Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

20. rujan. 2021.

Ministarstvo nam pojasnilo “što i kako” oko gospodarenja otpadom

Udruga je pitala, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pojasnilo primjenu odredaba novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Upit i odgovore prenosimo u cijelosti:

“Poštovani,
vezano uz Vaš upit kojim tražite pojašnjenja otvorenih pitanja u vezi primjene Zakona o gospodarenju otpadom dostavlja se odgovor.

1. Tumačimo li ispravno da uključivanjem privatnih iznajmljivača u kategoriju korisnika javne usluge koji nisu kućanstva oni automatski gube pravo besplatnog korištenja usluga reciklažnog dvorišta, čak i kad se radi o fizičkim osobama koje obavljaju dopunsku djelatnost u objektu u kojem inače žive (mali iznajmljivači)?
Čanak 70. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje da se korisnici javne usluge, ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju u kategoriju: korisnika kućanstvo ili korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada), a stavkom 3. istoga članka propisano je da je korisnik koji nije kućanstvo korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.
Nadalje, člankom 86. stavkom 2. Zakona propisano je da je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna bez naknade zaprimiti opasni komunalni otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad koji je nastao kod korisnika usluge razvrstanog u kategoriju kućanstvo na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište, a stavkom 5. istoga članka Zakona propisano je da osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može zaprimati i otpad koji nije nastao u kućanstvu ako osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom.
Sukladno navedenom, ako korisnik koristi nekretninu u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, takav korisnik se razvrstava u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada), te za takvoga korisnika nije propisano pravo predaje odgovarajućeg otpada u reciklažno dvorište bez naknade.

2. Članak 66. st. 1. tč. 6. navodi da u Odluci o načinu pružanja javne usluge mora biti naveden „iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena“. Kako su korisnici javne usluge podijeljeni u dvije kategorije (kućanstva i ne-kućanstva), u Odluci treba navesti 2 iznosa obvezne minimalne javne usluge, što je jasno.
Članak 76. st. 3. tč. 1. i 2. određuju „jedinstvenu cijenu OMJU“ za sve korisnike iz kategorije kućanstva odnosno ne-kućanstva.
Molimo pojašnjenje pojma „iznos“ (čl. 66.), odnosno „jedinstvene cijene“ (čl. 76.).
Naime, određeni broj JLS u svojim Odlukama ima OMJU definiran kao umnožak jedinične cijene OMJU po litri i volumena s korisnikom ugovorenog spremnika (korisnik bira volumen spremnika sukladno svojim potrebama, pa time i utječe na ukupan iznos OMJU koji plaća). Je li Ministarstvu, koje će nadzirati Odluke, ovako navedena jedinična OMJU prihvatljiva? Ili u Odluci treba stajati baš jednaki ukupni iznos koji će svi korisnici iz te kategorije dobiti na računu za javnu uslugu (npr. 20 kn) bez obzira za koji su se volumen spremnika odlučili? Da li „jedinstvena“ ustvari znači „jednaka“?
Članak 76. stavak 3. Zakona propisuje da se na području pružanja javne usluge primjenjuje jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Pojam „jedinstvene cijene“ propisuje da se za određenu kategoriju korisnika određuje samo jedna cijena obvezne minimalne javne usluge, odnosno da se za kategoriju korisnika kućanstvo određuje jedna jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge, a za kategoriju korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada) određuje se druga jedinstvena cijena.
Članak 66. stavak 1. točka 6. Zakona propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge koja sadrži iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena, pri čemu korišteni pojam „iznos“ označava iznos u kunama (npr. 34 kune).
Određivanje obvezne minimalne javne usluge kao umnožak jedinične cijene OMJU po litri i volumena s korisnikom ugovorenog spremnika nije u skladu ni sa člankom 66. stavkom 1. točkom 6. Zakona niti sa člankom 76. stavkom 3. Zakona, te stoga opisani model nije prihvatljiv.
Pojam „jedinstvene cijene“ obvezne javne usluge znači da je za korisnike po kategorijama OMJU određena u jednakom iznosu. Odnosno u odluci je potrebno odrediti dvije cijene OMJU, jednu jednaku za sve korisnike kućanstvo i drugu za sve korisnike koji nisu kućanstvo. Sama cijena OMJU na nekom području, bilo za jedne korisnike, bilo za druge, fiksni je iznos određen odlukom i ne ovisi o količini predanog otpada, veličini spremnika, broju odvoza ili korištenja nekretnine u nekom periodu (iznimka su nekretnine koje se trajno ne koriste iz članka 71. ZGO). Skrećemo pažnju, kako je odredbom članka 66. stavka 2. točke 2. propisana mogućnost da se odlukom propišu kriteriji za umanjenje cijene javne usluge (ukupne cijene javne usluge).

3. Nadalje, čl. 74. st. 9. navodi da će ministar propisati sadržaj izjave pravilnikom iz čl. 5. st. 5. Zakona, a taj članak se odnosi na metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom. Hoće li korisnicima javne usluge trebati opet slati izjave i hoće li njihov sadržaj biti promijenjen u odnosu na dosadašnje, koje je definirala Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom? Sadržaj Izjave o načinu korištenja javne usluge propisuje ministar pravilnikom, sukladno članku 74. stavku 9. Zakona. Prilikom izrade nacrta pravilnika voditi će se računa o posljedicama koje mogu uzrokovati određene promjene sadržaja tih izjava.
Skrećemo pažnju, kako je u prijelaznim i završnim odredbama člankom 188. stavkom 2. ZGO propisano da odredbe članka 14. stavka 2. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom prestaju važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 5. stavka 5. navedenog Zakona.

4. Čl. 77. st. 2. navodi da „Cjenikom, ovisno o kriteriju količine predanog otpada, određuje se, zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo jedinična cijena za preuzimanje jednoga kilograma miješanoga komunalnoga otpada ili volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada.“ Znači li to da jedinična cijena pražnjenja 1 litre spremnika (ili preuzimanja 1 kg otpada) za jednu kategoriju korisnika može biti različita od cijene za drugu kategoriju korisnika? Također, s obzirom na formulaciju „jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada“, je li u cjeniku dovoljno navesti jediničnu cijenu pražnjenja 1 litre spremnika ili u cjeniku treba navesti sve raspoložive volumene spremnika s iznosom koji će korisnik platiti za pražnjenje svakog?
Člankom 77. stavkom 2. Zakona propisano je da se cjenikom, ovisno o kriteriju količine predanog otpada, određuje, zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo jedinična cijena za preuzimanje jednoga kilograma miješanoga komunalnoga otpada ili volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada.
Dodatno, člankom 67. točkom 2. Zakona propisano je da je kriterij obračuna količine otpada volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.
Sukladno navedenom, različite kategorije korisnika mogu imate različite cjenikom određene različite cijene za preuzimanje jednoga kilograma miješanoga komunalnoga otpada ili volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada. Dodatno, Zakon ne propisuje primjenu cijene preuzimanja 1 litre spremnika već je propisan kriterij „volumen spremnika miješanog komunalnog otpada“, te ako se koristi kriterij obračuna količine otpada volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju, u cjeniku je, sukladno članku 77. stavku 2. Zakona, potrebno navesti jediničnu cijenu za preuzimanje volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada za sve standardne veličine spremnika određene Odlukom u skladu sa člankom 66. stavkom 1. točkom 2. Zakona.
Ne ulazeći u odabrani kriterij obračuna količine otpada, mišljenja smo da ako je cijena izražena po litri ili kilogramu da litra ili kilogram ne može biti različiti u odnosu na korisnike ili spremnike. Litra ili kilogram preuzetog otpada nužno ima istu vrijednost odnosno cijenu.”

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija