Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

18. ožujak. 2020.

Mjere pomoći gospodarstvu i građanima (COVID-19)

Uže predsjedništvo Udruge gradova održalo je 18. ožujka 2020. godine telekonferencijsku sjednicu u vezi prijedloga mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije COVID-19. Prijedlog mjera za gradove nalazi se na kraju članka.

Nastavno na obavijesti upućene svim članovima 13. i 16. ožujka 2020. godine kojima obavještavamo članove da surađujemo s državnim tijelima na izradi sistemskih mjera za potporu gospodarstvu i upućujemo ih na praćenje daljnjih obavijesti Udruge gradova prije donošenja zasebnih mjera, ovim putem vas obavještavamo o sljedećem:

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijela je paket mjera pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Kako bi se održala likvidnost poduzeća, Ministarstvo financija predložilo je beskamatnu odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti. Obročna otplata poreznih obaveza propisat će se u situacijama nužne stabilizacije poslovanja nakon prestanka izvanrednih okolnosti te će se također podmirivati bez obračuna kamata. Budući da će ova mjera utjecati na proračune općina, gradova i županija, Ministarstvo financija omogućit će beskamatne zajmove u cilju nadomještanja propuštenih prihoda s osnove javnih davanja.

Izmjenama posebnih propisa uređeno je sljedeće:

Porez na dohodak: Kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima koji mogu doći u poteškoće te prevenirala moguća gospodarska šteta predlaže se da se primicima po osnovi samostalne djelatnosti ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak. Takvom odredbom omogućava se korištenje potpore u cijelosti za svrhe za koje je i namijenjena bez opterećenja poreznog obveznika javnim davanjima. Povrat poreza po godišnjoj prijavi iznimno će se izvršiti ranije ove godine, a uplate dužnog poreza će se izvršiti u redovnim rokovima. Temeljem Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona bit će moguće odgoditi uplate poreza na dohodak što podrazumijeva automatsku odgodu naplate prireza porezu na dohodak.

Spomenička renta: Dopušta se Ministarstvu kulture odlukom obustaviti plaćanje spomeničke rente za vrijeme dok traju posljedice epidemije.

Turistička pristojba: Dozvoljeno je Ministarstvu turizma odlukom obustaviti ili odgoditi naplatu turističke pristojbe za vrijeme epidemije.

Komunalna naknada: Izmjenama ZKG propisana je ovlast predstavničkom tijelu da u posebnim okolnostima djelomično ili u potpunosti oslobodi poslovni prostor i građevinsko zemljište od plaćanja komunalne naknade. Predstavničko tijelo je do sada bilo ovlašteno propisati mjerila i kriterije za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u pojedinim slučajevima.

Napomene u pogledu lokalnih mjera potpore gospodarstvu pogođenog epidemijom:

Porez na potrošnju: Ovaj porez obračunava se na vrijednost prodanih pića u ugostiteljskim objektima. Smanjenjem količine i/ili vrijednosti prodanih pića, odnosno obustavom rada, smanjuje se osnovica, odnosno ne plaća porez na potrošnju.

Izmjene stopa lokalnih poreza i vijednost boda za obračun komunalne naknade mogu se donositi tijekom godine, ali postojeći zakonski okvir predviđa da se nove stope i vrijednost boda primjenjuju od 1. siječnja iduće godine.

Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, odnosno Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, lokalne jedinice mogu poduzimati mjere odgode, obročne otplate te (djelomičnog) otpisa dugova i javnih davanja pravnih i fizičkih osoba koje udovoljavaju propisanim mjerilima.

Prilikom izrade vlastitih mjera i postupanju po odredbama OPZ i Uredbe potrebno je voditi računa kako se dio tih mjera može smatrati de minimis potporom te postupati u skladu s navedenim.

PRVI PRIJEDLOG MJERA ZA POMOĆ GOSPODARSTVU
ZBOG POSLJEDICA EPIDEMIJE COVID-19

Udruga gradova i dalje surađuje s nadležnim tijelima na uređenju normativnog okvira za donošenje i provedbu mjera pomoći gospodarstvu. Potrebno je urediti niz propisa na nacionalnoj razini kako bi jedinice lokalne samouprave mogle zakonito donositi i provoditi vlastite izvanredne mjere.

Uže predsjedništvo Udruge gradova prihvatilo je prvi Prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu zbog posljedica epidemije COVID-19. U skladu s mjerama koje je odredila Vlada Republike Hrvatske, aktualnim zakonskim okvirom i fiskalnim mogućnostima lokalnih jedinica Udruga gradova objavit će i dodatne mjere.

Udruga gradova daje sljedeću preporuku svojim članovima:

– U cilju osiguranja likvidnosti proračuna predlaže se umanjenje rashoda koji nisu nužni za redovno poslovanje, uključujući troškove manifestacija, dotacije ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će ih provoditi u ograničenom opsegu

Obustaviti stvaranje novih rashoda na teret proračuna osim

  • mjera pomoći gospodarstvu i građanima pogođenim COVID-19 epidemijom
  • rashoda vezanih uz provedbu projekata financiranih iz bespovratnih sredstava i sredstava fondova EU
  • rashoda za aktivnosti i mjere čije bi odgađanje prouzročilo štete za imovinu, živote i zdravlje građana, odnosno štete po proračun

– Osloboditi poslovne subjekte od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, zakupa javnih površina te zakupa poslovnih prostora za razdoblje u kojem se ne obavlja djelatnost, djelomično ili u cijelosti, vodeći računa o likvidnosti proračuna
– Za vrijeme obustave rada vrtića osloboditi korisnike plaćanja sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića, odnosno, preuzeti te troškove na teret proračuna, vodeći računa o likvidnosti proračuna
Osloboditi korisnike plaćanja produženog boravka i prehrane u osnovnim školama za vrijeme obustave rada osnovnih škola, odnosno, preuzeti troškove produženog boravka i prehrane na teret proračuna
Beskamatno odgoditi naplatu potraživanja i javnih davanja koja se odnose na razdoblje trajanja epidemije COVID-19
– Beskamatno odgoditi naplatu komunalne naknade za ožujak 2020. godine, te razmotriti mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobodađanja poslovnih prostora plaćanja komunalne naknade u travnju i narednim mjesecima prema razvoju gospodarske situacije. Preduvjet za ovu mjeru je da se istim subjektima odobri odgoda ili oslobođenje od plaćanja naknade za uređenje voda.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija