Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Rijeka – Riječki program lokalnog partnerstva

Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 26. travnja 2005. godine prihvaćen je projekt “Riječki program lokalnog partnerstva” s ciljem razvijanja partnerskog i suodgovornog odnosa između građana i Grada Rijeke. Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13) utvrđeno je da se za aktivnosti […]

Glasaj

Opis

Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 26. travnja 2005. godine prihvaćen je projekt “Riječki program lokalnog partnerstva” s ciljem razvijanja partnerskog i suodgovornog odnosa između građana i Grada Rijeke.

Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13) utvrđeno je da se za aktivnosti u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Rijeke na pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i upravu, po prethodno pribavljenom mišljenju Odjela gradske uprave za komunalni sustav koji osigurava i stručni nadzor nad radovima.

Predlagatelji projekata mogu biti vijeća mjesnih odbora, udruge i grupe građana koji predlažu svoje projekte temeljem propisanih obrazaca u javnom pozivu koji se objavljuje svakog listopada za sljedeću godinu i to u javnom tisku,  te na internetskim stranicama gradske uprave i mjesnih odbora.

Za ocjenu i odabir projekata imenovano je Povjerenstvo sastavljeno od tri člana, od čega su dva člana predstavnika udruga s iskustvom u radu u lokalnim zajednicama i poznavanjem rada vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke, a jedan član je predstavnik medija s iskustvom u informiranju.

Na osnovu mišljenja pojedinih odjela gradske uprave o mogućnosti i provedivosti pojedinog projekta, Povjerenstvo za odabir projekata odlučuje o konačnom izboru projekata temeljem kriterija koji su sastavni dio natječaja, kao i o prihvaćenom iznosu sufinanciranja prihvaćenog projekta.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu provodi natječaj, edukaciju zainteresiranih za izradu projekta, koordinira u pripremama i realizaciji projekta, izrađuje izvješće o realizaciji projekta i obavlja ostale administrativno tehničke poslove vezane za projekt

U razdoblju od 2005. do 2014. godine Grad Rijeka pružao je financijsku potporu u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu, a u ukupnoj visini od 150.000,00 do 200.000,00 kn godišnje ovisno o planiranim sredstvima i financijskom planu proračuna Grada Rijeke za pojedinu od navedenih godina. Osim toga, Grad Rijeka pruža i tehničku potporu za pripremu, pisanje i izradu projekta te svu ostalu potrebnu stručnu pomoć i savjete.

U razdoblju od 2005. do 2008. godine Odjel gradske uprave za komunalni sustav osiguravao je stručni nadzor u provođenju projekta koji obuhvaća:

 • prethodni dogovor na mjestu radova s voditeljem projekta i dogovori po pojedinim  etapama realizacije projekta,
 • ocjenu ponude dobavljača odnosno izvođača radova u dijelu koji sufinancira Grad Rijeka,
 • uvođenje u posao jednog ili više izvođača,
 • neposredni nadzor nad radovima koje izvode grupe građana, vijeća mjesnih odbora ili udruge te radova izvođača koji servisiraju projekt i obračunski nadzor radova na servisiranju projekta.

Odjel je pružao i stručnu pomoć u utvrđivanju građevinskog i hortikulturnog rješenja uređenja, davanju stručnih savjeta voditelju projekta, izradi troškovnika za godišnje obavljanje poslova na servisiranju projekta i izradi troškovnika za pojedinačne naloge za rad ili u izradi troškovnika za pojedinačno naručivanje narudžbenicom poslova na servisiranju projekta.

Na poziv Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo na natječaj za RPLP-a su se 2008. godine javile i grupe građana koje su predložile uređenje dvorišnih prostora dječjih vrtića u vlasništvu Grada Rijeke, pa je slijedom navedenog zatraženo je mišljenje toga Odjela glede predloženih projekta.

Protekom vremena, a s obzirom na sve složenije pozitivne zakonske i podzakonske propise Republike Hrvatske i sve veću složenost samih predloženih projekata, osim zadovoljenja utvrđenih kriterija natječaja, za odabir projekta postala su potrebna i dodatna mišljenja ostalih odjela gradske uprave. Tako su u razdoblju od 2008. do 2014. svoje mišljenja dostavljali:

 

 • Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
 • Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav
 • Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 • Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Slijedom navedenog u 2014. godini formiran je Projektni tim za provedbu projekata  Riječkog programa lokalnog partnerstva.

Trajanje projekta

Prijavljeni projekti mogu trajati do 6 mjeseci, s početkom provedbe od potpisivanja sporazuma, a najranije od 1. ožujka tekuće godine u kojoj se projekt provodi.

Financiranje projekta

Za provedbu „Programa lokanog partnerstva“ osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Rijeke na pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i upravu. U 2015.g. planiran je iznos od 200.000,00 kn

Financijske potpore za odabrane projekte odobravaju se u iznosu do 30.000,00 kn po jednom projektu.

 

Svi prijavljeni projekti moraju se odvijati na površini koja je vlasništvo Grada Rijeke i  moraju uključivati doprinos zajednice u iznosu od najmanje 10% ukupne vrijednosti prijedloga projekta. Doprinos zajednice (donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, volonterski rad i slično) potrebno je opisati i iskazati u novcu u Opisnom obrascu i Obrascu proračuna

 

Obrasci

Zainteresirani prijavitelji trebaju ispuniti sve propisane obrasce prijave kako su opisani u sljedećoj točki i prikupiti ostalu natječajnu dokumentaciju.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti s internetske stranice Grada Rijeke odnosno Riječkog programa lokalnog partnerstva: http://www.rijeka.hr/mo i/ili  http://www.rijeka.hr/rplp .

Obrasce prijave potrebno je ispuniti na računalu.

Prijava treba sadržavati jedan (1) original i tri (3) preslike.

Neće se razmatrati, odnosno bit će odbijene:

 • nepotpune prijave;
 • prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima popunjenim na računalu;
 • prijave dostavljene izvan roka i
 • prijave koje na drugi način ne ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Svu natječajnu dokumentaciju treba poslati isključivo poštom ili dostavom uz napomenu: „Ne otvarati: Za natječaj – Program lokalnog partnerstva“ na adresu:

 

Grad Rijeka

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Trpimirova 2

51000 Rijeka

 

„Ne otvarati: Za natječaj – Program lokalnog partnerstva“

 

Zaprimljeni prijedlozi projekata neće se vraćati prijaviteljima.

Natječajna dokumentacija

 

Natječajna dokumentacija koju treba dostaviti obuhvaća:

 • popunjen, ovjeren (za vijeća mjesnih odbora i udruge) i potpisan Opisni obrazac;
 • popunjen, ovjeren (za vijeća mjesnih odbora i udruge) i potpisan Obrazac proračuna;
 • oznaku točne lokacije provedbe prijedloga projekta;
 • popunjen popis za provjeru osnovnih zahtjeva pri podnošenju prijave na natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva;
 • za grupe građana – popunjen i potpisan Obrazac popisa grupe građana;
 • za grupe građana – preslika osobne iskaznice ovlaštenog/e predstavnika/ce grupe građana;
 • za udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) ne stariji od 6 mjeseca do dana raspisivanja natječaja.

Uz gore navedenu dokumentaciju prijavitelji mogu dostaviti i neobavezne priloge poput:

 • životopisa voditelja/ice projekta,
 • promotivnih materijala,
 • novinskih članaka,
 • fotografija i slično.

Broj stranica neobaveznih prilog ne smije biti veći od 5.

 

Popunjavanje obrazaca

 

 1. Opisni obrazac
 • potrebno je obvezno odgovoriti na sva pitanja navedena u obrascu;
 • na pitanja u opisnom obrascu potrebno je odgovarati jasno i konkretno.

 

 1. Obrazac proračuna
 • sve troškove u obrascu proračuna potrebno je detaljno specificirati;
 • svi navedeni troškovi moraju proizlaziti iz aktivnosti prijedloga projekta kako su opisane/navedene u Opisnom obrascu;
 • pod „opis troška“ navode se svi troškovi koje treba podmiriti za uspješnu provedbu projekta (primjerice: sadnice lavande, drvene klupe, koš za smeće, ljuljačka, zidarske usluge itd.);
 • troškovi koji nisu prihvatljivi u okviru provedbe projekta su:

– troškovi kupovine uredske opreme (računala, namještaj i slično),

– troškovi honorara/plaća,

– putni troškovi i dnevnice i

– troškovi reprezentacije.

 • pod „jedinica mjere“ navodi se jedinica u kojoj se izražava odnosni troška (primjerice: kg, tona, m2, m3, komad, usluga itd.);
 • pod „ukupne potrebe u jedinici mjere“ navodi se ukupan broj jedinica koje su navedene u prethodnom stupcu za uspješnu provedbu projekta;
 • pod „jedinična cijena“ navodi se cijena za jedinicu mjere u koju je uračunat PDV;
 • pod „ukupan iznos“ ne upisuje se ništa;
 • pod „traženi iznos od Grada“ upisuje se iznos u kunama koji predstavlja udio u troškovima za koji se očekuje financijska potpora u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva;
 • pod „udio koji osigurava lokalna zajednica“ upisuje se iznos u kunama koji predstavlja udio u troškovima koji će biti pokriven kroz doprinos zajednice (donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, volonterski rad i slično);
 • doprinos zajednice mora iznositi najmanje 10% ukupne vrijednosti/troška prijedloga projekta
 • doprinos zajednice ne mora biti prikazan za svaki trošak naveden pod „opis troška“ odnosno za neke troškove može iznositi 0,00 kuna;
 • pod „napomena“ je moguće dati opisno objašnjenje troška gdje prijavitelj drži da je to potrebno (nije obvezno!).

 

 1. Oznaka točne lokacije provedbe prijedloga projekta
 • radi označavanja točne lokacije provedbe prijedloga projekta potrebno je, prateći Upute za označavanje točne lokacije provedbe prijedloga projekta koje su dostupne na internetskoj stranici http://www.rijeka.hr/mo i/ili http://www.rijeka.hr/rplp , ispisati i priložiti prijavi katastarski prikaz lokacije te posjedovni list. Ako se radi o lokaciji koja nema pripadajuću adresu (ulica i kućni broj) potrebno je koristiti najbližu moguću adresu uz posebno označavanje točne lokacije na prikazu.

 

 1. Popis za provjeru osnovnih zahtjeva pri podnošenju prijave na natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva
 • radi dodatne provjere pripremljene natječajne dokumentacije potrebno je (koristeći oznaku ü) popuniti Popis za provjeru osnovnih zahtjeva pri podnošenju prijave na natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva koji se nalazi na posljednjoj stranici opisnog obrasca.

 

 1. Obrazac popisa grupe građana
 • Obrazac popisa grupe građana potrebno je popuniti čitko, tiskanim slovima, osim vlastoručnog potpisa građana u posljednjem stupcu obrasca. Da bi prijava bila valjana potrebno je prikupiti potpise najmanje 15 građana.

 

 1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske
 • Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske dokument je koji izdaje Ured državne uprave u Rijeci, Riva 10, te nije istovjetan Rješenju o registraciji udruge.

 

Rok za prijavu

Svu natječajnu dokumentaciju treba poslati na propisani način do datuma označenog u javnom pozivu.

 

Podrška za kvalitetnu pripremu prijave

Odjel za gradsku samoupravu i upravu pružat će zainteresiranim prijaviteljima tehničku potporu za pripremu prijedloga projekta u sklopu koje će održati radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva“.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav osigurat će stručnu pomoć u utvrđivanju građevinskog i hortikulturnog rješenja uređenja,  obračunski nadzor radova kao i ostale stručne savjete voditelju projekta.

 

Za sudjelovanje na radionici svi zainteresirani prijavitelji mogu se obratiti Direkciji za mjesnu samoupravu putem telefona (209-296 ili 209-297), e-maila:

(dragica.fadljevic@rijeka.hr ili divna.pedic@rijeka.hr ) ili osobnim dolaskom u Direkciju za mjesnu samoupravu i upravu (Trpimirova 2/IV, Rijeka) uz prethodnu najavu.

 

Postupak procjenjivanja prijava i odobravanja potpora

 

 1. Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja

 

Direkcija za mjesnu samoupravu organizirat će komisijsko otvaranje zaprimljenih prijava. Po otvaranju prijava Komisija će utvrditi one koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja. Ova faza provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja uključit će i provjeru vlasništva zemljišta na kojem se planiraju provoditi aktivnosti (primjerice, hortikulturno uređenje ili postavljanje sprava/opreme) prijavljenog projekta.

Na taj način obavit će se prvi krug izbora zaprimljenih prijava. U daljnje razmatranje upućuju se samo prijave koje zadovolje sve propisane uvjete natječaja.

 

 1. Procjena kvalitete prijavljenih prijedloga projekata

 

Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja upućuju se na procjenu tročlanom povjerenstvu.

Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata ocjenjivat će zaprimljene prijave prema sljedećim kriterijima:

 • jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta);
 • detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta;
 • sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta;
 • vidljivost projekta i mogućnost promocije grada Rijeke kroz njegovu provedbu;
 • vrednovanje uspješnosti i održivost projekta;
 • učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta);
 • inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice.

 

 1. Odluka o odobravanju financijskih potpora

 

Odluku s prijedlogom za odobravanje financijskih potpora donosi Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata.

Odluku o odobravanju financijskih potpora donosi Odjel gradske samouprave i uprave.

Svi prijavitelji dobit će pisani odgovor s obrazloženjem odobravanja ili neodobravanja njihove prijave.

 

 1. Potpisivanje sporazuma o načinu korištenja odobrenih sredstava

 

Sporazumom će se utvrditi visina sredstava za svaki odobreni projekt te uzajamne obveze davatelja i primatelja potpore.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu će plaćati račune za izvršene usluge i materijale, te vanjsku opremu u visini odobrene potpore od strane Grada (prijevoz materijala, zidarski, bravarski, građevinski radovi, sadnice, zemlja, dječje sprave  i sl.) prema prethodnom dogovoru po pojedinim etapama provedbe projekta s voditeljem projekta i izvođačem radova, pružateljem usluga  odnosno dobavljačem sprava.

 

 1. Objava rezultata

 

Rok za objavu prihvaćenih projekata je veljača godine u kojoj se projekt provodi.

Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Grada Rijeke odnosno Riječkog programa lokalnog partnerstva: http://www.rijeka.hr/mo i/ili http://www.rijeka.hr/rplp .

 

Nadzor

 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav osigurati će stručni nadzor u provedbi projekta koji obuhvaća:

 • prethodni dogovor na mjestu radova s voditeljem projekta i dogovori po pojedinim  etapama provedbe projekta,
 • uvođenje u posao jednog ili više izvođača,
 • neposredni nadzor nad radovima u okviru provedbe projekta i
 • ocjenu i prihvat ponuda izvođača radova, odnosno dobavljača materijala, opreme i usluga koji se financiraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu pratit će odvijanje i pravovremenost provedbe projekata, te osigurati stalni kontakt s voditeljima projekata do objedinjavanja pojedinačnih Izvješća o provedbi projekta.

 

Izvješćivanje o provedbi odobrenog projekta

 

Prijavitelj kojem je odobrena financijska potpora bit će obvezan Odjelu za gradsku samoupravu i upravu dostaviti završno opisno Izvješće o provedbi projekta na utvrđenim obrascima najkasnije u roku od 30 dana od završetka provedbe projekta.

 

Obrazac Izvješća o provedbi projekta može se preuzeti s internetske stranice Grada Rijeke odnosno Riječkog programa lokalnog partnerstva: http://www.rijeka.hr/mo i/ili http://www.rijeka.hr/rplp .

Tablični prikazi 2005-2014

Što je rplp

Osnovni problem

Ocjenjujući da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, osmišljen je projekt Riječki program lokalnog partnerstva (u daljnjem tekstu: RPLP) kao projekt koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i vijeća mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici, a što se prije svega odnosi na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi i uređenju manjih javnih površina (dječja igrališta za djecu od 3 do 6 godina ili 7 do 15 godina, drvoredi, šetnice, parkovi, neuređene zelene površine, dvorišni prostori dječjih vrtića, osnovnih škola, dijelovi ulice, naselja, manji divlji deponiji i sl.).
Kao i svaki veliki grad, Rijeka ima velike potrebe u izgradnji i obnovi objekata komunalne infrastrukture. Potrebe su daleko veće od mogućnosti. Putem Riječkog programa lokalnog partnerstva mogu se brže i ekonomičnije riješiti zahvati koji nisu obuhvaćeni realizacijom malih komunalnih akcij, a koje Grad Rijeka provodi temeljem Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području Grada Rijeke u jednoj godini. Navedenim Planom sufinanciraju se male komunalne akcije uređenja zelenih površina, asfaltiranja nerazvrstanih cesta, uređenje kolnika, nogostupa, obnova i izgradnja dječjih igrališta, parkova, postava autobusnih čekaonica, obnova ili postava javne rasvjete, vertikalna i horizontalna signalizacija, rješavaju se problemi oborinske odvodnje i sl. Građani, te predstavnici suvlasnika stambeno poslovnih prostora kao i vijeća mjesnih odbora sami predlažu male komunalne akcije. male komunalne akcije financiraju se iz proračuna Grada Rijeke od 80% komunalne naknade za stambeni i garažni prostor ostvaren u prethodnoj godini. Ono što se ne uspije realizirati putem malih komunalnih akcija vijeća mjesnih odbora ili građani okupljeni u svoje grupe kao i određene udruge nastoje realizirati putem Riječkog programa lokalnog partnerstva. ovim projektom Građani se uključuju u proces odlučivanja, spremni su na osobni angažman u realizaciji projekta, uključuju javni i gospodarski sektor u rješavanje problema, kojeg su sami prepoznali i predložili za rješavanje.
Poanta i naglasak je na tome da građani sami detektiraju problem, predlože način njegovog rješavanja, te da u suradnji sa Gradom kao partnerom kao i angažmanom šire lokalne zajednice riješe odnosno realiziraju svoj prijedlog kojim će zadovoljiti potrebe određene dobne skupine svojih sugrađana.
Posebnost ovog programa je :
1. građani učestvuju u procesu odlučivanju
2. mogućnost dobivanja financijske potpore fizičkim osobama organiziranih u grupi građana, bez potrebe da budu udruga ili pravna osoba
visok stupanj učešća građana putem volonterskog rada - u realizaciji projekata (zaključno s 31.12.2014.) sudjelovalo je 2.615 volontera uz čitav niz predstavnika javnog i gospodarskog sektora kao donatora ili sponzora pojedinih radova, usluga, robe i sl.
Najznačajniji ciljevi projekta su potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i građane na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici (mjesni odbor, ulica, stambeni blok i sl.), omogućiti brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture mjesnih odbora i građana koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje, razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici, a u konačnici i postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokalne zajednice.
Realizacijom projekata lokalnog partnerstva najvećim dijelom se postiže efekt zadovoljenja potreba najmlađih stanovnika našeg grada – djece od tri do 18 godina, obzirom da je najveći broj projekta vezan za uređenja dječjih igrališta, dvorišnih prostora dječjih vrtića ili osnovnih škola. No uređenjem šetnica, i pojedinih dijelova naselja ili ulica našeg grada zadovoljavaju se potrebe svih sugrađana što je vrlo teško brojkom odrediti.

Projekt RPLP-a je naišao na pozitivne reakcije sugrađana pa su tako brojni roditelji u ovom projektu prepoznali priliku za uređenje dvorišnih prostora dječjih vrtića i osnovnih škola koje polaze njihova djeca, dok vijeća mjesnih odbora kombinacijom malih komunalnih akcija (uređenje objekata komunalne infrastrukture) i Riječkog programa lokalnog partnerstva brže i ekonomičnije rješavaju uređenje javnih gradskih površina

Rješavanje problema

Riječki program lokalnog partnerstva omogućava bržu, ekonomičniju i efikasniju realizaciju određene potrebe obzirom da se u za realizaciju prihvaćaj projekti kojima se:
• konkretno rješava problem odnosno zadovoljava neka potreba u lokalnoj zajednici čime se poboljšavaju uvjeti i kvaliteta življenja u toj zajednici;
• potiče dobrovoljni/volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u lokalnoj zajednici;
• koriste potencijali lokalnog, javnog i profitnog sektora u rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici ;
• na održiv način dugoročno utječe na postizanje pozitivne društvene promjene
• projekti kojima se uređuje površina koja je u vlasništvu Grada Rijeke
• projekti koji imaju realan pristup u rješavanju problema
• projekti koji se mogu realizirati u razdoblju od 6 do 9 mjeseci

U razdoblju od 2005. do 2015. godine prijavljeno je ukupno 149 projekata, od čega je 75 projekata odabrano za realizaciju. Uspješno su do kraja 2014. godine realizirana ukupno 63 projekata. U 2015. godini u tijeku je realizacija devet novih projekata. Ako pogledamo razdoblje od 2005 do 2014 od 66 odabranih projekata , uspješno su realizirana 63 (95,45%)
U razdoblju 2005-2014 godine kroz riječki program lokalnog partnerstva uređeno je:
• 14 igrališta/parkova za djecu
• 4 zelene površine
• 7 dijelova naselja unutar mjesnih odbora
• 2 šetnice
• 3 dvorišna prostora osnovnih škola
• 12 prostora za igru – igrališta dječjih vrtića

Tijekom navedenog razdoblja pojedinačne projekte provodile su 4 udruge, jedan sportski klub, devet vijeća mjesnih odbora i 26 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na područjima 19 mjesnih odbora, što je više od polovice ukupnog broja mjesnih odbora.

Na ovaj natječaj ne može se prijaviti:
• projekt koji uključuje aktivnosti (primjerice, hortikulturno uređenje ili postavljanje sprava/opreme) na zemljištu koje nije u vlasništvu Grada Rijeke;
• projekti koji uključuju radove koji se ne mogu izvoditi bez izvoditi bez dokumenta građenja (npr. rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole i/ili lokacijske dozvole);
• projekt kojim se traže investicijska ulaganja u izgradnju ili adaptaciju objekata;
• projekt velikih razmjera za provedbu kojeg su potrebna znatna financijska sredstva (projekt vrijedan više od trostrukog najvišeg iznosa koji se može dobiti na ovom natječaju).

Rezultati

U razdoblju 2005-2014 godine kroz riječki program lokalnog partnerstva uređeno je:

• 14 igrališta/parkova za djecu
• 4 zelene površine
• 7 dijelova naselja unutar mjesnih odbora
• 2 šetnice
• 3 dvorišna prostora osnovnih škola
• 12 prostora za igru – igrališta dječjih vrtića

Problemi koji su postavljeni se rješavaju, no uvijek postoji mogućnost za njihovo daljnje poboljšanje, odnosno uređenje i obnova postojećih objekata ili izgradnja novih objekta komunalne infrastrukture. Svakako se skraćuje vrijeme potrebno za realizaciju, a naravno i proračunska sredstva što se vidi u doprinosu lokalne zajednice kroz volonterski rad,, donacije i sponzorstva koji je gotovo dvostruk od učešća sredstava grada (160%)
Naime dio problema bi možda po prioritetu važnosti čekao rješavanje kroz veći protek vremena. RPLP nudi upravo tu mogućnost da građani, udruge ili vijeća mjesnih odbora dobiju sredstva za realizaciju svog projekta zbog spremnosti na vlastiti angažman i doprinosa lokalne zajednice kojim će zadovoljiti potrebe koje bi Grad rješavao u nekim budućim razdobljima ( npr. u proračunu su planiraju sredstva za održavanje objekata i okoliša dječjih vrtića , no tim sredstvima vjerojatno će se dati prednost potrebama tipa obnove centralnog grijanja ili krova ili osnovnih potreba u odnosu na dotrajalost dječjih sprava ili novih sadržaja u dvorišnom prostoru.)
Pozitivne reakcije i mišljenja kako uže teko i šire lokalne zajednice na ovakav vid suradnje građana i grada rezultirale su brojnim donacijama fizičkih osoba i pravnih osoba kojima se povećava ukupna vrijednost samih projekta. Svaka donacije bila ona u obliku nekog dobra, usluge ili rada utječe na uštedu proračunskih sredstava.

Projekti se realiziraju u razdoblju od 6 do 9 mjeseci. U tom vremenu provoditelji projekta su sami građani, koji sami odlučuju od koga će nabaviti materijal, opremu ili koristiti usluga izvođenja određenih radova. Za dio koji se sufinancira od strane Grada Rijeke naravno vrši se ocjena ponuda , ali ne provodi se postupak javne nabave što svakako umanjuje vrijeme realizacije.
U 2005. godini realizirano je 5 projekata:
1. Igralište za djecu predškolske dobi - Moji Srdoči - 1. faza (MO Srdoči)
2. Dječje igralište Kalinica (MO Orehovica)
3. Uređenje zelene površine s ornitološkim kutkom (MO Kantrida)
4. Sveti križ - zelena oaza Gornje Vežice (MO Gornja Vežica)
5. Igralište Campetto (MO Belveder)

U 2006. godini realizirano je 5 projekata:
1. Zelena oaza za odmor naših susjeda - Tonžino - 1. faza (MO Srdoči)
2. Kvalitetniji i sigurniji prilaz OŠ Zamet (MO Zamet)
3. Za ljepše življenje na Podvežici (MO Podvežica)
4. Uređenje okoliša Gajeve ulice ( MO Bulevard)
5. Park obojen dječjim osmjesima (MO Podvežica)

U 2007. godini realizirano je 5 projekata:
1. Igralište za djecu predškolske dobi - Moji Srdoči - 2. faza (MO Srdoči)
2. Zelena oaza za odmor naših susjeda - Tonžino - 2. faza (MO Srdoči)
3. Dječje igralište Leptirić (MO Svilno)
4. Cvjetno naselje Vulkan (MO Podvežica)
5. Proširenje dječjeg igrališta i uređenje zelenih površina (MO Grbci)

U 2008. godini realizirano je 5 projekata:
1. Uređenje dječjeg i sportskog igrališta A.B. Šimića - 1. faza (MO Srdoči)
2. Dječji vrtić delfin - uređenje dječjeg igrališta (MO Brajda Dolac)
3. Vrtić Bulevard - prijatelj djece (MO Bulevard)
4. Uređenje šetnice (trim staze) ne Velom vrhu (MO Drenova)
5. Dječje igralište Grbci (MO Grbci)

U 2009. godini realizirano je 5 projekata:
1. Vrtić Bulevard - prijatelj djece - 2. faza (MO Bulevard)
2. Uređenje dječjeg i sportskog igrališta A.B. Šimića - 2. faza (MO Srdoči)
3. Sigurno igralište po mjeri djeteta u Dječjem vrtiću Potok (MO Potok)
4. Dječji vrtić Veseljko - sigurna igra - 1. faza (MO Pećine)
5. Uređenje dijela javne površine u Dražičkoj ulici (MO Grbci)

U 2010. godini realizirano je 6 projekata:
1. Vrtić Bulevard - prijatelj djece - 3. faza (MO Bulevard)
2. Dječji vrtić Veseljko - sigurna igra - 2. faza (MO Pećine)
3. Dječji vrtić Vežica - dvorište po želji djeteta (MO Podvežica)
4. Moderno i sigurno igralište Kozala (MO Kozala)
5. Uređenje zelene površine u Ulici Mihovilići (MO Pehlin)
6. Mali svijet za dječje radosti (MO Pehlin)

U 2011. godini realizirano je 7 projekata:
1. Veliki za malene – Dječji vrtić Mirta“ (MO Kantrida)
2. Dječji vrtić Veseljko – sigurna igra - 3. faza
3. Miće ćakule zdola peteha (MO Pehlin)
4. Zelena oaza Podmurvica – dječje igralište u Čandekovoj (MO Podmurvice)
5. Za ljepši Kalić – izvor života u prošlosti (MO Srdoči)
6. Veselo igralište Gabbiano- Dječji vrtić Gabbiano (MO Brašćine-Pulac
7. Uređenje igrališta Dječjeg vrtića Krijesnica (MO Kantrida)

U 2012. godini realizirano je 7 projekata:
1. Interaktivno igralište po mjeri djeteta - vrtić Kvarner (MO Kozala)
2. Zelena oaza Podmurvica 2012 (dječje igralište u Čandekovoj) -2. faza (MO
Podmurvice)
3. Vrtić Galeb - oaza sretnog djetinjstva (MO Podvežica)
4. Put z Raštela za Mistraž (MO Pehlin)
5. Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Delfin (MO Brajda Dolac)
6. Zelena vrata znanja, uređenje školskog dvorišta Centra za odgoj i obrazovanje
osoba s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju ( MO Belveder)
7. Revitalizacija nasada drena na području MO Drenova

U 2013. godini realizirano je 8 projekata:
1. Uređenje drenovskih komunjskih šterni na području MO Drenova
2. Zelena vrata znanja, uređenje školskog dvorišta Centra za odgoj i obrazovanje osoba s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju 2. faza (MO Belveder)
3. Uređenje trim staze u OŠ Gornja Vežica (MO Gornja Vežica)
4. Dvorište po želji djeteta Dječjeg vrtića Vežica, 2. faza (MO Podvežica)
5. Dječji vrtić Veseljko – sigurna igra, 4. faza (MO Pećine)
6. Sretno dijete – pokretač kola sreće, uređenje DV Krijesnica, 2. faza (MO Kantrida)
7. Veliki za malene, uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Mirta, 2. faza (MO Kantrida)
8. Oaza sretnog djetinjstva, uređenje Dječjeg vrtića Oblačić, (MO Zamet)

U 2014. godini realizirano je 9 projekata:
1. Revitalizacija drenovskih komunskih šterni 2. faza (MO Drenova)
2. Zelena zona-uspostava prvih urbanih vrtova u Rijeci (MO Brašćine Pulac)
3. Stari voćnjak ponovo živi – revitalizacije prostora za terapijsko jahanje osoba s posebnim potrebama (MO Orehovica)
4. Osvijetlimo put do Mistraža, 2 faza uređenje šetnice (MO Pehlin)
5. Vrtionica, 3 faza uređenja školskog dvorišta Centra za odgoj i obrazovanje osoba s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju ( MO Belveder)
6. Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo, uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića drenova (MO Drenova)
7. Oaza sretnog djetinjstva 2. faza, uređenje Dječjeg vrtića Oblačić (MO Zamet)
8. Oaza sretnog djetinjstva - 2. faza uređenje Dječjeg vrtića Galeb (MO Podvežica)
9. Za igru s osmijehom, sigurno igralište po mjeri djeteta, 2 faza uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Potok (MO Potok

U 2015. godini u tijeku je realizacija projekta
1. Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi (MO Drenova)
2. Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo, 2. faza, (Dječji vrtić Drenova)
3. Nasmiješi se, igra počinje uređenje dvorišnog prostora DV Pehlin (MO Pehlin)
4. Školski trg, uređenje prostora ispred Osnovne škole Nikola tesla (MO Školjić)
5. Veliki za malene 3. faza, uređenje DV Mirta (MO Kantrida)
6. Dvorište po želji djeteta, 3. faza, uređenje dvorišta DV Vežica (MO Podvežica)
7. Za igru s osmijehom 3. faza, uređenje dvorišnog prostora DV Potok (MO Potok)
8. Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini, 2. faza (MO Orehovica)
9. Vježbom do zdravlja, uređenje javne površine za građane (MO Podvežica

Troškovi projekta

Ukupna vrijednost 63 realizirana projekta iznosila je 4.255.143,99 kuna, od čega je iz Proračuna Grada Rijeke izdvojen iznos od 1.619.353,84 kuna, a doprinos lokalne zajednice kroz donacije i volonterski rad iznosio je 2.635.790,15 kuna.
Izvor financiranja: proračun Grada Rijeke, donacije fizičkih i pravnih osoba,
Dugogodišnja uspješna suradnja s dobavljačem dječjih sprava i opreme Usluga d.o.o. Pakrac rezultirala je donacijom igrala projektu Riječkog programa lokalnog partnerstva u iznosu od 25.000,00 kn. Iz navedenog razloga za realizaciju je bio prihvaćen projekt Za igru s osmijehom, sigurno igralište po mjeri djeteta, 2 faza uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Potok (MO Potok)

Nisu zaposlene dodatne osobe, pomoć u realizaciji projekta pružaju službenici različitih odjela gradske uprave (Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom) formirani u Projektni tim.
Udruge, vijeća mjesnih odbora , te proračunski korisnici poput dječjih vrtića i osnovnih škola direktni su korisnici projekta odnosno programa

Drugi učinci projekta

Riječki program lokalnog partnerstva objašnjen je i detaljno prikazan na portalu Grada Rijeke http://www.rijeka.hr/rplp, a u pojedinim dijelovima samog programa (najava natječaja, realizacija pojedinih projekata, prezentacija cjelokupnog izvješća) putem lokalnih medija nastoji se šira javnost upoznati s prednostima ovog projekta. Podaci na web portalu grada rijeke dostupni su široj javnosti.
http://www.rijeka.hr/mo i/ili http://www.rijeka.hr/rplp .
Nemamo saznanja da ovakav vid projekta provode druge jedinice lokalne samouprave.
Na godišnjoj konferenciji Europske mreže gradova "Cities for children" 2009. godine, Riječki program lokalnog partnerstva ocijenjen je i proglašen kao jedan od najboljih europskih "primjera dobre prakse" između 60 prijavljenih projekta, na temu – unutrašnji i vanjski prostori prilagođeni djeci. Delegacija Grada Rijeke upravo je sa projektima lokalnog partnerstva sudjelovala u predavanjima i radionicama na navedenu temu.

Održivost projekta

Riječki program lokalnog partnerstva nastavit ćemo dalje provoditi dok postoji zainteresiranost za isti. Sukladno komentarima i primjedbama dosadašnjih provoditelja projekata kao i vlastitim zapažanjima na manjkavostima nastojat ćemo uvoditi poboljšanja.