Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Prometni sustav Grada Zadra: Inteligentni prometni sustav (ITS) i rekonstrukcija prometnica

Projekt obuhvaća izgradnju i implementaciju inteligentnog prometnog sustava (ITS) i rekonstrukciju prometnica u Gradu Zadru. Planiranje i projektiranje prometnog sustava grada Zadra provelo bi se kroz sljedeće faze: Izmjena semaforske opreme pojedinih križanja, građevinska rekonstrukcija pojedinih križanja, dogradnja kabelske kanalizacije, uspostavljanje koordiniranog rada, uvođenje sustava detekcije vozila, uvođenje video nadzora ključnih raskrižja i uspostavljanje nadzorno-upravljačkog […]

Glasaj

Opis

Projekt obuhvaća izgradnju i implementaciju inteligentnog prometnog sustava (ITS) i rekonstrukciju prometnica u Gradu Zadru.

Planiranje i projektiranje prometnog sustava grada Zadra provelo bi se kroz sljedeće faze: Izmjena semaforske opreme pojedinih križanja, građevinska rekonstrukcija pojedinih križanja, dogradnja kabelske kanalizacije, uspostavljanje koordiniranog rada, uvođenje sustava detekcije vozila, uvođenje video nadzora ključnih raskrižja i uspostavljanje nadzorno-upravljačkog centra.

ITS tehnologije koje će se primijeniti na prometnom sustavu grada Zadra uključuju sljedeće akivnosti:

  • Kontrolu događanja na javnim prometnim površinama grada u stvarnom vremenu i reakciju na tipične i netipične situacije preko unaprijed postavljenih scenarija i procedura;
  • Daljinski nadzor rada i upravljanje prometnim uređajima;
  • Prikupljanje i obradu pametnih prometnih podataka dobivenih mjernim uređajima i uređajima za video registraciju događanja u prometu;
  • Optimizaciju prometnih tokova korištenjem sustava detekcije;
  • Integraciju i ažuriranje postojećih sustava.

 

ITS tehnologija – potrebna tehnička infrastruktura:

– Sustav prilagodljiv za upravljanje prometom u gradu Zadru;

– Sustav upravljanja rutama i preusmjeravanja prometa;

– Sustav upravljanja parkingom;

– Sustav za svjetlosnu signalizaciju i računala za kontrolu prometa;

Računalni sustav za upravljanje prometom u gradu Zadru:

– Sustav komunikacije;

– Središnja postaja sa središnjim uredom;

– Oprema za vozila;

– Informacijski sustav za putnike;

– Sustav za regulaciju cestovne rasvjete.

 

Uvođenje ITS-a u gradu Zadru će uspostaviti dinamično upravljanje prometom kako bi se osigurala što bolja mobilnost u određenom vremenskom razdoblju.

ITS strategija uključuje prilagodljivu kontrolu prometa, upravljanje javnim prijevozom, upravljanje javnim parkingom i intermodalni prijevoz u gradu Zadru.

Pametno i održivo upravljanje gradskim prijevozom je alat koji će optimizirati prometni tok kako bi se postiglo optimalno korištenje prometne infrastrukture grada Zadra.

Sustav upravljanja prometom će aktivno i točno informirati sudionike u prometu o opasnim situacijama pružanjem sljedećih usluga: upozorenja o nesrećama/incidentima, podatke o radovima na cesti, upozorenja o prometnim gužvama i usmjeravanje te informacije o promjenjivim ograničenjima brzine.

Sustav za upravljanje prometom u gradu Zadru će koristiti detektor informacije kako bi se napravila procjena:

– Zasićenosti toka;

– Postotka okretanja;

– Reda čekanja na stopu;

– Prisutnosti vozila na stopu;

– Dolaska vozila iz prethodnog raskrižja.

 

Predloženi projekt je i ekološki prihvatljiv i općenito vrlo važan za Zadar uzimajući u obzir da je Zadar poznato turističko odredište na Jadranu.

 

Projekt je započeo u 2010. godini kada je prijavljen za sufinanciranje iz Strukurnih fondova EU, a njegov završetak se očekuje u 2020. godini. Priprema ovakvih projekata je jedan dugotrajan proces a priprema se uspješnom suradnjom s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, JASPERS-om i drugim institucijama.

 

Također, Vlada RH je na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine donijela Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine u kojem je na osnovu preliminarne kategorizacije prispjelih projekata odabran skup ITS projekata koji se uklapaju u predviđene strateške ciljeve i prioritetna područja (europska i nacionalna) među kojima je i područje Grada Zadra.

Korisnici projekta su prije svega građani Zadra i okolice, turisti, posjetitelji i sl..

Problemi koji bi mogli usporiti provedbu projekta su financije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a isti će se sustavno rješavati. Grad Zadar  ima podršku institucija s kojima surađuje u provedbi projekta kao što su Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, JASPERS, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a također medija i nevladinih udruga prije svega onih koje djeluju na podučju ekologije i održivog razvoja.

Osnovni problem

Projekt se nalazi na indikativnoj listi za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, a trenutno je u fazi pripreme projektne dokumentacije nužne za prihvatljivost projekta za EU sufinanciranje.
Provedbom projekta riješit će se problemi učestalih zastoja i kašnjenja na prometnicama, uskih grla, onečišćenja, zatim vozači će biti pravodobno informirani i na taj način povećat će se sigurnost i protočnost prometa, smanjiti kašnjenja i učestali zastoji, javni prijevoz bit će učinkovitiji, povećat će se broj građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo te će se smanjiti buka i onečišćenje okoliša u Zadru, što će sve zajedno značajno doprinijeti povećanju kvalitete života građana.

Postojeća izgrađenost i stalni rast novoizgrađenih stambenih a naročito stambeno-poslovnih građevina, trgovačkih i poslovnih objekata, transportnih infrastrukturnih objekata, cestovnog (autocesta), pomorskog (luka Gaženica) i željezničkog prometa (revitalizacija), novih turističkih sadržaja, uz povećanje broja novoregistriranih vozila ima za posljedicu neprekidno povećanje opterećenja postojećih gradskih prometnica, što se rezultira u povećanju prometnih zahtjeva s posljedicama čestih zastoja u prometu.
Gore navedeni problem utječe na sve građane Grada Zadra koji ima 75.062 stanovnika, ali i one okolnih mjesta te turiste.
Posljedice problema su općenito nezadovoljstvo građana i turista zbog učestalih zastoja i gužvi u prometu, nedostatka biciklističkih staza, zbog čega je smanjena i prometna sigurnost kao i buke te onečišćenja okoliša ispušnim plinovima.

Rješavanje problema

Projekt će riješiti opisane probleme kroz sljedeće ciljeve:
1. Integraciju intermodalnog prometa i logistike
2. Unapređenje cestovne mreže grada kroz rekonstrukciju i dogradnju s uvođenjem Inteligentnog prometnog sustava (ITS) nadzora i upravljanja prometom kojim će se riješiti problemi učestalih zastoja i kašnjenja, uska grla, onečišćenje, vozači će biti pravodobno informirani i na taj način povećat će se sigurnost i protočnost prometa, smanjiti kašnjenja i učestali zastoji, javni prijevoz bit će učinkovitiji, povećat će se broj građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo te će se smanjiti onečišćenje okoliša u Zadru, što će sve zajedno bitno povećati kvalitetu života građana
3. Povezivanje zapadnih i istočnih dijelova grada kao i njihovo povezivanje s novom lukom Gaženica i autocestom što će doprinijeti razvoju grada i šire regije, prije svega u gospodarskom i turističkom smislu
4. Smanjenje onečišćenja okoliša smanjenjem količine ispušnih plinova iz vozila
5. Povećanje sigurnosti i protočnosti prometa

Grad Zadar trenutno izrađuje Strategiju inteligentnog prometnog sustava (ITS) grada Zadra s izmjenom i dopunom Prometne studije grada Zadra i Program energetske učinkovitosti u gradskom prometu na području Grada Zadra koji uključuje provedbu aktivnosti potrebnih za utvrđivanje postojećeg stanja prometnih sustava grada Zadra (istraživanja, mjerenja, analize, modeliranja i dr.) i razradu provedbe mjera „Car sharing“ i ''Bike sharing'' te uvođenje napredne regulacije križanja opremljenih inteligentnim semaforima, a cilj njegove izrade je razrada primjenjivih mjera energetske učinkovitosti u gradskom prometu čija bi primjena rezultirala smanjenjem potrošnje primarne energije te smanjenjem emisija CO2 i ostalih štetnih plinova, osiguravajući održivost gradskog prometnog sustava.
Također u planu je izrada sljedećih dokumenata:
1. Studija izvodljivosti za uvođenje javne mreže punionica za električna vozila na području Grada Zadra zajedno s CBA analizom
2. Master plan održive mobilnosti zadarske regije
3. Strateška procjena utjecaja na okoliš za projekt prometnog sustava Grada Zadra: Inteligentni prometni sustav (ITS) i rekonstrukcija prometnica u Gradu Zadru
4. Studija izvodljivosti za projekt prometnog sustava Grada Zadra: Inteligentni prometni sustav (ITS) i rekonstrukcija prometnica u Gradu Zadru

Tijekom izrade gore navedene dokumentacije razmotrit će se mogućnosti uzimanja u obzir i nekih drugih rješenja te ukoliko se utvrdi da su bolja i inovativnija uzet će se u obzir.
Projekt uvodi nove tehnologije u postojeće poslovne procese koje su se već pokazale kao primjer dobre prakse u gradovima u kojima su implementirane.

Rezultati

Očekivani rezultati unaprijeđenog prometnog sustava u gradu Zadru:
- Povećana prometna sigurnost;
- Smanjenje onečišćenja;
- Smanjenje emisije ispušnih plinova, prije svega CO2
- Smanjenje vremena putovanja;
- Smanjenje vremena čekanja na raskrižju;
- Smanjenje potrošnje goriva po vozilu;
- Uštede u troškovima održavanja;
- Uštede u potrošnji energije.

Implementacijom projekta rješavaju se problemi svih korisnika u potpunosti. Projekt će doprinijeti razvoju grada i šire regije, prije svega u gospodarskom i turističkom smislu s obzirom da će poboljšati turističku ponudu i prometnu povezanost Zadra s ostalim gospodarskim središtima što će indirektno dovesti do povećanja prihoda.

Troškovi projekta

Procijenjena vrijednost projekta je 25.000.000,00 eura. Izvori financiranja su Proračun Grada Zadra i EU sredstva cca 75% odnosno 18.750.000,00 eura. Projekt je osim proračunskog opterećenja povećao opterećenost postojećih službenika za cca 30%, a gore navedenu projektnu dokumentaciju izrađuju tvrtke koje su odabrane sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Drugi učinci projekta

Implementacija ovakvih projekata općenito doprinosi pokretanju drugih inicijativa te potiče ostale gradove na njihovu primjenu s obzirom da su se ovakvi projekti već pokazali kao primjeri dobre prakse u mnogim europskim gradovima.
Grad Zadar je prijavio za EU sufinanciranje brojne projekte iz područja mobilnosti i održivog prometa, a trenutno je u provedbi projekt PRO-E-BIKE - Promoting electrical bikes and scooters for delivery of goods and passenger transport in urban areas, ukupne vrijednosti 1.300.000 eura (sufinanciranje EU u iznosu od 1.000.000,00 eura), Program: CIP Intelligent Energy Europe (IEE), u kojem je Grad Zadar pilot grad.

PRO-E-BIKE projekt promovira korištenje električnih bicikala i skutera kao okolišno prihvatljivu alternativu motornim vozilima na fosilna goriva, u svrhu dostave robe i tereta te za prijevoz putnika u europskim gradovima. Projekt je započeo u travnju 2013. godine, a završit će u travnju 2016. godine. Konzorcij projekta sastoji se od 10 partnera iz 7 europskih zemalja (Nizozemska, Italija, Slovenija, Švedska, Portugal, Španjolska i Hrvatska). Vodeći partner je Energetski institut Hrvoje Požar. Projektnim aktivnostima želi se pridonijeti ciljevima EU vezanim uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, korištenja održive energije, energetsku učinkovitost u prometu, izgradnju kapaciteta među različitim grupama, te djelovanje na tržište i politike kako bi se stvorila konkurentna energija.

Održivost projekta

Održivost projekta će se utvrditi nakon izrade Studije izvodljivosti čiji je početak izrade planiran tijekom 2015. godine. Međutim, implementirani ITS sustav će se stalno modernizirati i usvršavati, a također i prometnice.