Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Program jačanja gospodarstva Grada Labina

Program jačanja gospodarstva sastoji se od niza aktivnosti, i to: 1.  Poticaji poduzetnicima i obrtnicima – dodjeljuju se kroz tri mjere: •   POTPORA ZA POČETNIKE •   SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA   ZAPOSLENIKA •   SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA U 2016. godini odobrena je 71 potpora u iznosu od 351.709,81 kuna od čega se 41% odnosi na odobrene potpore početnicima, […]

Glasaj

Opis

Program jačanja gospodarstva sastoji se od niza aktivnosti, i to:

1.  Poticaji poduzetnicima i obrtnicima – dodjeljuju se kroz tri mjere:

•   POTPORA ZA POČETNIKE

•   SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA   ZAPOSLENIKA

•   SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA

U 2016. godini odobrena je 71 potpora u iznosu od 351.709,81 kuna od čega se 41% odnosi na odobrene potpore početnicima, 3% na subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te 56% na subvencioniranje nabave opreme i inventara. U razdoblju 2013-2016. godine odobrene su  sveukupno 254 potpore u vrijednosti  1.290.167,51 kuna.

2. Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre – Omogućava se OPG-ima, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva s područja Grada Labina da posredstvom Fonda ostvaruju povoljne kredite.

3. Lokalna akcijska grupa „Istočna Istra“ – U 2016. izrađena je Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. (među 5 najboljih ocjenjenih strategija u RH) na temelju će se u 2017. godini raspisivati natječaje za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a vrijednih 8,2 milijuna kuna.

4. Poduzetnički inkubator Labin – Za građane koji pokreću novi poduzetnički poduhvat i koji uhodavaju svoju djelatnost u „godini pripreme“ daje prostor u zakup bez naknade. Osiguravaju se sredstva namijenjena za troškove održavanja, režijske troškove i troškove čišćenja javnih prostorija, hodnika i zajedničkih prostorija. U ovom trenutku u Poduzetničkom inkubatoru Labin djeluje 10. poduzetnika i 1. obrtnik koji sveukupno zapošljavaju 68. radnika.

5. Edukacije – Od 2013. godine organizirano su 22 edukacije koje je prošlo 748 polaznika

6. Promocija tradicijskih obrta i proizvoda – Na 5. eno-gastro manifestaciji Galerija ekstra-djevičanskih maslinovih ulja prezentirana su najbolje ocjenjena maslinova ulja uvrštena u svjetski vodič FLOS OLEI naših poznatih proizvođača (5 maslinara, 2 vinara)

7. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LAGUR „Alba“ – Od 2017. godine provoditi će se Lokalna razvojnu strategiju kojom će se kroz 12 operacija financirati programi/projekti od značaja za gospodarski sektor ribarstva i sa njima usko povezane druge djelatnosti.

8. Program certifikacije povoljnog poslovnog okruženja (Business Friendly Certificate BFC) – Certificiranje procesa koji promovira određene standarde i omogućava ocjenu kvalitete usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju poduzetnicima i građanima. Za potrebe certificiranja izrađen je i Vodič za investitore na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

9. Poslovni uzlet i Festival poduzetništva, obrta i OPG-ova – Održane panel diskusije, besplatne edukacije za male i srednje poduzetnike i obrtnike te Festivala poduzetništva, obrta i OPG-ova. Obuhvaćene su najvažnije teme iz područja financija, bankarstva, gospodarstva i EU fondova.

Osim navedenih aktivnosti, radi što kvalitetnije i konstruktivnije suradnje s gospodarstvenicima, Grad Labin je 2016. godine osnovao i Gospodarsko vijeće Grada Labina kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika koje u okviru svoga djelokruga rada daje savjete vezane uz ekonomske i razvojne programe, predlaže i razmatra mjere za unapređenje stanja u gospodarstvu, razmatra i predlaže poticajne mjere za razvoj gospodarstva, inicira aktivnosti u cilju unapređenja stanja u gospodarstvu,  surađuje s institucijama i tijelima u području malog gospodarstva i obrtništva, daje mišljenje na prijedloge akata Grada Labina koji se odnose na poslovanje i razvoj, gospodarskih subjekata,  obavlja i druge savjetodavne poslove koji direktno ili indirektno utječu na gospodarstvo. Dobra suradnja, kao vanjska podrška projektu, je postignuta i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Ispostava Labin kao i Srednjom školom Mate Blažine kako bi se kadrovi obrazovali i profilirali već u srednjoj školi za zanimanja koja su Labinu potrebna. Grad Labin je podržao održavanje sastanka Sektorske grupe Kreativne industrije u Labinu, a u organizaciji Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija (HKKKKI) u suradnji sa HAMAG-BICRO-om i Europskom poduzetničkom mrežom. Europska poduzetnička mreža (EEN) pružila je potporu i savjet gospodarstvenicima te ih uputila kako maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta. Uz to, radilo se na realizaciji projekta rekonstrukcije “Zgrade društvenog poduzetništva”, koja bi u svojoj namjeni prilagođena mladima iz lokalne zajednice i šire kao start-up inkubator kojima će nuditi prostorne kapacitete gdje bi mladi nezavisni profesionalci i oni koji to mogu i žele postati razvijali svoje poslovne ideje. Program jačanja gospodarstva provodi se od 2015. godine, a ujedno je i nastavak programa poticanja razvoja malog gospodarstva koji se provodi već dugi niz godina. Korisnici Programa su subjekti malog i srednjeg gospodarstva kao i poljoprivredna gospodarstva s područja Grada ili udruge poljoprivrednih proizvođača s područja Grada. Pozitivni rezultati najbolje prakse prepoznaju se kroz otvaranje novih radnih mjesta i sve većim stupnjem samozapošljavanja. Kroz obrasce zahtjeva za dodjelu potpora za poduzetništvo u sklopu programa jačanja gospodarstva 95 % poslovnih subjekata ocijenilo je da su mjere potpora bitno doprinijele pokretanju njihovog poslovanja.

Osnovni problem

Globalan problem koji se odrazio i na lokalnu sredinu Grada Labina je umanjena gospodarska snaga i nepotpuni oporavak lokalnog tržišta rada kao posljedica gospodarske krize, a specifični su problemi bili nekonkurentnost radne snage na tržištu rada (manjak kvalificiranog kadra) i slaba popunjenost i izostanak očekivanog efekta gospodarske aktivnosti u poduzetničkim zonama. Ovaj su problem osjetili gotovo svi gospodarstvenici (475 poduzeća i 402 obrta), a indirektno i svi građani kojih Labin broji 11.642. Posljedice problema bile su zatvaranje određenih proizvodnih pogona u poduzetničkoj zoni Vinež u Labinu. To je izravno utjecalo na društveni, gospodarski i politički razvoj grada jer su mnoge obitelji ostale bez izvora prihoda i svog radnog mjesta. Proračunski je to značilo manjak prihoda u proračunu Grada Labina.

Rješavanje problema

Navedeni problemi rješavaju se putem Programa jačanja gospodarstva na više nivoa. Ciljevi programa su konkurentni nastup poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, izgradnja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva. Posebni ciljevi su povećanje poslovne aktivnosti i rezultata poslovanja poduzetnika, poticanje mladih na pokretanje vlastitog posla (samozapošljavanje), smanjenje broja nezaposlenih osoba sa područja Grada kroz povećanje broja gospodarskih subjekata te edukacija za ostvarivanje željenih poslovnih rezultata. Najbolja praksa predstavlja novi pristup rješavanju problema ali i pojednostavljene i brže administrativne procese, uz one na nacionalnoj razini (e-katastar, e-građevinske dozvole), i na lokalnoj razini (e-pisarnica, e-obrasci za potpore).

Rezultati

Velike investicije realizirane su u Poslovnoj zoni Vinež u kojoj su otvoreni novi pogoni, gdje će svoje će zaposlenje naći 230 građana (novootvorene tvrtke Carel Adriatic i MCZ, izgradnja hale tvrtke Bibetech). Također, u ovom trenutku je u Poduzetničkom inkubatoru 100%-tna popunjenost poslovnih prostora (24 prostora) u kojima djeluje 10 poduzetnika i 1 obrtnik koji zapošljavaju 68 radnika. U sklopu Gospodarskog vijeća ostvarena je kvalitetna suradnja između Grada i gospodarstvenika, te je, na inicijativu gospodarstvenika, izrađena, provedena i analizirana anketa za detektiranje potrebe za radnom snagom, dinamički plan zapošljavanja, broju trenutnih kadrova i njihovim profilima čime je utvrđena potreba za radnom snagom od 700 radnika u narednom razdoblju od 24 mjeseca u Labinu. Uvjerili smo se da su za veliki broj poduzetnika potpore odlučujući faktor za pokretanje poslovanja, a Gradu Labinu se uložena proračunska sredstva vraćaju kroz multiplikativne efekte lokalnog gospodarstva.

Troškovi projekta

Grad Labin je za potrebe Programa jačanja gospodarstva u Proračunu za 2016. godinu osigurao 778.600,00 kuna (od čega najviše za poticaje poduzetnicima i obrtnicima – 402.000,00 kuna), dok je u planu za 2017. godinu predviđeno 675.000,00 kuna (smanjeno za troškove Programa certifikacije povoljnog poslovnog okruženja BFC podmirenih u 2016.). Osim toga, za izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni Vinež u programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini realizirano je 810.922,58 kuna uz potporu Ministarstva gospodarstva, dok je u 2016. godini planirano 1.144.00,00 kuna. Plan za 2017. godinu je 1.446.000,00 kuna. Gradska uprava ima educirani kadar za provođenje Programa jačanja gospodarstva stoga su postojeći zaposlenici bili aktivno angažirani na provođenju najbolje prakse odnosno nisu zaposlene dodatne osobe.

Drugi učinci projekta

Zbog mnogobrojnih aktivnosti, odlične suradnje s lokalnim gospodarstvenicima te medijske popraćenosti istih sigurni smo da Grad Labin predstavlja primjer dobre prakse u području gospodarstva te kao takav može poslužiti kao pozitivan primjer i uzor za druge gradove i općine.
Grad Labin nagrađen je još 2004. godine od strane Udruge gradova u Republici Hrvatskoj za projekt „Poduzetnički inkubator Labin“ kao najuspješniji projekt smanjenja nezaposlenosti u Hrvatskoj. Uz to, dobili smo i nagradu za društvenu inovaciju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za projekt "Zgrada društvenog poduzetništva" u suradnji s udrugom za mlade Alfa Albona iz Labina 2013. godine.

Održivost projekta

Održivost najbolje prakse vidljiva je kroz slijedeće dokumente:
PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu (Službene novine Grada Labina)
PRORAČUN GRADA LABINA za 2016. i 2017. godinu
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA LABINA 2016. – 2020. - Specifični cilj 1. Povećanje gospodarske konkurentnosti, prioritet 1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu, 1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini (“Labin - grad prijatelj poduzetnika i investitora“)
VODIČ ZA INVESTIRANJE GRADA LABINA

Novi Program certifikacije povoljnog poslovnog okruženja (BFC) uvodi poboljšanja u gradske aktivnosti usmjerene poduzetnicima zato smo se za taj postupak i odlučili stoga će i Program jačanja gospodarstva biti dodatno valoriziran kroz uvođenje inovacija za poboljšanje poslovne klime.

Dokumenti

Provoditelj projekta

Grad Labin