Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Karlovac – GIS SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PROMETNOM INFRASTRUKTUROM – „e-ceste”

Aktivnosti vezane za primjenu projekta uključivale su mnogobrojne sastanke sa korisnicima SUSTAVA. Korisnici uključuju: Tvrtke u gradskom vlasništvu (Vodovod i kanalizacija, Zelenilo, itd..), Ugovorni održavatelji prometa na području Grada Karlovca, Javna vatrogasna postrojba, Službe unutar Gradske uprave i drugi (slanje informacija medijima sa sustava koji trenutno sadrži preko 30.000 fotografija), stranke… Projekt je započet kao […]

Glasaj

Opis

Aktivnosti vezane za primjenu projekta uključivale su mnogobrojne sastanke sa korisnicima SUSTAVA. Korisnici uključuju: Tvrtke u gradskom vlasništvu (Vodovod i kanalizacija, Zelenilo, itd..), Ugovorni održavatelji prometa na području Grada Karlovca, Javna vatrogasna postrojba, Službe unutar Gradske uprave i drugi (slanje informacija medijima sa sustava koji trenutno sadrži preko 30.000 fotografija), stranke… Projekt je započet kao PILOT projekt 2013. godine te je od tada sustavno unapređivan i danas je nezamislivo djelovanje bez ovakvog načina svakodnevnog rada.

Osnovni problem

Prometna infrastruktura po vrijednosti čini značajan dio gradskog bogatstva. Kvalitetno, ekonomično i pravovremeno upravljanje je jedan od najvažnijih zadataka vlasnika odnosno održavatelja infrastrukture. S obzirom na ove činjenice i ubrzani razvoj tehnologija, postoji konstantna potreba za uvođenjem novih inovacija i tehnologija u svrhu smanjenja troškova i racionalnijeg planiranja te u konačnici i samog olakšavanja svakodnevnog rada. U ovom radu biti će prikazan novi sustav za upravljanje prometnom infrastrukturom i evidenciju intervencija baziran na najmodernijim mobilnim i web tehnologijama.

Rješavanje problema

Uveden je potpuno novi pristup rješavanja problema baziran na transparentnosti (lokacije i slike), učinkovitosti, brzini rješavanja problema, kvaliteti odrađenog posla od strane izvoditelja - na prometnicama (pješački, biciklistički, motorni promet) na području Grada Karlovca (cca 700 km cesta).

U sustavu održavanja cestovne infrastrukture veliki značaj ima međusobna komunikacija različitih dionika, od nadzora i upravnih tijela do izvođača radova na samoj prometnoj infrastrukturi. Postojeća komunikacija je u pravilu neefikasna zbog korištenja zastarjelih načina i alata komunikacije koji se svode na papirnate dopise, elektronsku poštu, telefonske pozive itd. Takva komunikacija je dugotrajan i spor proces koji često, pogotovo u telefonskoj komunikaciji, može dovesti do nesporazuma ili gubljenja dijela informacija. Osim toga u takvoj komunikaciji otežano je obavljati kvalitetan nadzor cjelokupnog radnog procesa i kontrolu izvršenja zadaća. Prvi korak u rješavanju tog problema je objedinjavanje svih informacija na jednom mjestu te osiguravanje njihove preglednosti i dosljednosti. Tu do izražaja dolaze webGIS aplikacije koje omogućuju jednostavno prikupljanje informacija te jednostavan pristup i daljnje raspolaganje informacijama. Primjenom specijaliziranih modula u okviru webGIS aplikacija za vođenje baze podataka o cestama moguće je u značajnoj mjeri unaprijedit upravljanje intervencijama (aktivnostima) na prometnoj infrastrukturi.

WebGIS rješenja na današnjem stupnju razvoja informatičkih i GIS tehnologija predstavljaju optimalno rješenje za vođenje baza podatka prometne infrastrukture. Takva rješenja na korisničkoj strani karakterizira snažna funkcionalnost, brzina prikaza i ažuriranja podataka, jednostavnost korištenja kao i mogućnost korištenja na velikom broju računala. Serversku stranu sustava karakterizira najmodernija tehnologija otvorenog koda (engl. open source) koja omogućuje potpunu prilagodnu sustava pojedinačnom korisniku uz vrlo pristupačnu cijenu razvoja.

Primjena ovakvih rješenja u gospodarenju cestovnom infrastrukturom omogućava jednostavno praćenje i kontrolu stanja na cestama, brzo planiranje radova i aktivnosti na cestama, jednostavno predviđanje i kontrolu troškova održavanja cesta te brzu komunikaciju između upravitelja infrastrukturom i izvođača radova.

Rezultati

Korištenjem aplikacije za evidenciju intervencija na prometnoj infrastrukturi postignuto je brzo i učinkovito komuniciranje više službi te je omogućena kontrola izvedenih radova preko jedinstvenog webGIS sučelja. Korištenjem unaprijed definiranih izvješća moguće je na jednostavan način dobiti pregled svih izvršenih radova u određenom razdoblju ili na određenom području. Učinkovitost takvog sustava najviše dolazi do izražaja kod intervencija koje je potrebo izvršiti u kratkom vremenskom periodu. Umjesto korištenjem klasičnih dopisa i komunikacijom putem klasične ili elektroničke pošte, koristi se komunikacija preko jedinstvenog web sučelja. Umjesto opisnih zahtjeva za intervencijom koristi se automatski zahtjev s priloženim fotografijama. Ovime se omogućuje provedba cijelog procesa od uočavanja nedostatka do njegovog uklanjanja u izrazito kratkom roku. Isto tako sustav prati tko je i kada zadao ili izvršio intervenciju tj. radni nalog što je važno pri utvrđivanju odgovornosti za pojedine zadatke ukoliko se pojave određeni problemi.

U slučaju zaprimanja velikog broja zahtjeva za intervencijama korištenjem ovakvog sustava znatno je lakše odrediti prioritete izvođenja radova te se na taj način povećava učinkovitosti službi koje obavljaju radove na terenu.

Osnovna svrha informatička rješenja za vođenje evidencije obavljanja poslova jest unaprijediti poslovni proces na način da se administrativni dio poslova obavlja jednostavnije, lakše i efikasnije. Iz tog razloga informatička rješenja moraju biti maksimalno jednostavna kako bi se osiguralo da ona budu prihvaćena od većine korisnika. Takva rješenja moraju ubrzati rad, tj. skrati vrijeme potrebno za obavljanje administrativnih poslova pri tome vodeći računa da sam postupak korištenja ne smije biti kompliciraniji od primjerice rada sa e-mailom.

Uvođenjem sustava te upravljanje intervencija na ovaj način, omogućuje se brzo i efikasno te potpuno transparentno provođenje interventnih zahvata na prometnoj infrastrukturi. Sustav omogućava jednostavniju komunikaciju između različitih službi te smanjuje potrebu vlasnika/upravitelja infrastrukture za izlaženjem na teren kako bi sam vizualno ocijenilo situaciju.

Razvojem dodatnih modula za uređaje koji su danas sve više i više prisutni kao osobna komunikacijska i informatička oprema (primjerice, pametni telefoni i tablet uređaji) smanjuju se troškovi nabavke opreme i omogućuje primjena širem krugu djelatnika.

Korištenjem sustava sve informacije čuvaju se na jednom mjestu te su u svakom trenutku pristupačne svim korisnicima sustava kojima je to dozvoljeno. Jednostavnim kreiranjem raznih izvješća, moguće je u svakom trenutku dobiti informaciju o izvršenim radovima u određenom vremenskom razdoblju ili na određenom prostoru. Kroz statističke analiza izvršenih radova u prošlosti, znatno se olakšava planiranje radova u budućem razdoblju te olakšava određivanje prioriteta u budućnosti.

Primjena webGIS tehnologija omogućava da se sustav konstantno unapređuje, nadopunjuje i razvija sukladno razvoju novih tehnologija, a primjena tehnologija otvorenog koda omogućuje jednostavnu prilagodbu različitim zahtjevima pojedinih korisnika

Troškovi projekta

Troškovi provedbe projekta realizirani su kroz period od 3 godine te su višestruko opravdani raznim mjerljivim i posrednim učincima, dok je samo sustav održavan od strane prometnog odsjeka unutar gradske uprave ali i ostalim subjektima (Gradske tvrtke, Uprava, ostali korisnici..) koji na dnevnoj bazi ažuriraju sustav te je isti minimalno opterećenje za djelatnike. Službeno unutar gradske uprave na održavanju radi jedna osoba.

Drugi učinci projekta

Indirektni rezultati sustava vidljivi su preko izlaganja mogućnosti i korisnosti Projekta na više seminara vezanih na prometnu infrastrukturu, održavanje prometnica, signalizacije i dr. Također, sustav na istim temeljima uveden je i u drugim gradovima (Grad Ozalj, Grad Zagreb, Grad Jastrebarsko, Grad Ozalj, Grad Samobor, Grad Sisak, Grad Popovača, Grad Petrinja)

Svi ovi gradovi slijedili su naš primjer implementiranja sustava u svrhu lakše snalaženja i praćenja svih vrsta radova koji su direktno povezani s gradom kao održavateljem. Sustav omogućava transparentan uvid u sve faze radova. Sustavu je moguće pristupiti u bilo kojem trenutku te mjenjati direktno s terena što omogućava veliku fleksibilnost u radu i bržem dohvaćanju informacija.

Održivost projekta

Sadašnji opseg podataka i funkcionalnih cjelina koji su sastavni dio Projekta „E-ceste“ je izuzetno velika baza podataka koja je promjenjiva u realnom vremenu.
Svakodnevno se sustav puni sa više od 50 fotografija, radovi i planovi izvođenja su na dnevnoj i tjednoj bazi izravno sa terena putem Ophodarske službe, Održavatelja, Tvrtki, Djelatnika Grada, a korištenjem tableta i pametnih telefona inkluzirani u Sustav prema različitim kategorijama.
1. Popis različitih vrsta objekata (javna rasvjeta, propusti, mostovi, parkirališta, klizišta, autobusna stajališta, ...) s pripadajućim lokacijama, slikama i dokumentima te mogućnost ispisa u obliku izvješća
2. Dojave bilo koje vrste problema u realnom vremenu pomoću mobilne aplikacije
3. Popis različitih vrsta podloga kao što su plinska, telekomunikacija, vodovodna infrastruktura za lakše pronalaženje podzemne imovine
4. Vrlo velika baza koja je dokumentirana unutar samo sustava

Planirane aktivnosti odnose se na:
Nadogradnju postojeće baze geoprostornih podataka WebGIS (E-ceste) –

Mjere za povećanje sigurnosti u prometu grada Karlovca

U cilju generalnog unaprjeđenja organizacije prometa i smanjenja gužvi i zagušenja u redovnim vršnim opterećenjima i u incidentnim situacijama predlaže se uspostava Centra za upravljanje prometom grada Karlovca, koji će omogućiti upravljanje svim oblicima gradskog prometa s jednog mjesta. Bazu Centra će činiti postojeći gradski geoinformcijski sustav (WebGIS) koji će se kontinuirano unaprjeđivati i nadograđivati. Na sustav trebaju biti priključeni svi semaforski uređaji, brojači prometa, video kamere za nadzor ključnih prometnica u gradu, meteorološke stanice i dr. Na sustavu biti vidljive lokacije vozila javnog gradskog prijevoza, zatim službi za održavanje prometnica, hitnih službi i ostalih vozila važnih za funkcioniranje grada. Sustav treba sadržavati i informacije o popunjenosti najvažnijih javnih parkirališta i garaža na području grada te informacije o prometnoj opterećenosti najvažnijih prometnica. Implementacijom ovog sustava moguće je smanjiti zagušenje prometa u gradu i smanjiti vremena putovanja te na taj način značajno utjecati na smanjenje razine buke i ispušnih plinova generiranih prometom te povećati ukupnu energetsku učinkovitost prometa.
Prometna signalizacija u vidu postave informativnih displeja na ulazima u Karlovac omogućava vozačima pravovremenu informaciju o izvanrednim događajima i/ili informacije o kvalitetnijim rutama kretanja kao što je npr. brži prolazak vozila preko sjeverne obilaznice u odnosu na prolazak kroz centar grada. Brojači prometa i klasifikatori s praćenjem brzine kretanja vozila, osim davanja informacija semaforskom sustavu, omogućuju preventivno djelovanje po pitanju preusmjeravanja prometnih tokova a prometnoj policiji mogućnost preventivnog djelovanja na nesavjesne vozače. Video detekcija incidentnih situacija i nadzor prometnih tokova omogućuju operaterima i prometnoj policiji brzo i učinkovito djelovanje što je posebice bitno u slučajevima nesreća s opasnim teretom zbog blizine velikog vodocrpilišta kao i stambenih zgrada uz prometnice. Sustav mjerenja mase i osovinskog opterećenja u pokretu automatski javlja nadležnim službama i prometnoj policiji svakog prekršitelja, što je za Karlovac zbog velike količine teretnog prometa od iznimnog značaja za očuvanje kvalitetne cestovne infrastrukture, odnosno smanjenja troškova održavanja prometnica i objekata.
Postojeću bazu geoprostornih podataka (WebGIS) potrebno je nadograditi u smislu „prihvata“ svih predloženih sustava kao što su svjetlosna prometna signalizacija i oprema, video sustav, meteo sustav, brojači prometa, sustav mjerenja mase i osovinskog opterećenja, uputni sustavi, promjenjivi znakovi, i dr., što je nužno za jednostavno praćenje i kontrolu stanja cestovne i ostale infrastrukture, jednostavno, brzo i transparentno upravljanje infrastrukturom, jednostavno i brzo planiranje investicijskog i redovitog održavanja, uštedu i bolju kontrolu trošenja financijskih sredstava, ubrzanu i jasniju komunikaciju između naručitelja i izvođača.
Sukladno postojećem stanju i dozvoljenim zakonskim okvirima27 potrebno je pokrenuti pregovarački postupak s postojećim Izvoditeljem. Sva nova rješenje trebaju se bazirati na već prije otvorenim sustavima (otvoreni kod) gdje nisu potrebne licence trećim stranama. Također, sva nadograđena funkcionalnost informatičkog rješenja aplikacije mora biti omogućena putem Internet preglednika bez potrebe za instalacijom dodatnih stolnih aplikacija (eng. desktop).
4.1.5 Ugovaranje radova, nabava opreme i nadzora s izvedbom
U sklopu ove aktivnosti obuhvaćene su slijedeće radnje:
• Uvođenje Izvoditelja u radove - potrebno je urediti kvalitetni partnerski odnos svih sudionika. Imajući u vidu da je prometni sustav „živa tvar“ podložna stalnim promjenama, sva pitanja i nedoumice potrebno je riješiti dogovorom uz uvažavanje prijedloga Upravljačkog tijela;
• Izvedba pilot projekta Sustava i dokaza njegove potpune funkcionalnosti - na temelju definiranih minimalnih tehničkih uvjete prometne opreme potrebno je izvesti pilot projekt Sustava kako bi se dokazala potpuna kompatibilnost i homogenost opreme na svim razinama, od najjednostavnije mjerne opreme na terenu preko softverskih sustava do implementacije otvorenih baza podataka u glavni nadzorni centar za praćenje i upravljanje prometnim tokovima WebGIS;
• Koordiniranje svih aktivnosti pri izvođenju radova, vođenju tehničkih pregleda, preuzimanju objekata i opreme - za vrijeme predmetnih aktivnosti nužna je koordinacija i usklađenost svih sudionika: projektanata, Upravljačkog tijela, investitora, nadzornih inženjera, izvoditelja i dr.