Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Makarska – Održivi grad

Korisnici svih projektnih aktivnosti su građani grada Makarske, od onih najmanjih do onih najstarijih. Aktivnosti koje su se provodile i one koje su u realizaciji su sljedeće: Grad Makarska je 2013. godine prijavio Projekt modernizacije javne rasvjete u gradu Makarskoj primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja na javni natječaj Fonda za zaštitu […]

Glasaj

Opis

Korisnici svih projektnih aktivnosti su građani grada Makarske, od onih najmanjih do onih najstarijih.

Aktivnosti koje su se provodile i one koje su u realizaciji su sljedeće:

  • Grad Makarska je 2013. godine prijavio Projekt modernizacije javne rasvjete u gradu Makarskoj primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja na javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za zajedničko sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete. Projekt je predviđao zamjenu 531 svjetiljke na području grada Makarske, sukladno Idejnom i Glavnom projektu izrađenom od ovlaštenog projektanta Mladena Žanića, dipl.ing.el., a procijenjena vrijednost je iznosila 2.254.500,00 kn (uključen PDV), s tim da je predviđeno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 40% iznosa, dok bi Grad Makarska financirao preostalih 60%. Odlukom Upravnog odbora Fonda po provedenom Javnom natječaju odabran je navedeni projekt Grada Makarske, te mu je odobreno sufinanciranje u traženom maksimalnom iznosu od 40% troškova, najviše do 901.800,00kn. Temeljem navedene Odluke, u 2014.godini je zaključen Ugovor o sufinanciranju projekta između Grada Makarske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno kojem je Grad Makarska, uz suglasnost Fonda, proveo postupak javne nabave nakon kojeg je sklopio ugovor za nabavu i ugradnju materijala za modernizaciju javne rasvjete u gradu Makarskoj primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja sa ZAJEDNICOM PONUDITELJA: ELOS d.o.o., ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT ELEKTROMAKARSKA i to u iznosu od 2.183.287,50 kn. Nakon uspještno realiziranog projekta Modernizacije javne rasvjete i ove godine Grad Makarska javio se na Javni poziv Fonda radi neposrednog sufinanciranja energetskih pregleda sustava javne rasvjete “Energetski pregled i izrada energetskog izvješća javne rasvjete” s ciljem da se iduće godine uz sufinanciranje Fonda zamijeni i preostali dio rasvjetnih tijela u gradu. Gradu Makarskoj tako je odobreno 25 000 kuna, tj. 40 % opravdanih troškova projekta, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 62 500 kuna.
  • Rekonstrukcija Upravne zgrade na GSC kao niskoenergetske kuće – Upravna zgrada, u vlasništvu Grada Makarske, uklopljena u kompleks JU Gradski sportski centar, tj. samom centru grada, vrlo atraktivnoj gradskoj lokaciji dugi niz godina u derutnom je stanju, neosvijetljena, van funkcije te nerijetko okupljalište sumljivih skupina. S obzirom na lokaciju, zgradu planiramo rekonstruirati i staviti u funkciju za korištenje, a prema principima povećanja energetske učinkovitosti, kao niskoenergetsku kuća i to kao prvi takav primjer na širem makarskom području i čime će se ostvariti veće uštede električne i toplinske energije, te ušteda na troškovima održavanja.  Izgradnjom ovakve zgrade želi se dati primjer i potaknuti, educirati i animirati građane za gradnju temeljenu  na povećanju energetske učinkovitosti. Projektom se planira rekonstrukija i nadogradnja čija će funckija  dijelom biti u funkciji Gradskog sportskog centra, a manjim dijelom u funkciji Parka prirode Biokovo na način da je projektom u prizemlju zgrade predviđena Multimedijska višefunkcionalna dvorana, čiji je primarni cilj interpretacija bogatstva flore i faune Parka prirode Biokovo u svrhu obrazovanja, znanosti i turističke prezentacije te promicanja očuvanja prirode.

Drugi dio zgrade predviđen je za korištenje Gradskom sportskom centru  za razvoj sportsko-rekreativnog turizma u sklopu samog kompleska sportskog centra. FZOEU Gradu je Makarskoj odobrio iznos od 82.000,00 kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije, na temelju čega je ishodovana građevinska dozvola i čime je realizirana 1. faza projketa. Temeljem sredstava Fonda i Odluke o odobrenju sredstava pomoći, u pripremi je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova izgradnje. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 10.000.000,00 kuna, od čega je u Gradskom proračunu predviđeno 4.000,000,00 kuna, a ostatak se očekuje od FZOEU i Svjetske banke u sklopu NIP projekta.

  • Tijekom 2013. i 2014. Grad Makarska (u suradnji s društvom Makarski komunalac d.o.o.) je poduzeo brojne radnje po pitanju širenja infrastrukture bez koje ne može biti ni značajnih pomaka u odvajanju otpada:
  1. formirano je 13 zelenih otoka s 52 polupodzemna kontejnera za miješani otpad, papir i plastiku, a do kraja godine oformit će se još 3 zelena otoka s 13 novih kontejnera (lokacije otoka možete potražiti u Katastru zelenih otoka Makarske) poslovnim i stambenim zgradama raspoređeno je 150 kanti za prikupljanje papira,
  2. na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu omogućeno je odlaganje sedam različiti komponenti otpada ( papir, staklo, plastika, metal, elektronički otpad, baterije, glomazni otpad),
  3. omogućeno je zbrinjavanje elektroničkog otpada pozivom na besplatan broj 0800 444 110 u roku od 24 sata,
  4. u dijelovima grada gdje je dominantna obiteljska stambena izgradnja građanima će se dodijeliti odgovarajuće kante za razdvajanje otpada.

 

  • Izgradnja Reciklažnog dvorišta – Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) jedinicama lokalne samouprave propisano je izvršavanje obveze odvojenog prikupljanja otpada, na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, ima mogućnost za izdvojeno odlaganje manjeg ili većeg broja različitih otpadnih materijala. Reciklažno dvorište Grada Makarske gradit će se na predjelu Volicije, na k.č. br. 4990/2 k.o. Makarska-Makar (odgovara k.č. 449/2 k.o. Kotišina), a projekt je u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ciljevima Strategije gospodarenja otpadom RH i Nacionalne Stratgije zaštite okoliša, kao i europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša. Istim se omogućuje prikupljanje različitih vrsta otpada, na za to posebno predviđenim i izgrađenim mjestima koja će biti ustrojena prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja. Grad Makarska u rujnu 2014. javio se na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta jedinicama lokalne samouprave. FZOEU Gradu Makarskoj odobrio je sredstva pomoći Fonda za financiranje izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta na području Grada Makarske, u iznosu od 78.000,00 kuna, što čini 100 % procijenjenih i opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije, a Odlukom Fonda, Grad je ušao u program sufinanciranja Fonda izgradnje Reciklažnog dvorišta sa stopom od 80%. Izrađen je idejni projekt, u tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta.
  • Grad Makarska u suradnji s trgovačkim društvom Makarski komunalac d.o.o. proveo je prvi dio edukativne kampanje “Skupi, složi, savjesno odloži” u svrhu informiranja, educiranja i podizanja svijesti javnosti o važnosti gospodarenja otpadom. Edukativna kampanja se sastoji od edukativno-informativnog i promotivnog dijela. U edukativno-informativnom dijelu do sada je održano preko 40 radionica u kojima je sudjelovalo oko 800 djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Odabrane su upravo ove dobne skupine zato što je iznimno bitno da se u ranom dobu steknu ispravni stavovi, a dosadašnje iskustvo ukazuje da su djeca idealna za upijanje informacija i njihovo širenje u svojim obiteljima i među vršnjacima, čime indirektno utječu na podizanje razine svijesti cijele društvene zajednice i na pokretanje pozitivnih promjena u svojoj okolini. Građani se sustavno informiraju i potiču na održivo gospodarenje otpadom preko novinskih članka, radijskih emisija, radijskih jinglova, edukativnih letka, edukativne plakata, web novosti i održane javne tribine za građane i dionike. Postavljena je web stranica sa potrebnim informacijama koje im mogu pomoći u što lakšem gospodarenju otpadom (http://makarska.hr/hr/otpad-kampanja/2653), a trenutno je u procesu izrada novog portala. Građanima su na kućnu adresu dostavljeni edukativni letci o važnosti gospodarenja otpadom s kartom zelenih otoka na području grada Makarske. Osigurane su dva telefonska broja na kojima građani mogu besplatno naručiti odvoz glomaznog ili odvoz većih količina saklupljenih frakcija otpada. Postavljeni su city light i jumbo plakati na prometnim šetnica u gradu koji svojom porukom potiču građane na korištenje zelenih otoka i reciklažnog dvorišta. Također u sklopu edukativne kampanje se provodi dodijela kućnih kompostera uz edukativnu radionicu zainteresiranim građanima.
  • Organizacija brojnih edukativno-ekoloških događanja s ciljem promicanja održivog razvoja. Grad Makarska dugi niz godina, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa uspješno organizira niz događanja s ciljem promicanja održivog razvoja, očuvanja prirode i čišćenja okoliša, kao što su: Zelena čistka, projekt Zeleni mjesec, čišćenje podmorja i sl. Ove godine, Grad Makarska sa svojih čak pet doganjanja priključio se brojnim europskim gradovima u obilježavanju Europskog tjedna održivog razvoja, koji se održavao od 50. svibnja do 3. lipnja. Tako su organiziranja predavanja na temu Zelene arhitekture i Socijalnog poduzetništva, orgnazirana je tradicionalna Makarska  Biciklijada te niz kreativnih radionica s ciljem edukacije djece i mladih o efikasnoj upotrebi različitih predmeta i recikliranju papira.

Tijekom realizacije svih projektnih aktivnosti susreli smo s problemima koji se odnose na imovinsko-pravne odnose i administrativne probleme koji se odnose na rokove izvršavanja pojedinih aktivnosti, kao i na manjak znanja i iskustva vlasitith resursa, kojeg smo nadoknadili konstantnim ulaganjem u obrazovanje, educiranje i praćenje trendova. Planirane aktivnosti provodimo u suradnji s: Makarskim komunalcem d.o.o., JU Park prirode Biokovo, Gradskim društvom Crveni križ Makarska, GI Ruke za bolju Makarsku. Dobra suradnja očituje se i kroz suradnju s ostalim orgnizacijama civilnog društva. Osim toga, u sve naše projekte sve više uključujemo organizacije civilnog društva i trudimo se međusektorskom suradnjom doći do najboljih rješenja, ali i znanja iz različitih društvenih smjerova koje sadrže upravo udruge i klubovi koji okupljaju veliki broj građana.

Jumbo 1-10 500×250 FINALQ

LETAK Komunalac MA 205×400 FINAL

CityLight Komunalac FINQ

Osnovni problem

• Problem masovne izgradnje stambenih objekata za primarno, ali i sekundarno stanovanje počeo je u Makarskoj dolaziti do izražaja početkom 21. stolječa, često bez kvalitetnog urbanističkog planiranja. Prateći taj trend velika "betonizacija" (obale, šetnica, dvorišta...) uništila je krajolik i trajno degradirala prostor u cjelini, ali mu i smanjila ekološku i gospodarsku vrijednost. Ubrzo su turizam i njegova masovna kretanja unutar glavne sezone uvelike utjecala na prostorno planiranje te urbanizam grada Makarske. Rapidan razvoj kupališno-odmorišnog turizma polako je doveo do maksimuma iskoristivosti prirodnih uvjeta za njegov daljnji razvoj. Osim toga evidentni su i brojni popratni problemi koji prate masovnost turističkih kretanja unutar glavne turističke sezone u prometu, opskrbi vodom, čistoćom, bukom i naravno velikim posljedicama na ekološki sistem, floru, faunu i kvalitetu života ljudi... Nadalje, ovdje se nameče pitanje daljnjeg održivog razvoja turizma grada u skladu s Načelima održivog turizma i trendovima osobito stoga što je unutar granica Grada Makarske veliki dio zaštičenog područja – Parka prirode Biokovo kao područja koje također spada u NATURA 2000.
• Problem gospodarenja otpadom hrvatski je problem, a ne makarski problem. Međutim, mediji su zahvaljujući nizu nesretnih okolnosti stvorili sintagmu makarsko smeće i naš grad spominjali isključivo u negativnom kontekstu. Vrijeme je da tu sintagmu promijenimo. To možemo samo na način da svi shvatimo da je velik dio smeća koji svi zajedno proizvodimo otpad koji možemo ponovno iskoristiti i reciklirati. Istina je da to nije nimalo lak zadatak ostvariv preko noći ,već proces koji će potrajati.
• Turistički trendovi, proces globalizacije, sve veće tehnološke, ekonomske i socijalne promjene kao i sve providnija konkurencija među gradovima i turističkim destinacijama nameću ozbiljniji i integrirani pristup planiranju daljnjeg razvoja, kao i strateško promišljanje u procesu upravljanja gradom. U uvjetima u kojima je sve teže opstati, privući turiste, investitore te ostale interesne skupine, a stanovnike motivirati na ostanak, Makarska je danas grad s obiljem potencijalnih turističkih resursa i atrakcija, nažalost, nedovoljno razvijenih i valoriziranih. Daljnji razvoj grada Makarske potrebno je razvijati alatima strateškog managementa i načelima održivog razvoja, kako bi turizam bio pokretač, a ne nositelj ukupnog razvoja.

Rješavanje problema

Primjenom modela i načela održivog razvoja u brojnim područjima djelovanja grada želi se podići razinu svijesti svih naših sugrađana i donositelja odluka o važnosti provođenja mjera održivog razvoja kao što su zaštita okoliša i prirode, energetska učinkovitost, socijalna uključenost, odgovorno upravljanje kao okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka važne za budućnost lokalne zajednice. Naglasak je i na nastojanju da se daljnjim strateškim odlukama pristupa vodeći računa o načelima održivog razvoja kako bi naš grad postao kvalitetnije mjesto za život. Kao prvi korak rješavanja problema vidimo usvajanje odgovornih odluka u području gospodarenja prostorom i okolišem, kao što je usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Glavica, usvojene na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske 30. travnja 2015., kojoj je cilj vlastitim ponašanjem biti primjer našim građanima u njihovom odnosu prema prostoru, koji je ograničen – s jedne strane morem, a s druge strane planinom Biokovo. Za idući korak ka rješavanju problema bilo je provođenje kampanje s ciljem informiranja i educiranja svih građana o važnosti odvojenog sakupljanja otpada. Osim promidžbene kampanje i edukacije sugrađana, a po pitanju sakupljanja otpada kreunlo se s konkretnim infrastrukturnim projektima s jedne strane, a s druge strane s projektima usmjerenim ka provođenju mjera energetske učinkovitosti kroz nekoliko projektnih aktivnosti. Ovaj pristup rješavanja navedenih problema predstavlja kombinaciju uvođenja novih tehnologija u postojeće tehnološke procese sa novim pristupima rješavanja problema. Jer, činjenica je kako se nove tehnologije, osobito one koje se odnose na projekt Modernizacije javne rasvjete i izgradnju niskoenergetske Upravne zgrade u sklopu kompleska Gradskog sportskog centra u Makarskoj do sada nisu koristile. Također, kao novi pristup rješavanja problema je i uvođenje modela edukacije građana, od onih najmlađih do onih najstarijih kako bismo zajednički, funkcionalno i efikasno doprinijeli kvalitetnijem životu u našoj lokalnoj zajednici.

Rezultati

Glavni rezultat:
• Provedene mjere energetske učinkovitosti, očuvanja prirode i održivog razvoja u više područja djelovanja na nivou grada Makarske
Ostali rezultati:
• postavljeno 531 rasvjetnih tijela energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete,
• obnovljena i stavljena u funkciju niskoenergetska javna zgrada,
• ostvarene velike uštede električne energije, oko 30 000 kwh / mjesec,
• pripremljena projektna dokumentacija za izgradnjuvprvog reciklažnog dvorišta na širem području Makarskog primorja,
• podignuta svijest građana grada o primjeni energetske učinkovitosti i očuvanja prirode,
• potaknuti, educirani i animirani građani o gradnji temeljenoj na povećanju energetske učinkovitosti kao i odgovornog odlaganja otpada i očuvanja okoliša,
• potaknuta ekološka svijest građana te motivirani građani da postanu pozitivni pokretači promjena u svojoj okolini,
• sve veća angažiranost građana u komunikaciji s javnim službama, u kojom građani informiraju o eventualnim problemima ili prijedlozima za bolji i zdraviji grad
• ušteđeno vrijeme za obvljanje niza poslova od strane službenika Grada Makarske i Makarskog kumunalca d.o.o.
• funkcionalno i učinkovito korištenje gradske imovine,
• kvalitetna promocija i prezentacija flore i faune Parka prirode Biokovo,
• poticanjem građana na primjenu održivog gospodarenja otpadom popularizira se korištenje reciklažnog dvorišta gdje je građanima omogućeno da sami odlažu sedam frakcija otpada,
• educirana djeca vrtića i osnovnih škola o ekološkim akcijama prikupljanja različitih frakcija otpada, aktivnog kompostiranjado izgradnje ekoloških održivih vrtova kao ogroman društveni utjecaj čitave kampanje

Projektom se problem nije riješio u potpunosti s obzirom da je nastajao i rastao desetljećima, već se počeo rješavati, te ga je potrebno konstantno nadopunjavati i provoditi. Primjenom svih projektnih aktivnosti ušteđena su znatna proračunska sredstva u pogledu uštede električne energije i financiranja u pogledu sufinanciranja od strane FZOEU.

Troškovi projekta

• Projekt modernizacije javne rasvjete u gradu Makarskoj primjenom mjera energetskeučinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja
UKUPNO: 2.254.500,00 kn
GRAD: 1.352.700,00 kn
FZOEU: 901.800,00 kn
• Energetski pregled i izrada energetskog izvješća javne rasvjete
UKUPNO: 62.500,00 kn
GRAD: 37.500,00 kn
FZOEU: 25.000,00 kn
• Rekonstrukcija Upravne zgrade na GSC kao niskoenergetske kuće – 1. faza: Izrada projektno-tehničke dokumentacije
UKUPNO:200.000,00 kn
GRAD:82.000,00 kn
FZOEU: 118.000,00 kn
2. faza: Rekonstrukcija Upravne zgrade
GRAD: 4 mil kn
FZOEU: 6 mil kn
• Izgradnja Reciklažnog dvorišta – 1. faza: Izrada projektno-tehničke dokumetacije
UKUPNO: 78.000,00 kn
FZOEU: 78.000,00 kn
2. faza: Izgradnja Reciklažnog dvorišta
UKUPNO: 1,8 mil kn
FZOEU: 80 %
GRAD: 20%
• Kapmanja Skupi složi i savjesno odloži
1. dio kampanje 25.000,00 kn
GRAD: 50 %
MAKARSKI KIMUNALAC: 50%

S obzirom da se radi o većem obimu novih poslova, projekata i aktivnosti, projekt Održivi grad dodatno je opterećenje za Gradsku upravu kao nositelja infrastrukturnih projekata i za Makarski komunalac kao nositelja edukativno – informativnih aktivnosti. Tako je u sijčnju pri Gradu Makarskoj – Uredu gradonačelnika formiran novi Odsjek za projekte i razvoj, kojemu je osnovni cilj upravljanje razvojnim projektima Grada Makarske, a svim navedenim projektnim aktivnostima upravlja jedna osoba. Također, Makarski komunalac zaposlio je osobu za pripremu i provedbu projekata s ciljem održivog gospodarenja otpadom i provođenja informativno-edukativnih kampanja.

Drugi učinci projekta

Postoji niz indirektnih rezultata projekta. Najprije, pokrenut je čitav niz aktivnosti na temu koja dosada u gradu nije bila zastupljena. Samim tim i građani su proširili svoje "vidike", promijenjena je svijest o poimanju okoliša, gospodarenja prostorom, održivog razvoja, energetskoj učinkovitosti i sl. Također, smanjeno je svjetlosno onečišćenje primjenom novih ekoloških svjetiljki, što je značajan pomak u očuvanju okoliša i prirode. Ovaj način razmišljanja primijenjen je i na organizacije civilnog društva, koje su kroz svoje projekte počeli zagovarati održivi razvoj i njegova načela. Kampanja Skupi, složi, savjesno odloži pohvaljena je od strane FZOEU i Ministarstva zaštite okoliša i prirode te dana kao primjer dobre prakse ostalim gradovima. Temeljem ove činjenice za građane i dionike s područja Makarske rivijere održana javna tribina na kojoj su sudjelovali predstavnici MZOIP-a i FZOEU-a, na kojoj se aktivno raspravljalo o mogućnostima i izazovima gospodarenja otpadom na području Makarske.
Makarska se i u promidžbenom smislu počela pojavljivati kao grad koji promiče održivi razvoj, kao primjer dobre prakse te se svakodnevno i ostale jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća obraćaju sa upitima za davanje informacija i uputa kako primijeniti određene aktivnosti na svom području. Isto se primjećuje i kod utisaka posjetitelja grada Makarske – mnogobrojnih turista koji vide značajan odmak.
U odnosu na prošlo razdoblje od 2013.-2015. svi projekti i projektne aktivnosti koje su se provele predstavljaju inovativne projekte u gradu Makarskoj, osobito stoga što se do sada o temi održivog razvoja u kontekstu Makarske nikada nije niti govorilo. Sve aktivnosti naišle su na pozitivan odjek među našim građanima, koji i sami u velikom broju primjenjuju načela održivog razvoja, gospodarenja otpadom i modele energetske učinkovitosti.

Održivost projekta

Sve projekte koji su realizirani namjeravamo nastaviti i u budućnosti, pri tome se prvenstveno misli na projekt Modernizacije javne rasvjete i kampanju Skupi, složi i savjesno odloži te realizaciju Reciklažnog dvorišta i Upravne zgrade na Gradskom sportskom centru. Važno za napomenuti jest kako su svi projekti koji se provode osigurani u proračunskim sredstvima Grada Makarske, a dijelom i FZOEU (40%, s obzirom na indeks razvijenosti). Projekt namjeravamo nastaviti nizom novih pojektnih aktivnosti koji promiču održivi razvoj kao što je uvođenje sustava javnih bicikala, s ciljem motiviranja naših sugrađana i turista da u većoj mjeri kao prometno sredstvo koriste bicikl, čime bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, osobito stoga, što su prometne gužve u Makarskoj za vrijeme ljetne sezone nesnošljive, a parkinga je sve manje. Osim navedenog planira se izraditi i Zelena baza - tj. Katastar zelenih površina s ciljem njihovog očuvanja. Nastavlja se s provođenjem sustavnog informiranja i educiranja građana o potreba održivog gospodarenja otpadom. Također, planira se izrada mobilne aplikacije s kartom zelenih otoka i vodičem za što uspješnim gospodarenjem otpadom koja bi trebla omogućiti svim turistima da se što jednostavnije uključe u proces zbrinjavanja otpada na području grada Makarske.