Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Ozalj – grad svjetla, projekt oživljavanja kulturne baštine grada

Prva razina problema je zamjena postojeće javne rasvjete novom, kvalitetnijom, ekološki prihvatljivijom javnom rasvjetom, koja će u konačnici osigurati kvalitetniju uslugu uz niže troškove. Druga razina problema je „građenje“ prostora svjetlom, isticanjem prepoznatljivih gradskih volumena ! S obzirom na objekte koji se ciljano osvjetljavaju, jasno je da je potreban široki interdisciplinarni pristup pripremi i realizaciji […]

Glasaj

Opis

Prva razina problema je zamjena postojeće javne rasvjete novom, kvalitetnijom, ekološki prihvatljivijom javnom rasvjetom, koja će u konačnici osigurati kvalitetniju uslugu uz niže troškove.

Druga razina problema je „građenje“ prostora svjetlom, isticanjem prepoznatljivih gradskih volumena !

S obzirom na objekte koji se ciljano osvjetljavaju, jasno je da je potreban široki interdisciplinarni pristup pripremi i realizaciji ovog projekta. Njegova kompleksnost je očita u potrebi spajanja zahtjeva kulturne baštine sa infrastrukturnim intervencijama, u potrebi spajanja visoko vrijednog inovacijskog konteksta sa kulturnim nasljeđem i sa osvjetljenjem. Širenje, odnosno povezivanje kulturnog nasljeđa, aktivnog svakodnevnog života i sakralnih tema je aktivnost kojom je bilo potrebno pokriti ovako kompleksni projekt. Zbog toga su u projektu sudjelovali sljedeći partneri Gradu Ozlju, koji su i formalizirali partnerski odnos kroz potpisane dokumente: KARLA – Regionalna agencija Karlovačke županije, TZ Karlovačke županije, TZ grada Ozlja, LAG Vallis Colapis, HEP d.o.o., Župa Sv. Vida, ˝Družba Braća Hrvatskog Zmaja˝i autor Josip Ušaj.

U užem smislu arhitektonske pripreme projekta, interdisciplinarnost projekta je vidljiva kroz potrebu sagledavanja urbanističkih elemenata, izvođačkih elemenata, anticipiranje tehnoloških trendova i mogućnosti i vrlo širokog project managementa.

Nove tehničke i tehnološke inovacije, stvorile su priliku da umjetno svjetlo ne koristimo samo u strogo funkcionalnom smislu kao nekada, već da njegove velike mogućnosti upotrijebimo u kreiranju prostora i stvaranju privlačne noćne atmosfere.

Projekt ˝Ozalj – grad svjetlosti˝ je svakako kreativan, između ostalog i po tome što produžuje mogućnost konzumacije objekta, mi kao bivatelji u prostoru možemo cijeli efekt gledati u mraku. Inovativnost je također vidljiva u praćenju najnovijih tehnoloških trendova. Također, stalno treba naglašavati da je u veličini projekta također njegova inovacija, jer ga je kao takvog komplicirano sagledati, osmišljavati, voditi i realizirati

Prema strategiji EU 2020 projekt ˝Ozalj – grad svjetla˝ doprinosi trima glavnim paradigmama te strategije, a to su: pametni rast, održivi rast, uključivi rast.

Slijedom poznatih i priznatih graditeljskih i inih vrijednosti, konfiguracijskih i morfoloških posebnosti, naročite brige o gradu i njegovom izgledu ,sve to upućuje da se eventualno grad Ozalj tretira kao svojevrsni poligon gdje bi se očitovale velike mogućnosti prakticiranja suvremene umjetne rasvjete, i javne i akcentne, svečane. Također je to i neka vrsta misije u proklamiranju energetsko-ekoloških postulata korištenjem najsuvremenije svjetlosne opreme.

Projekt je pripremljen na razini idejnih projekata. Idejni projekt je vrlo razrađen i prošao je nekoliko ciklusa pripreme. Priprema projekta ˝Ozalj – grad svjetla˝ traje od 2013. godine, te se projekt brusi i razvija u mnogo svojih faza kroz čitav ovaj vremenski period. Napravljen je idejni projekt od strane diplomiranog inženjera elektrotehnike, stručnjaka za osvjetljenje i koautorice dizajnerice, koji je i proširen radi potreba definiranja troškovnika i proveden u puno dalju fazu od idejne.

Da bi DODATNO detaljno opisali projekt, doprinijeti će odgovori na pitanja koja smo stavili pred sebe u planiranju istoga !
NA KOJI NAČIN PROJEKT PRIDONOSI PREPOZNATLJIVOSTI, POSEBNOSTI , IDENTITETU HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE ?

 

Grad Ozalj obiluje objektima kulturno povijesne baštine, no turizam na području grada Ozlja nije iskoristio taj potencijal i turizam je nerazvijen. Razlog navedenog problema je nemogućnost aktivnog uključivanja kulturno povijesne baštine u turističku ponudu bez ponude sadržaja, proizvoda ili usluga. Ovaj projekt ˝Ozalj – grad svjetla˝ se bavi osmišljavanjem rješenja za ove nedostatnosti. Projekt definira tri dominantne točke turističkog interesa, a to su sljedeći kulturno povijesni objekti:

 1. Stari grad Ozalj, najznačajniji spomenik hrvatske graditeljske baštine jer je kategoriziran kao zaštićeno kulturno dobro nulte kategorije.
 2. Crkva Sv. Vida.
 3. Hidroelektrana ˝Munjara˝ iz 1908. Godine. Posebno značajno za nju je da je izgrađena netom nakon elektrane na Niagari, te nakon hidroelektrane u Šibeniku. Time je zapravo treći u svijetu izgrađeni takav objekt.

Grad Ozalj je zamislio ovaj projekt sa ciljem da navedene objekte kulturno povijesne baštine spoji sa ljepotama Ozlja, te sve zajedno, postupkom iluminacije, prikaže kao jedan atraktivan turistički proizvod. Stari grad Ozalj je simbol grada i Hrvatske prošlosti u širem smislu, a ˝Munjara˝ je elegantna palača, simbol ljudske genijalnosti, gdje se na očigled snaga vode pretvara u električnu energiju, koja je promijenila naše živote, u samom srcu grada.

Ovaj projekt za nas predstavlja kreativan i emotivan turistički proizvod, jer osvijetljeni je grad kao čovjek koji se smiješi.

NA KOJI NAČIN PROJEKT PRIDONOSI KVALITETI PROSTORA ( U URBANOM, ARHITEKTONSKOM, OBLIKOVNOM, SOCIJALNOM KONTEKSTU) ?

Umjetnim se svjetlom može rasvijetliti ulica, trg, park … Potisnuti tako mrak, učiniti čovjeka sigurnim u urbanom okruženju. Može se dakako i “graditi” prostor, formirati nanovo neki u polumraku zatomljeni volumen, iscrtati siluetu grada, ili nekog njegovog značajnog dijela, vratiti mu prepoznatljivost. To su dva različita aspekta primjene artificijelnog svjetla. Prvo se odnosi na javnu, a drugo na akcentnu ili svečanu rasvjetu, sa različitim ishodištem i ciljem i uz primjenu različitih vještina rukovaoca  /projektanta/ i sa različitim svjetlosnom opremom.

Rasvjeta objekata je sasvim legitimna ideja u nastojanju da se pojačaju potencijali određenog objekta. Zgrada ima svoju vrijednost, ali je sadržaj, namjena, oblikovanje čine atraktivnom. Cilj osvjetljavanja bi trebao biti, prikazati međuodnos objekata u noćnoj slici Ozlja. Ne osvjetljavaju se samo vanjski plaštevi zgrada, već i vanjska postrojenja i objekti koji u tom slučaju postaju eksponati i zrcale se u vodi Kupe.

Građenje prostora svijetlom, isticanjem prepoznatljivih gradskih volumena, stvara se jedan novi vidni komfor, ali i posebni doživljaj.

Svjetlo se postavlja akcentualno, kako bi bilo u službi arhitekture i ne bi se nametalo u vizurama nego bi pažnja bila zadržana na arhitektonskoj vrijednosti. Ta arhitektonska vrijednost je na danjem svjetlu u potpunosti vidljiva, a noću osvjetljavanjem naglašavamo interes za arhitekturu.

Svjetlosne instalacije zadovoljavaju višestruke zahtjeve: Uvažavaju tradiciju ambijenta, akceptiraju recentnu funkciju kao i perspektivu života u tom prostoru.

OPIS INTERDISCIPLINARNOG POSTUPKA U PROCESU PLANIRANJA I REALIZACIJE PROJEKTA

Aktivnosti projekta su:

 1. Iluminacija Starog grada Ozlja – ugradnja svečane rasvjete na području cijelog kompleksa, odnosno na vanjsko fortifikacijsko oplošje i unutrašnje volumene, dvorišna rasvjeta kompleksa, te rasvjeta na pristupnom putu i parku.
 2. Iluminacija Župne crkve Sv. Vida – iluminacija crkve i pristupnih stuba
 3. Iluminacija hidroelektrane ˝Munjara˝ sa izložbenim parkom i mostom preko Kupe – postavljanje svečane iluminacije na objekt u dvorište, te u vanjski izložbeni park i na most preko rijeke Kupe.
 4. Iluminacije prometnice Centar – Stari grad Ozalj – postavljenje specijalne rasvjete sa specijalnim efektima.
 5. Iluminacija šetnice na lijevoj i desnoj obali rijeke Kupe – postavljanje specijalne rasvjete sa specijalnim efektima.

S obzirom na navedenih pet elemenata iluminacije jasno je da je potreban široki interdisciplinarni pristup pripremi i realizaciji ovog projekta. Njegova kompleksnost je očita u potrebi spajanja zahtjeva kulturne baštine sa infrastrukturnim intervencijama, u potrebi spajanja visoko vrijednog inovacijskog konteksta sa kulturnim nasljeđe. Širenje odnosno povezivanje kulturnog nasljeđa, aktivnog svakodnevnog života i sakralnih tema je aktivnost kojom je bilo potrebno pokriti ovako kompleksni projekt. Zbog toga su u projektu sudjelovali sljedeći partneri Gradu Ozlju, koji su i formalizirali partnerski odnos kroz potpisane dokumente:

 1. Autor elektroinstalacija die. Josip Ušaj kojeg smo rado prigrlili u ovom projektu kao cijenjenog autora osvjetljenja Dubrovačkih i Hvarskih zidina i brojnih crkava kao što su npr. Katedrala Sv. Duje u Splitu, unutrašnjost Eufrazijeve bazilike i mnogih drugih instalacija.
 2. HEP d.o.o. kao javna institucija koja podržava i podupire inovativnost projekta.
 3. Družba Braće Hrvatskog Zmaja koji projekt podupiru za područje iluminacije Starog grada Ozlja, kao vlasnici ovog zdanja.
 4. Župa Sv. Vida koji projekt podupiru za područje iluminacije crkve Sv. Vida u Ozlju, kao vlasnik.

U užem smislu arhitektonske pripreme projekta, interdisciplinarnost projekta je vidljiva kroz potrebu sagledavanja urbanističkih elemenata, izvođačkih elemenata, anticipiranje tehnoloških trendova i mogućnosti i vrlo širokog project managementa.

U ČEMU SE OČITUJE KREATIVNOST I INOVATIVNOST PROJEKTA ?

Nove tehničke i tehnološke inovacije, stvorile su priliku da umjetno svjetlo ne koristimo samo u strogo funkcionalnom smislu kao nekada, već da njegove velike mogućnosti upotrijebimo u kreiranju prostora i stvaranju privlačne noćne atmosfere. Ukratko, ako znamo i želimo, možemo noću uobličavati kvalitetnija i humanija okruženja u sredinama u kojima živimo ili boravimo. Kod toga nam selektivnost umjetne rasvjete pomaže u izdvajanju više vrijednog od inferiornog. Tako je moguće stvoriti harmoničnu noćnu sliku nekog određenog prostora i istaknuti njegove posebnosti. Svjetlost je najvažniji uvjet svake ljudske aktivnosti. Čovjek je pak u želji da produži dan, stvarao nova i sve bolja umjetna svjetla, potiskivao njima mrak potiskujući tako iskonsku tjeskobu od tog mraka i nepoznatih mu opasnosti. U toj neprekidnoj borbi, u tom antagonizmu svjetloće i mraka u doslovnom smislu, čovjek je neprekidno odnosio pobjede.

Projekt ˝Ozalj – grad svjetlosti˝ je svakako kreativan između ostalog i po tome što produžuje mogućnost konzumacije objekta, mi kao bivatelje u prostoru možemo cijeli efekt gledati u mraku. Inovativnost je također vidljiva u praćenju najnovijih tehnoloških trendova. Također, stalno treba naglašavati da je u veličini projekta sadržana njegova inovacija, jer ga je kao takvog komplicirano  sagledati, osmišljati, voditi i realizirati.

OBRAZLOŽENJE EKOLOŠKE, DRUŠTVENE I EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA

Prema strategiji EU 2020 projekt ˝Ozalj – grad svjetla˝ doprinosi:

 1. pametnom rastu razvijanjem turističke ekonomije koja je utemeljena na znanju i inovaciji u prezentaciji kulturne baštine.
 2. održivom rastu kroz promicanje turističke ekonomije iskorištavajući baštinske resurse koji su u suglasju sa očuvanjem kulturno povijesnog okoliša i ekosustavom.
 3. uključivom rastu njegovanjem turističke ekonomije sa visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Društvena angažiranost projekta je vidljiva kroz široku lepezu uključenih partnera koji imaju vrlo različite djelatnosti. U projekt su uključeni važni dionici u razvoju turizma na području Karlovačke županije: Karla, TZ Karlovačke županije, TZ grada Ozlja, LAG Vallis Colapis, HEP d.o.o., Župa Sv. Vida, ˝Družba Braće Hrvatskog Zmaja˝ i autor Ušaj. Svi oni prepoznaju ogroman značaj ovog projekta za cjelokupnu turističku ponudu grada Ozlja, Karlovačke županije, Republike Hrvatske. Budući da će realizacija ovog projekta imati direktan utjecaj na razvoj kontinentalnog, kulturnog turizma regije.

Slijedom poznatih i priznatih graditeljskih i inih vrijednosti, konfiguracijskih i morfoloških posebnosti, naročite brige o gradu i njegovom izgledu ,sve to upućuje da se eventualno grad Ozalj tretira kao svojevrsni poligon gdje bi se očitovale velike mogućnosti prakticiranja suvremene umjetne rasvjete, i javne i akcentne /svečane/. Također nastojali smo projekt razvijati kao  misiju u proklamiranju energetsko-ekoloških postulata korištenjem najsuvremenije svjetlosne opreme.

Do sada su u realizaciju ovog projekta uložena sljedeća vlastita sredstva Grada Ozlja:

 1. Projekt rasvjete ˝Munjara˝ – cijena projekta 25.000 kn + PDV, autor projekta Josip Ušaj
 2. Projekt rasvjete Župne crkve Sv. Vida – cijena projekta 20.000 kn + PDV, autor projekta Josip Ušaj

U sklopu projekta tiskan je promotivni materijal u vidu deplijana i knjižica naziva „Ozalj-grad svjetla“. Ostvarene su brojne aktivnosti u promociji projekta kroz redovno djelovanje gradskih službi, te je projekt uvršten u program TZ Ozalj.

Realizacija projekta planira se u razdoblju od 2014. Do 2016. Aktivnosti su iluminacija:

 1. Starog grada Ozlja,
 2. Župne crkve Sv. Vida,
 3. Hidroelektrane Munjara,
 4. Prometnice Centar – Stari grad Ozalj,
 5. Šetnica na lijevoj i desnoj obali rijeke Kupe.

Rezultati koji se očekuju od realizacije ovog projekta u prvoj godini nakon završenih radova su sljedeći:

 • 50% povećanja turističkih noćenja
 • 100% povećanja dnevnih posjeta
 • 50% povećanja dnevnih posjetitelja
 • 25% povećanja smještajnih kapaciteta
 • 20% povećanja privatnih tvrtki za usluge u turizmu
 • 50% povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru, odnosno 75% privremenog povećanja novozaposlenih

Cilj ovog projekta je stvaranje turističke atrakcije na području grada Ozalj u cilju konkurentnosti ne samo mikro lokacije već ukupnog kontinentalnog turizma RH. Projekt je u suglasju sa smjernicama strategijama EU 2020 u tri glavna segmenta po pitanju pametnog rasta, održivog rasta i uključujućeg rasta. Također, strategijom razvoja turizma RH 2020, definiran je glavni cilj povećanje atraktivnosti hrvatskog turizma ulaskom u 20 vodećih turističkih destinacija svijeta. U tom smislu, kontinentalna Hrvatska naročito ima prostor za razvoj kapaciteta. Stari grad Ozalj je vrijedna lokacija kulturne baštine koja ima kapacitet i potencijal privući zaljubljenike kulturnog i inog turizma, ne samo sa područja RH, već i iz cijelog svijeta. Projekt ˝Ozalj – grad svjetla˝ potpuno je u skladu sa planerskom dokumentacijom svih razina: sa županijskom razvojnom strategijom Karlovačke županije 2011. – 2013.te sa važećim prostornim planovima grada Ozlja, ˝Urbanistički Plan Uređenja UPU 1˝ (SGGO br. 01/09).

Projekt je pripremljen na razini integrirajućeg idejnog projekta. Idejni projekt je vrlo razrađen i prošao je nekoliko ciklusa pripreme. Priprema projekta ˝Ozalj – grad svjetla˝ traje od 2013. godine, te se projekt brusi i razvija u mnogo svojih faza kroz čitav ovaj vremenski period. Napravljen je idejni projekt od strane die. koji je i proširen radi potreba definiranja troškovnika i proveden u puno dalju fazu od idejne. Pripremljene su financijske procjene čitavog elektro instalacijskog sustava. Definirano je financiranje od partnera na projektu, pitanje vlasništva je potpuno uređeno, usuglašeni su partneri projekta koji sudjeluju u razini financiranja i provedbe. Potpisane su izjave o sufinanciranju u slučaju ulaska u daljnje korake realizacije projekta.

 

Osnovni problem

1. Grad Ozalj ima zastarjelu javnu rasvjetu (živine žarulje) !
Postojeća javna rasvjeta troši puno struje i često se kvari – visoki godišnji troškovi i česta nedostupnost javne rasvjete u centru Ozlja. Dotrajala rasvjetna tijela mijenjaju se „žarulja po žarulja“ na koji način nastaje neujednačeno i neprimjereno rješenje javne rasvjete („kombinacija“ živa, natrij, led).
2. Grad Ozalj obiluje objektima kulturno povijesne baštine, no turizam na području grada Ozlja nije iskoristio taj potencijal i turizam je nerazvijen !
Razlog navedenog problema je nemogućnost aktivnog uključivanja kulturno povijesne baštine u turističku ponudu bez ponude sadržaja, proizvoda ili usluga. Ovaj projekt ˝Ozalj – grad svjetla˝ se bavi osmišljavanjem upravo nabrojanih nedostatnosti. Projekt definira tri dominantne točke turističkog interesa, a to su sljedeći kulturno povijesni objekti:
1. Stari grad Ozalj, najznačajniji spomenik hrvatske graditeljske baštine koji je kategoriziran kao zaštićeno kulturno dobro nulte kategorije.
2. Hidroelektrana ˝Munjara˝ iz 1908. Godine, posebno značajno za nju je da je izgrađena netom nakon elektrane na Niagari, te nakon hidroelektrane u Šibeniku. Time je zapravo treći u svijetu izgrađeni takav objekt.
3. Crkva Sv. Vida

Problem/i izravno utječu na sve stanovnike mjesta Ozalj i susjednih sela; cca 2000 stanovnika, a neizravno na sve stanovnike Grada Ozlja, ; 6800 stanovnika. Zbog nerazvijenog turizma stanovnici su uskraćeni za potenacijalne proračunske prihode od turizma i vezanih djelatnosti, a time uskraćeni i za održavanje, razvoj i izgradnju lokalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika, koja se financira iz gradskog proračuna.

Rješavanje problema

Grad Ozalj dotrajalu javnu rasvjetu popravlja kako se kvarovi događaju; mijenja sukcesivno one dijelove sustava gdje popravci više nisu mogući i/ili nisu financijski opravdani.
Grad Ozalj je zamislio ovaj projekt sa ciljem da:
- napravi cjelovitu zamjenu dotrajale i energetski neučinkovite javne rasvjete,
- odabrane objekte kulturno povijesne baštine spoji sa ljepotama Ozlja, te sve zajedno, POSTUPKOM ILUMINACIJE, prikaže kao jedan ATRAKTIVAN TURISTIČKI PROIZVOD.
Rasvjeta objekata je sasvim legitimna ideja u nastojanju da se pojačaju potencijali određenog objekta. Zgrada ima svoju vrijednost, ali je sadržaj, namjena, oblikovanje čine atraktivnom. Cilj osvjetljavanja bi trebao potencirati međuodnos objekata u noćnoj slici Ozlja. Ne osvjetljavaju se samo vanjski plaštevi zgrada, već i vanjska postrojenja i objekti koji u tom slučaju postaju eksponati i zrcale se u vodi Kupe.
Građenje prostora svjetlom, isticanjem prepoznatljivih gradskih volumena, stvara jedan novi vidni komfor, ali i posebni doživljaj. Svjetlosne instalacije zadovoljavaju višestruke zahtjeve: uvažavaju tradiciju ambijenta, akceptiraju recentnu funkciju kao i perspektivu života u tom prostoru.
Kroz projekt „Ozalj – grad svjetla“ želi se postići:
- dotrajalu, ekološki neprihvatljivu i skupu javnu rasvjetu (živine žarulje) zamijeniti novom javnom rasvjetom,
- postojeće povijesne objekte dodatno „OBLIKOVATI“ SVJETLOM, te ih na taj način učiniti dodatno atraktivnima , što će u konačnici povećati broj turista i doprinijeti razvoju turističke djelatnosti na odručju Grada.
Držimo da je u ovom dijelu projekt inovativan jer rješavanjem postojećeg tehničkog problema (zastarjela javna rasvjeta) i nadogradnjom u dijelu ambijentalne rasvjete („oblikovanje“ povijesnih objekata svjetlom) stvara dodanu vrijednost; čini centar Ozlja atraktivnim turističkim proizvodom i razlogom dolaska turista, a time direktno utječe na razvoj brojnih djelatnosti koje turizam na sebe veže.

Rezultati

Rezultati koji se očekuju od realizacije ovog projekta su:
- Smanjenje proračunskog izdatka za utrošak električne energije postjeće javne rasvjete,
- Smanjenje proračunskog izdatka za održavanje postojeće javne rasvjete (učestali kvarovi),
- povećanje turističkih aktivnosti, kapaciteta i prihodovnosti. Cilj ovog projekta je stvaranje turističke atrakcije na području grada Ozalj radi postizanja konkurentnosti, ne samo mikro lokacije, već i šire Zajednice i ukupnog kontinentalnog turizma RH.

U dijelu smanjenja proračunskih izdataka projekt utječe na sve stanovnike Grada Ozlja.
U dijelu povećanja pihoda od turizma projekt utječe na sve stanovnike Grada Ozlja, ali i na stanovnike susjednih općina, zbog proširenja poslovnih mogućnoosti koje pruža.

Troškovi projekta

Ukupna vrijednost projekta je 8.150.000 kn
Izvori financiranja za provedbu projekta ˝Ozalj – grad svjetla˝
- 1.630.000,00 kn (Grad Ozalj – 654.000,00 kn; Družba Braće Hrvatskog Zmaja – 763.000,00 kn; HEP ODS d.o.o. – 135.000,00 kn; Župa Sv. Vida – 78.000,00 kn)
- 6.500.000,00 kn; fondovi EU

Projekt je koncipiran na način da je moguće realizirati ga fazno (faze su iluminacija Starog grada Ozlja, Župne crkve Sv. Vida, Hidroelektrane ˝Munjara˝, Prometnice Centar – Stari grad Ozalj, Šetnica na lijevoj i desnoj obali rijeke Kupe)
Realizacija projekta planira se u razdoblju od 2014. - 2016.

Drugi učinci projekta

Projekt elementarno rješava problem zastarjele i energetski neučinkovite javne rasvjete u Gradu Ozlju. Postojeća javna rasvjeta je pretežito živinim žaruljama, često se kvari i ima veliku potrošnju električne energije.
Također, zbog nemogućnosti zamjene postojećih živinih žarulja (zakonski se više ne smije raditi sa živom), svaki kvar znači dugotrajno ostajanje bez javne rasvjete. Pojedinačne zamjene dotrajalih živinih žarulja prihvatljivijim natrijevim, samo je „gašenje požara“, narušava nužnu ujednačenost rasvjetnih tijela i nikako ne doprinosi izgledu mjesta, nužnom za grad koji se želi pozicionirati na turističkoj karti Hrvatske kao mjesto zanimljivo turistima.

Uz to, projektiranje i izvođenje ambijentalne rasvjete na ključnim gradskim pozicijama, doprinosi atraktivnosti Ozlja za njegove građane, ali i za turiste koji već sada, a svakako bi nakon zamišljenog rješenja još i više, pohode Ozalj. Pri tome, samo osvjetljenje čini najvrijednije vedute Grada atraktivnima i noću (što inače nije uobičajeno, naročito ne u ruralnim sredinama), kao i u svako doba godine. Ovime se produžava „dostupnost“ i „konzumiranje“ grada stanovnicima i svim posjetiteljima, te se pridonosi atraktivnosti grada i van uobičajene turističke sezone.
Ovim projektom Grad Ozalj direktno doprinosi poticanju projekta Hrvatske turističke zajednice „Hrvatska 365“, čiji je integralni dio kroz destinaciju „Zeleno srce Hrvatske“, a koja je destinacija prepoznata među 22 destinacije u RH, već na prvom natječaju 2014.godine. Ovim projektom Grad Ozalj direktno doprinosi ideji poticanja turizma kroz cijelu godinu, neovisno o turističkoj sezoni.
Dodatni benefit za Zajednicu biti će kroz povećanu turističku atraktivnost mjesta, te većim prihodima s osnove turizma. Kako je poznato da je turizam djelstnost koja na sebe veže velik broj drugih djelatnosti (promet, ugostiteljstvo, smještaj, izrada suvenira, proizvodnja hrane, proizvodnja vina, usluge vođenja turista,…, povećana mogućnost zapošljavanja domicilnog stanovništva), možemo reći da će efekti ovog projekta biti multiplicirajući i nije ih moguće izraziti egzaktnim brojkama.
Projekt je, u smislu konceptualnog promišljanja o javnoj rasvjeti koja dodatno naglašava posebno vrijedne objekte neke sredine, primjenjiv i u drugim jedinicama lokalne samouprave, naročito u gradovima !

Održivost projekta

Do sada je od opisanog projekta izvedeno osvjetljenje prilaznih stuba župnoj crkvi Sv.Vida, zaštitnika Ozlja !

Projekt se nastavlja :

Ambijentalno osvjetljavanje tri najatraktivnije točke središta povijesnog grada Ozlja,

1. Stari grad Ozalj, najznačajniji spomenik hrvatske graditeljske baštine koji je kategoriziran kao zaštićeno kulturno dobro nulte kategorije.
2. Hidroelektrana ˝Munjara˝ iz 1908. Godine, posebno značajno za nju je da je izgrađena netom nakon elektrane na Niagari, te nakon hidroelektrane u Šibeniku. Time je zapravo treći u svijetu izgrađeni takav objekt.
3. Crkva Sv. Vida
rješava problem dotrajale javne rasvjete u središtu grada. Postojeće rješenje osvjetljenosti grada sa živinim žaruljama je ekološki neprihvatljivo i zbog velike potrošnje električne energije, kao i učestalih kvarova, skupo za Grad. Promjenom osvjetljenja ključnih gradskih veduta modernom i ekološki prihvatljivom rasvjetom – rješavamo gotovo u potpunosti osvjetljavanje centra grada (tri opisane pozicije čine preko 80% ukupnog osvjetljenja centra Ozlja)
Naglašavajući atraktivnost povijesnih objekata u centru mjesta OBLIKOVANJEM SVJETLOM, stvara se DODANA VRIJEDNOST, koja kroz razvoj turističke djelatnosti osigurava razvoj šire gospodarske djelatnosti cijelog područja Grada Ozlja, te izravno i/ili neizraavno utječena sve stanovnike (6800) Ozlja, ali i susjednih JLS (općina Kamanje, Žakanje, Ribnik, s kojima je Ozalj povijesno povezan (područje bivše općine Ozalj).