Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Opatija – Godišnji obračun komunalne naknade

Primjena novog načina organizacije poslova  u bitnom se sastojala u slijedećem. Obrada podataka obavlja se početkom svake godine sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine. Nakon obrade svih podatka akom se obvezniku plaćanja dostavlja jedna pošiljka koja sadržava: OBAVIJEST koja sadrži: Podatak o osnovi za plaćanje (Klasa i ur.broj rješenja o komunalnoj naknadi) Godišnji iznos […]

Glasaj

Opis

Primjena novog načina organizacije poslova  u bitnom se sastojala u slijedećem.

Obrada podataka obavlja se početkom svake godine sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine. Nakon obrade svih podatka akom se obvezniku plaćanja dostavlja jedna pošiljka koja sadržava:

OBAVIJEST koja sadrži:

  1. Podatak o osnovi za plaćanje (Klasa i ur.broj rješenja o komunalnoj naknadi)
  2. Godišnji iznos komunalne naknade za tekuću godinu
  3. Mjesečni iznos komunalne naknade sa rokovima dospijeća
  4. Obavijest/opomenu o stanju duga na dan 31.12.prethodne godine ili obavijest i zahvalu u slučaju da su sa 31.12.prethodne godine podmirene sve dospijele obveze.

UPLATNICE

 1. sa mjesečnim obvezama komunalne naknade u tekućoj godini prema rokovima dospijeća (maksimalno 12 uplatnica)
 2. sa iznosom duga na dan 31.12. prethodne godine (ako isti postoji)
 3. sa iznosom obračunatih zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u prethodnoj godini (iznos obračunatih kamata je pribrojen i naznačen na prvoj uplatnici za tekuću godinu)

 

Pored toga za poslove štapanja, kuvertiranja, slaganja i pakiranja obrađenih podataka  angažirana je  tvrtka koja inače Gradu isporučuje potrošni uredski materijal dok se sama otprema tako pripremljenih pošiljki obavlja i nadalje u Gradu

REZULTATI

U nastavku dajemo pregled ukupnog broja dostava sa troškovima prema postojećoj praksi i novoj organizaciji:

 1. stanje do 2012.godine
vrsta obveze broj Obveznika broj Objekata broj dostava dostava
poslovni prostor 485 585 4 2340
garaže 230 248 1 248
Stanovništvo 5675 5920   18326
12xgodišnje 2136 2233 4 8932
3xgodišnje 1961 2020 3 6060
2xgodišnje 1578 1667 2 3334
SVEUKUPNO DOSTAVA 6390 6753   20914
TROŠKOVI
poštarina 3,1 64.833
pot.materijal 6.800
SVEUKUPNO TROŠKOVI 71.633

Stanje od 01.01.2012.

vrsta obveze broj Obveznika broj Objekata broj dostava dostava
poslovni prostor 485 585 1 585
garaže 230 248 1 248
Stanovništvo 6390 6753   6753
12xgodišnje 2136 2233 1 2233
3xgodišnje 1961 2020 1 2020
2xgodišnje 1578 1667 1 1667
SVEUKUPNO DOSTAVA 6390 6753   6753
TROŠKOVI
poštarina 3,1 20.934
pot.materijal 0
usluga 14.950
UKUPNO TROŠKOVI       35.884

 

Iz navedenog razvidno je da je  novom organizacijom poslova ostavrena ušteda na godišnjoj razini od cca 35.000 kuna .

S druge strane efekti utjecaja u mnogome su veći na prihodovnoj strani. Tako prikazujemo podatke vezane uz obračun i naplatu komunalne naknade na dan 31.12. od 2011.-2014. godine sa analizom učinaka od godine kada je projekt u primjeni

stanje na dan 31.12. rješenja u odnosu na prethodnu godinu zaduženje u odnosu na prethodnu godinu smanjenje duga u odnosu na prethodnu godinu naplata
Godina BROJ RJEŠENJA Zaduženje Dug br % iznos % iznos % % naplate povećanje naplate
2011 6446 3.914.929 657.490
2012 6502 4.061.182 652.122 56 0,86 146.253 3,60 5.368 0,82 83,94 0,74
2013 6532 4.094.342 573.243 30 0,46 33.160 0,81 78.878 13,76 86,00 2,06
2014 6660 4.426.451 537.873 128 1,92 332.108 7,50 35.369 6,58 87,85 1,85

Iz navedenih podataka razvidno je da se od početka primjene  kontinuirano smanjuju dugovanja na ime komunalne nakande, a povećava postotak naplate. Također smo značajno ažurirali vlastite evidencije o čemu govore podaci o povećanju zaduženje komunalne naknade kao i povećanje broja rješenja koja se donose na godišnjoj razini.

Osnovni problem

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95,109/95-uredba,21/96-Uredba,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-proč.tekst,82/04,110/04-uredba , 178/04,38/09 i 79/09)
propisano je da se komunalna naknada plaća na osnovi rješenja nadležnog upravnog odjela s time da donoseno rješenje ostaje na snazi do promjene vrijednosti boda komunalne naknade ili promjene drugih činjenica koje utječu na visinu obveze (promjena obveznika plaćanja, promjena kvadrature i sl). Kako Grad Opatija nije minjanjao vrijednost boda komunalne naknade duži niz godina većina rješenja na snazi je još iz 2002.godine. Sukladno Zakonu komunalna naknada plaća se u mjesečnim iznosima, a rokovi plaćanja regulirani su odlukama JLS. Rješenjima su, između ostalo, utvrđeni rokovi plaćanja te obveza plaćanja zakonskih zateznih kamata u slučaju zakašnjenja.

U cilju pružanja dodatne usluge svim obveznicima komunalne naknade do 2012.godine od strane Grada dostavljale su se uplatnice ovisno o rokovima plaćanja utvrđenim rješenjem. To je u praksi značilo da se svakom obvezniku plaćanja čija je mjesečna obveza iznad 50,00 kuna dostavljalo račune 4 puta godišnje, za one čija je mjesečna obveza od 30,00 do 50,00 kuna 3 puta godišnje, te za obveznika čija je mjesečna obveza do 30,00 kuna 2 puta godišnje. To je iziskivalo znatne troškove u vidu poštarina, potrošnog materijala kao i angažarinost većeg broja djelatnika na poslovima slaganja, pakiranja i otpreme velikoj broja pošiljaka. Pored toga uslijed činjenice da dio podataka o obveznicima nije usklađen sa stvarnim stanjem dio se računa/uplatnica vraćao Gradu sa napomenama da je obveznik primjerice”odselio” i sl.

Rezultat takvog načina rada bio je nezadovoljavajuća naplata dospijelih obveza koji je većim dijelom uzrokovono nezaprimanjem pošiljki sa uplatnicama što je povezano sa stečanom navikom da se obveza plaćanja poistovjećuje sa primitkom uplatnica, a ne sa rješenjem koje je stvarni temelj plaćanja,

Rješavanje problema

U cilju učinkovitije provedbe poslova utvrđivanja i naplate javnih davanja Grada Opatije kao i racionalizacije poslovanja i to posebice u dijelu komunalne naknade od 2012.godine Grad je pristupio promjenama u načinu načinu obrade podataka, kuvertiranja i štampanja te dostave uplatnica.
Nova organizacija posla obuhvaćala je godišnju obradu podataka, kreiranje pismena/obavijesti koja će se dostavljati obveznicima, manji broj dostava te angažiranje vanjske usluge za poslove štampanja i kuvertiranja pismovnih pošiljki.
Sam projekt koristi postojeće tehnologije, ali je poslužio kao osnova za uvođenje novih tehnolagija i ideja u vezane ovaj poslovni proces ali i druge poslovne procese o čemu više u nastavku.

Rezultati

Rezultati su navedeni u početnom tekstu

Troškovi projekta

Projekt je financiran isključivo iz Proračuna Grada.
Ukupan iznos troškova vanjske usluge na godišnjoj razini iznosi 14.950 kuna. Za provedbu nije bilo potreba zaposliti dodatne osobe. Što se tiče angažmana postojećih službenika provedba projekta nije dovela do povećanog opterećenja već upravo suprotno opterećenje službenika je ostalo isto s time da se postignuta ušteda u vremenu na ispisu, kuvertiranju i otpremi uplatnica, usmjerila na kvalitenije praćenje obveznika te provedbu mjera naplate u slučaju neredovitog plaćanja obveza od strane pojedinih dužnika.

Drugi učinci projekta

Ovaj projekt poslužio je kao osnova za pokretanjem inicijative u promjeni načina provođenja prisilne naplate neplaćenih javnih davanja. Naime, prisilna naplata javnih davanja u gotovo svim JLS bazira se na praćenju i naplati dugovanja po prihodima. To u praksi znači da se za jednog dužnika koji duguje više vrsta javnih davanja pokreće onoliko mjera koliko vrsta javnih davanja duguje. Nova inicijativa ide u smjeru da se dužnika prati po OIB-u neovisno o vrstama i broju javnih davanja koje isti duguje te se pokreće samo jedna mjera za sve dugove objedinjeno. Navedeno ima za cilj prvenstveno ekonomičnost postupka, manje opterećenje službenika, a u konačnici bolja i pravovremana naplata proračunskih prihoda.

U ovom trenutku nemamo spoznaja o primjeni ovog modela od strane drugih gradova i općina

Održivost projekta

Ovaj projekt je poslužio kao osnova za nadogradnju informacijskog sustava koji bi između ostalog poslužio i kao alat za ažuriranje baze podataka te plakšao službenicima obavljanje redovitih polsova utvrđivanja i naplate komunalne naknade te direktnu komunikaciju sa građanima-obveznicima plaćanja u pogledu informiranosti o dospijelčim obvezama prema gradu.
Tako smo u u suradnji sa tvrtkom GDi GisData iz Zagreba razvili sustav Visios. Geoprostorna baza podataka i geografski informacijski sustav su neophodne sastavnice u planiranju i razvoju pametnih gradova. U digitalnom svijetu kojem živimo, digitalne karte i baze podataka koji sadrže prostornu komponentu neophodne su u prostornom planiranju, gospodarenjem zemljištem, planiranjem i razvojem prometa te ostalim infrastrukturnim projektima. Ovakav sustav Gradu omogućuje dostupnost i pregled podataka prostorno planske dokumentacije Grada Opatije.
Trenutni cilj je da se za podršku rada djelatnika javne uprave Grada Opatije interno, implementira Intranet bazirani sustav upravljanja prostornom infrastrukturom Grada (Intranet WEB GIS preglednik).Jedinstvenom integriranom GIS bazom, mogućnosti greške poput dupliciranja ili gubitka podataka postaju prošlost, a bitno se podiže kvaliteta komunikacije gradskih službi, kao i protok i distribucija podataka. Ovlašteni službenici unutar ovako implementiranog sustava mogu dnevno ažurirati podatke za koje su nadležni, a svi ostali korisnici ažurne podatke mogu imati trenutno na raspolaganju. Bitna značajka ovakvog sustava jest da postoji jedna baza podataka i jedan sustav upravljanja podacima, dok svi službenici trebaju imati tek računalo i priključak na gradsku mrežu, čime izuzetno i lako postaju potpuno operabilni za rad u GIS sustavu. Tako rješenje značajno ubrzava poslovne procese, omogućuje bolju kontrolu rada, brže i kvalitetnije donošenje odluka o prostoru, bolji sustav naplate te bržu među-uredsku razmjenu informacija.
Razvijena infrastruktura nam omogućuje suradnju i sa drugim subjektima kao što je to primjerice Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Naime, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine, te novim Zakonom o prostornom uređenju iz 2013. godine, definirana je nužnost razvoja Informacijskog sustava Prostornog uređenja na nivou države, ali isto tako i na lokalnoj i regionalnoj razini. U skladu s time Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije je za svoje područje uspostavio županijski informacijski sustav prostornog uređenja.
Povezivanje sa sustavom u Županiji omogućuje Gradu Opatiji pristup osnovnim podacima kao što su digitalni ortofoto, hok, tk25 te katastarskim planovima. Osim toga važni podaci za Grad su i akti prostornog uređenja i gradnje kao što su to rješenja o legalizaciji, uvjetima gradnje, lokacijske, građevinske i uporabne dozvole koje uspostavljeni GIS sustav županije ažurno vodi. Na taj način Opatiji se omogućuje povećanje kontrole provedbe prostornih dokumenata, poput nelegalne gradnje, te olakšano praćenje komunalnih naknada i doprinosa čime se efikasnije može pratiti i proračun Grada, bez da je te podatke potrebno ponovno unositi u informacijski sustav Grada.
Sustav je zamišljen da jednog dana bude dostupan svim zainteresiranim građanima ili investitorima iz vlastita doma ili ureda, korištenjem Internet preglednika. Na taj način bi se značajno podigla transparentnost rada i podataka gradskih službi prema građanima, a ujedno bi se i značajno smanjio pritisak na rad nadležnih gradskih službi.
Tako planiramo u evidenciji korisnika-obveznika unositi i podatke o e-mail adresama i/ili brojevima mobitelane tim putem vrlo učinkovito i efikasno korisnike obavještavati i o dospijeću obveza, nepodmirenim obvezama, ali i šire, primjerice o planiranim ili interventnim radovima na njihovom području ni drugo.