeg WebGIS-a Grada i učiniti ga javno dostupnim građanima s mogućnošću prijavljivanja problema s terena putem pametnih mobilnih uređaja. Kao preduvjet navedenog je lociranje svih zelenih površina i otoka, dječjih igrališta te svih rasvjetnih tijela i stupova javne rasvjete u prostornoj bazi podataka.

Dugoročni cilj ovog projekta je stvaranje efikasne i transparentne lokalne samouprave korištenjem najmodernijih informatičkih tehnologija u komunikaciji s građanima, te podizanje svijesti o uporabi pametnih uređaja u svakodnevnom životu kao efikasan način rješavanja problema lokalne sredine.