Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Vizualizacija proračuna

Jednostavne interaktivne vizualizacije proračuna svih gradova, općina i županija prikazuju u koje namjene se trošio novac poreznih obveznika na lokalnoj razini u razdoblju 2010.-2015. godine.

Objavili smo interaktivnu vizualizaciju proračuna svih gradova, općina i županija za razdoblje 2010.-2015. godine, a svaka jedinica lokalne samouprave može na svoje web stranice jednostavno ugraditi vizualizaciju svog proračuna.

U cilju povećanja transparentnosti proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na sljedećim vizualizacijama proračuna posjetiteljima smo omogućili da interaktivno pregledavaju rashode svih gradova, općina i županija prema namjeni (funkcijska klasifikacija) u razdoblju od 2010-2015. godine. Vizualizacije su trenutno u testnoj fazi objave te vas pozivamo da nas kontaktirate s prijedlozima za poboljšanje koje ćemo ugraditi u vizualizaciju sa podacima za narednu godinu.

Ovim alatom želimo omogućiti svim zainteresiranim stranama da postignu bolji uvid u koje namjene se troše proračunska sredstva na lokalnoj razini te ojačati povjerenje javnosti u lokalnu samoupravu.

Klasični oblici objavljivanja proračuna pružaju detaljan uvid u iznos planiranih sredstava, ali istovremeno ne pružaju dovoljno jednostavan i razumljiv prikaz proračunskih rashoda. Bez ovakvog alata iznimno je teško pratiti kretanje proračuna kroz godine, uspoređivati slične jedinice lokalne samouprave, uspoređivati jedinice na određenom geografskom području ili pratiti trendove ulaganja u specifične namjene. Zbog toga smo pripremili vizualizacije koje će javnosti omogućiti jednostavan uvid u lokalne proračune.

Prikazani podaci preuzeti su iz javnih izvora o izvršenju proračuna za navedena razdoblja.

Na navedenim vizualizacijama omogućili smo pregled rashoda proračuna prema njihovoj namjeni, odnosno prema tzv. funkcijskoj klasifikaciji. Nazivi su preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Ovdje možete pogledati detaljnu strukturu funkcijske klasifikacije, a u nastavku pročitajte na što se odnose određene kategorije rashoda.

Funkcijska klasifikacija je jedna od šest klasifikacija proračuna propisanih Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. Koristi se već kod izrade plana proračuna na način da se svakom projektu odnosno aktivnosti (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) u planu proračuna dodjeli funkcija odnosno funkcijska oznaka i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži.

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine a razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine:

 1. prva razina sastoji se od dvoznamenkastog broja u rasponu od 01 do 10 za razred, npr. 04-Ekonomski poslovi
 2. druga razina sastoji se od troznamenkastog broja; prve dvije znamenke označavaju pripadnost razredu, treća je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu, npr. 045 Promet
 3. treća razina sastoji se od četveroznamenkastog broja; prve tri znamenke označavaju pripadnost skupini, četvrta je znamenka u rasponu od 0 do 9 za podskupinu. npr. 0451 Cestovni promet

Popis osnovnih vrsta funkcijske klasifikacije (razreda): 

01 – Opće javne usluge
02 – Obrana
03 – Javni red i sigurnost
04 – Ekonomski poslovi
05 – Zaštita okoliša
06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
07 – Zdravstvo
08 – Rekreacija, kultura i religija
09 – Obrazovanje
10 – Socijalna zaštita

Obzirom na to da se kod JLP(R)S ne pojavljuju  rashodi  za sve kategorije ponuđenih skupina i podskupina funkcijske klasifikacije u nastavku se nalaze najbitnije/najučestalije za svaki razred.

 

Razred 01- Opće javne usluge
Obuhvaća rashode ureda župana, gradonačelnika ili načelnika, rashode za osoblje u uredima te rashode pomoćnih službi za potrebe izvršnih i zakonodavnih tijela, financijskih i fiskalnih poslova u proračunima jedinica lokalne i regionalne samouprave te kod proračunskih korisnika, rashodi upravljanja financijskim i fiskalnim poslovima i organizacijskim jedinicama, upravljanja javnim dugom, rashodi upravljanja riznicom, odjelom za proračun, računovodstvenim i revizijskim odjelima i slično.

Također u ovom funkcijskom razredu nalaze se rashodi organizacijskih jedinica za centralizirano nabavljanje i opskrbljivanje; zapisi(registri) i arhive o održavanju i upravljanju građevinskim objektima u vlasništvu JLP(R)S ili koje JLP(R)S koristi; centralizirane informatičke službe i službe za obradu podataka i slične službe i organizacijske jedinice organizirane općenito odnosno rashode za njihovo funkcioniranje, rashode održavanja izbora, referenduma, registracije glasača i slično; rashode kamata, izdanih jamstava, davanje zajmova, rashodi na podskupini računa 363 Pomoći unutar opće države proračunima i/ili proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koje se ne daju za konkretnu namjenu (funkciju) nego općenito.
Povratak na vrh

 

Razred 02- Obrana u pravilu JLP(R)S ne bi trebale imati rashoda unutar ovog razreda.

 

Razred 03 – Javni red i sigurnost najznačajnije skupine rashoda JLP(R)S unutar ovog razreda su

032 Usluge protupožarne zaštite u koju se klasificiraju rashodi funkcioniranja javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih ustanova za zaštitu od požara te rashodi za obuku i prevenciju od požara. Uključuju se i rashodi službi civilne zaštite i gorske službe spašavanja; dok se u manjoj mjeri može pojaviti i rashoda vezanih uz skupinu
031 Usluge policije i to najčešće ako se radi o nekim aktivnostima vezanim uz regulaciju prometa (bilo da se radi o aktivnom prometu ili prometu u mirovanju).
Povratak na vrh

 

Razred 04 – Ekonomski poslovi najvažnije podskupine su

0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi koji obuhvaćaju razvoj i organiziranje izvoza i uvoza; tržišta dionica, roba i usluga; regulacija monopola i ostale rashode u vezi s organiziranjem trgovine i ulazaka na tržište, opće promotivne aktivnosti u trgovini (sajmovi i sl.); nadzora bankarstva; funkcioniranja institucija koje se bave patentima, zaštitnim znakovima, autorskim i sličnim pravima; rashodi hidroloških ispitivanja, praćenja i prognoziranja vremena, troškovi geodetskih istraživanja te obrazovanja i zaštite potrošača kao i bespovratna pomoć zajmovi i subvencije za promicanje općih ekonomskih i komercijalnih politika i programa i u manjoj mjeri podskupina 0412  Opći poslovi vezani uz rad – npr. troškovi poticanja zapošljavanja određene skupine ljudi i slično
0421 Poljoprivreda kao troškovno značajna podskupina u koju se uključuju rashodi primjerice praćenja i funkcioniranja poljoprivredne djelatnosti kroz pomoć poljoprivredno savjetodavnim službama, subvencije  veterinarskih usluga poljoprivrednicima, podmirenje usluga za kontrolu štetočina, usluga inspekcije usjeva i usluga ocjenjivanja usjeva, naknade, bespovratna sredstva, zajmovi ili subvencije poljoprivrednicima u vezi s poljoprivrednim aktivnostima, uključujući plaćanja za smanjenje ili poticanje proizvodnje određenih proizvoda te plaćanja da zemlja ostane neobrađena.
Unutar skupine 043 Gorivo i energija najvažnije su podskupina 0435  Električna energija koja obuhvaća rashode nadzora, proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije (npr. kad JLP(R)S gradi trafostanicu ili dio elektromreže kako bi osigurala svu infrastrukturu za potrebe poslovne zone ili dijela naselja i sl.) te podskupina 0436 Ostale vrste energije – rashodi izgradnje i funkcioniranja sustava proizvodnje energije, pare i vruće vode; npr. gradnja bioenergane.
Unutar skupine 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo podskupina 0442  Proizvodnja može se povezati s nekim od rashoda JLP(R)S npr. subvencije koje se daju proizvodnim poduzećima iako podskupina 0443 Građevinarstvo koja uključuje rashode nadzora građevinske djelatnosti, razvoja i uspostavljanja građevinskih standarda ima značajniji udio kod funkcijskog obilježavanja rashoda zbog troškova povezanih sa službama za praćenje i izdavanje rješenja vezanih uz građevinske aktivnosti – dozvole, inspekcije i sl.- koje bi bilo ispravnije voditi na funkcijskoj klasifikaciji 062 Razvoj zajednice obzirom da  ista pokriva provedbu zakona o prostornom planiranju te provedbu propisa o izgradnji odnosno povezane troškove.
045 Promet je najznačajnija skupina i obuhvaća rashode funkcioniranja, korištenja, izgradnje i održavanja sustava i objekata cestovnog prometa 0451 (ceste, mostovi, tuneli, parkirališta, gradske ceste, pješačke i biciklističke staze i slično), prometa vodnim putovima 0452 (luke, kanali, pristaništa, mostovi, tuneli itd.), željezničkog prometa 0453 (pruge, terminali, mostovi, nasipi itd.),  zračnog prometa 0454 (zračne luke, piste, terminali, kontrola leta itd.) te cjevovoda i ostalih prometnih sustava 0455 (uspinjača, žičara, skijaških liftova i slično). U ovu podfunkciju ne uključuju se rashodi kontrole cestovnog prometa (pripadaju funkciji 031 – usluge policije), subvencije proizvođačima cestovnih, željezničkih vozila, proizvođačima letjelica ili brodograditeljima (to je funkcija 0442 – proizvodnja), čišćenje ulica (klasificira se u 051 – gospodarenje otpadom), javna rasvjeta (064 – ulična rasvjeta), izgradnja površina koje smanjuju buku na urbanim autoputovima i željezničkim površinama (053 – smanjenje zagađenja);
Od skupine 047 Ostale industrije bitno je naglasiti ulogu podskupine 0473  Turizam u koje se uključuje funkcioniranje turističke djelatnosti – rashodi turističkih zajednica i ureda, promotivnih kampanja te promicanja i razvoja turizma; te  podskupine 0474 Višenamjenski razvojni projekti koja bi trebala pokriti rashode za  višenamjenske projekte koji se od početka sastoje od objedinjenih kapaciteta za proizvodnju npr. energije, kontrolu poplava, navodnjavanje, navigaciju i rekreaciju (npr.brane ili retencije) odnosno projekte čijom će se realizacijom dobiti višenamjenski objekt kojem ni jednu od tih namjena ne možemo definirati kao ključnu ili isključivu (npr. akumulacijsko jezero na skijalištu koje osigurava vodu za potrebe izrade umjetnog snijega, ali je ujedno planirano i kao rezervoar za potrebe protupožarne službe u slučaju šumskih požara te kao izvor vode za potrebe poljoprivredne odnosno stočarske proizvodnje u tom specifičnom prostoru).
Skupine 048 Istraživanje i razvoj ekonomskih poslova i 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje klasificirani ne bi se trebali pojavljivati u rashodima JLPRS odnosno trebali bi biti svedeni na minimum (npr. bespovratna sredstva institutima ili sveučilištima). U praksi se na ovoj skupini evidentiraju rashodi iz ekonomskih poslova za koje nije potpuno jasno kojoj skupini pripadaju.
Povratak na vrh

 

Unutar razreda 05 – Zaštita okoliša nalazimo sljedeće rashode:

 • prikupljanja, obrade i deponiranja otpada. Prikupljanje otpada odnosi se na čišćenje ulica, puteva, trgova, parkova i ostalih javnih površina te općenito prikupljanje svih vrsta otpada(komunalnog, građevinskog, industrijskog itd.);
 • pročišćavanje otpadnih voda te funkcioniranje kanalizacijskog sustava koje uključuje izgradnju i obnovu sustava kolektora, cjevovoda, kanala i pumpi za odvodnju otpadnih voda iz domaćinstava i drugih izvora;
 • očuvanje čistoće zraka i klime, tla i podzemnih voda, smanjenje buke i vibracija te zaštitu od radijacije;
 • rashode iz aktivnosti u vezi s očuvanjem biološke raznolikosti i krajolika npr. financiranje projekata zaštite autohtonih biljnih i/ili životinjskih vrsta, troškove u vezi s zaštićenim područjima prirode uključujući troškove upravljanja takvim područjima kao i preoblikovanje oštećenih krajolika npr. sanacija kamenoloma, rudnika i sl.;
 • obavljanja poslova zaštite okoliša, poslova definiranja strategije, planova i ciljeva zaštite okoliša i slično u manjoj se mjeri pojavljuju u planskim dokumentima JLP(R)S, a više u rashodima ustanova (nevladinih tijela) odnosno poduzeća koja se bave spomenutom problematikom.

Povratak na vrh

 

Razred 06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice uključuje skupine

061 Razvoj stanovanja gdje se nalaze aktivnosti razvoja stanogradnje te postavljanja stambenih standarda; izgradnju, obnovu i kupovinu stambenih prostora i objekata za određene skupine stanovništva (osobe s posebnim potrebama). Ne uključuje npr. naknade domaćinstvima (u novcu ili naravi) u pokrivanju troškova stanovanja (što se klasificira pod 106 – stanovanje);
062 Razvoj zajednice je skupina koja uključuje rashode provedbe zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta te propisa o izgradnji kao i troškove planova rekonstrukcije i izgradnje stambenih, komunalnih, zdravstvenih, kulturnih, prosvjetnih, odgojnih, rekreacijskih i drugih građevinskih objekata zajednice. Ne uključuje se stvarna izgradnja objekata jer se ti rashodi klasificiraju pod funkciju kojoj objekt po svojoj namjeni pripada npr. gradnja bazena pripada funkciji 081- sport i rekreacija. U izvještajima JLP(R)S ova funkcijska skupina je značajna što ukazuje na mogućnost da lokalne jedinice kod određivanja funkcijske klasifikacije odstupaju od navedenog.
063 Opskrba vodom – obuhvaća troškove nadzora i reguliranje opskrbe pitkom vodom uključujući kontrolu čistoće vode, cijene i količine kao i troškove izgradnje ili funkcioniranja  sustava za opskrbu vodom (javnih) koji nisu dio poduzeća kao npr.vodoopskrbni sustav u sklopu pivovare, tvornice hrane ili petrokemijske industrije i sl.; bespovratna sredstva, zajmove ili subvencije za podršku funkcioniranju, izgradnji, održavanju ili poboljšanju vodoopskrbnih sustava (javnih).
064 Javnu rasvjetu koja obuhvaća upravljanje poslovima javne rasvjete te rashode za postavljanje, održavanje i općenito funkcioniranje javne rasvjete;
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti i 066 – Rashode vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje klasificirani što obuhvaća troškove vezane uz formuliranje , upravljanje , koordinacija ili praćenje cjelokupnih politika, planova, programa i proračuna povezanih sa stambenim objektima  i objektima zajednice, izrada i diseminacija općih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o stambenim objektima i objektima zajednice.
Povratak na vrh

 

U razredu 07 – Zdravstvo pojavljuju se rashodi koje imaju prije svega županije odnosno njihovi proračunski korisnici (bolnice, domovi zdravlja, hitne medicinske službe i dr.) a u manjoj mjeri i JLS kroz neki oblik pomoći ambulantama opće prakse na svom području u vidu donacija. Kod JLP(R)S trebao bi obuhvatiti:

 • troškove za lijekove, proteze i ostale medicinske proizvode, uređaje i opremu koje nabavljaju pojedinci i domaćinstva uz recept ili bez njega, a preko ljekarni, drogerija ili dobavljača medicinske opreme. Proizvodi koje liječnici ili prateće medicinsko osoblje daju pacijentima u bolnicama uključeni su u bolničke usluge (073);
 • rashode za medicinske, stomatološke i prateće medicinske usluge koje se pružaju pacijentima kod kuće, u objektima za individualno ili grupno savjetovanje, dispanzerima, ambulantama i slično;
 • troškovi povezani sa smještajem pacijenata u bolnici i dnevnu njegu. Uključeni su rashodi usluga općih i specijaliziranih bolnica, usluga medicinskih centara, rodilišta, domova za njegu, usluga vojnih bolnica, usluga ustanova za starije osobe u kojima je medicinsko praćenje i njega najviše zastupljeno te usluge centara za rehabilitaciju. Ne uključuju se rashodi ustanova za hendikepirane osobe i rehabilitacijske centre u kojima se pruža dugoročna pomoć (klasificiraju se pod 1012 – invaliditet) te umirovljeničke domove (102 – starost) kao ni naknade za bolovanje koje se klasificiraju pod 1011 – bolest;
 • rashode zavoda za transfuziju krvi, rashodi otkrivanja bolesti, prevencije (cijepljenja, imunizacije), prikupljanja epidemioloških podataka te rashodi vezani uz aktivnosti planiranja obitelji i slično;

Povratak na vrh

 

Razred 08 – Rekreacija, kultura i religija pokriva rashode unutar sljedećih skupina:

081 Službe rekreacije i sporta koja uključuje rashode pružanja sportskih i rekreacijskih usluga te nadzora i funkcioniranja sportskih i rekreacijskih objekata (parkova, plaža, kampova, javnih kupališta, bazena, igrališta, dvorana). Uključuju se i rashodi za gradnju sportskih i rekreacijskih objekata i objekata za smještaj gledatelja te donacije za podršku timovima ili individualnim natjecateljima. U ovu podskupinu se ne uključuju rashodi sportskih i rekreacijskih objekata povezanih s obrazovnim institucijama (npr. školska sportska dvorana) koji se klasificiraju unutar skupine 09 – obrazovanje kao niti zooloških i botaničkih vrtova, akvarija i sličnih ustanova koji se klasificiraju pod 082 – službe kulture;
082 Službe kulture obuhvaćaju rashode funkcioniranja ili podrške funkcioniranju ustanovama koje pružaju kulturne usluge – knjižnice, muzeji, umjetničke galerije, kazališta, izložbeni prostori, spomenici, povijesne kuće i arheološka nalazišta, zoološki i botanički vrtovi, akvariji itd. Uključeni su i rashodi proizvodnje, funkcioniranja ili podrške funkcioniranju kulturnih događaja – koncerti, predstave, festivali i slično. Obuhvaćaju se i nacionalne, regionalne i lokalne proslave koje nisu namijenjene isključivo privlačenju turista (te se klasificiraju pod 0473 – turizam) te donacije umjetnicima, piscima ili organizacijama koje promiču kulturne aktivnosti. Kulturne priredbe čija je svrha predstavljanje Hrvatske izvan nacionalnih granica klasificiraju se pod 0113 – vanjski poslovi, a izrada npr. kulturnog materijala za emitiranje pod 083 – službe emitiranja i izdavanja;
083 Službe emitiranja i izdavanja obuhvaćaju rashode funkcioniranja usluga emitiranja i izdavanja te upravljanja poslovima pružanja tih usluga. Pod ovu funkciju uključuju se subvencije za izgradnju i stjecanje objekata za televizijsko i radio emitiranje, za izdavanje novina i knjiga i slično. Ne uključuju se državni tiskarski uredi i proizvodni pogoni koji se klasificiraju pod 0133 – ostale opće usluge, te pružanje obrazovanja putem radija ili televizije što je funkcija 09 – obrazovanje;
084 Religijske i druge službe zajednice uključuju rashode za funkcioniranje, održavanje i popravak objekata za religijske i druge službe zajednice; plaćanje svećenstva, donacije vjerskim zajednicama, civilnim, socijalnim i omladinskim organizacijama (npr. savjet mladih) sindikatima, političkim strankama i slično;
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije te 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani obuhvaćaju rashode vezane uz npr. pripremu i provedbu zakona i standarda za pružanje rekreacijskih i kulturnih usluga; upravljanje i praćenje programa i planova za promociju sporta, kulture i religije i slično
Povratak na vrh

 

Razred 09 – Obrazovanje

Uz rashode koji pripadaju svakoj od podskupina ova funkcije pokriva i specifične rashode stipendija, bespovratnih sredstava, zajmova i stalnih novčanih pomoći za svaku od podskupina funkcije. Skupina 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje koja uz temeljne funkcije uključuje i programe osnovno školskog opismenjivanja starih osoba, ali ne uključuje dodatne usluge u obrazovanju koje se klasificiraju pod 096 – dodatne usluge u obrazovanju;
Skupina 092 Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaća i izvanškolsko srednje obrazovanje za odrasle i mlade. U niže srednjoškolsko obrazovanje 0921 uključuju se trogodišnji, a u više srednjoškolsko obrazovanje 0922 četverogodišnji programi;
Skupina 093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje uključuje i usluge izvanškolskog obrazovanja za mlade i odrasle;
Skupina 094 Visoku naobrazbu i skupina 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju obuhvaća obrazovne programe uglavnom za odrasle za koje nije potrebna prethodna obuka;
Skupina 096 Dodatne usluge u obrazovanju obuhvaća rashode prijevoza, hrane, smještaja, medicinske i stomatološke njege te ostale rashode sličnih dopunskih usluga namijenjenih prvenstveno za učenike odnosno korisnike usluga obrazovanja. Ne uključuju se rashodi za usluge praćenja zdravlja i prevencije u školi (te usluge se klasificiraju pod 074 –službe javnog zdravstva) kao niti stipendije, donacije i stalna novčana pripomoć za namirivanje rashoda dodatnih usluga koji se klasificiraju na podskupinu obrazovanja u kojoj je korisnik koji naknadu dobiva (091, 092, 093, 094 ili 095);
Skupine 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja te 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane obuhvaćaju pripremu i provedbu zakona i standarda u svezi s obrazovanjem, formuliranje i upravljanje cjelokupnim obrazovnim planovima, ciljevima, strategijom i ostalo.
Povratak na vrh

 

Razred 10 – Socijalna zaštita obuhvaća rashode koji pripadaju sljedećim  skupinama:

Skupina 101 Bolest i invaliditet koja uključuje naknade plaća za vrijeme bolovanja, naknade poslodavca za bolovanje iznad 90 dana i ostale različite isplate za pomoć osobama koje privremeno nisu u mogućnosti raditi; naknade u novcu ili naravi osobama koje imaju mentalno ili fizičko oštećenje, invalidske mirovine, naknade za njegu, smještaj i hranu osoba s trajnim oštećenjima u odgovarajućim ustanovama i slično;
Skupina 102 Starost obuhvaća novčane naknade i naknade u naravi starijim sobama kao npr. mirovine, smještaj i hrana starijih osoba u specijaliziranim ustanovama i slično;
Skupina 103 Sljednici obuhvaća pružanje socijalne zaštite u novcu ili naravi osobama koje su nadživjele preminulu osobu (npr. djeca, supružnik, unuci i druga rodbina). Primjeri su plaćanje troškova pogreba, obiteljska mirovina i slično;
U skupinu 104 Obitelj i djeca klasificiraju se pružanja pomoći domaćinstvima s maloljetnom djecom (npr. dječji doplatak), porodiljske naknade, oprema za novorođenčad, smještaj i hrana tijekom cijelog dana za djecu predškolskog uzrasta, trajni smještaj i hrana djece (sirotišta, domovi);
Skupina 105 Nezaposlenost obuhvaća novčane ili u naturi pomoći osobama sposobnim i spremnim za rad, ali koje ne mogu pronaći odgovarajuće zaposlenje – naknade za nezaposlene, naknade za prijevremenu mirovinu osobama koje su otišle u mirovinu prije navršavanja standardne dobi zbog nezaposlenosti, prekvalifikacija i strukovna obuka osoba bez posla i slično;
Skupina 106 Stanovanje obuhvaća pomoći domaćinstvima za pokrivanje troškova stanovanja (dodjela socijalnih stanova, sufinanciranje stanarine i slično);
Skupina 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima obuhvaća pomoći (novčane ili u naturi) osobama s niskim primanjima, imigrantima, izbjeglicama, alkoholičarima, ovisnicima o drogi, žrtvama kriminalnog nasilja itd;
Skupine 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite i 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane odnose se na  pripremu i provedbu zakona i standarda u svezi s pružanjem socijalne zaštite, formuliranje i upravljanje programima, planovima i ciljevima socijalne zaštite i slično. U skupinu 109 uključuje se pružanje socijalne zaštite, bilo u novcu ili naravi, žrtvama požara, poplava, potresa i drugih prirodnih katastrofa te rashodi nabavki i pohranjivanja hrane, opreme i drugih zaliha za hitno korištenje u slučaju prirodnih katastrofa.
Povratak na vrh

Opća vizualizacija – omogućava pregled proračunskih podataka za jednu godinu po vašem izboru i omogućava pregled proračuna jednog grada/općine/županije ili agregirane podatke za svaki tip jedinica. Pokazuje i nacionalni prosjek ulaganja u svaku izabranu namjenu.
Kartografski prikaz – koliko svi gradovi, općine i županija zajedno (na području svake županije) ulažu u izabranu namjenu za jednu ili sve dostupne proračunske godine
Vremenske serije – prikazuje trendove koliko su gradovi/općine/županije kroz godine trošili na jednu ili sve izabrane namjene i uključuje rang listu jedinica prema ulaganju u te namjene. Također omogućava prikaz trendova za jedan izabrani grad/općinu/županiju.
Usporedba jedinica – omogućava korisniku izbor više gradova/općina/županija i uspoređuje koliko su izabrane jedinice ulagale u određenu namjenu. Prikazuje i nacionalni prosjek ulaganja za svaku izabranu namjenu prema izabranom tipu jedinice.

Na općoj vizualizaciji i vremenskim serijama moguće je pregledavati podatke:
– Kumulativno za sve gradove, općine i županije
– Kumulativno za sve gradove
– Kumulativno za sve općine
– Kumulativno za sve županije
– i pojedinačno za grad, općinu ili županiju

Na vizualizaciji usporedba jedinica moguće je prikazati rashode jednog ili više gradova, općina i/ili županija po slobodnom izboru. Ne omogućava kumulativni prikaz za svaki tip jedinica.

Zainteresiranim gradovima, općinama i županijama omogućili smo da jednostavnim kopiranjem linka ili koda iz ovih vizualizacija u svoje web stranice izravno ugrade vizualizaciju svog proračuna.

Da biste to učinili, izaberite jednu od ponuđenih vizualizacija i u njoj odaberite detalje vezane uz prikaz podataka (vaš grad, godinu/godine, vrstu prikaza podataka, itd.) kako biste vizualizaciju pripremili za prikaz posjetiteljima vaših web stranica.

Zatim na dnu vizualizacije u alatnoj traci aktivirajte opciju „Share“. Aktiviranjem te opcije prikazat će se poseban link i embed kod koji omogućavaju izravan prikaz vizualizacije na način na koji ste ju pripremili.

Embed kod – ovaj kod koristite za izravnu ugradnju vizualizacije u vašu web stranicu, odnosno u članak na vašoj web stranici, na način kako je vizualizacija ugrađena u web stranicu Udruge gradova. Embed kod na vaše stranice može unijeti osoba nadležna za tehnička pitanja vaše stranice. U određenim slučajevima moguće je da će tehnička osoba morati napraviti minimalne izmjene radi ispravnog prikaza.

Link – ukoliko iz određenih razloga niste u mogućnosti ugraditi vizualizaciju na svoje stranice, kopiranjem linka u članak na vašoj web stranici omogućit ćete posjetiteljima da u zasebnom prozoru pristupe vizualizaciji na način kako ste je vi pripremili.

Obzirom da je vizualizacija u testnom radu, ukoliko preuzmete vizualizaciju na svoje stranice, molimo da nam to javite kako bismo vas mogli koktaktirati u slučaju bitnih promjena na sustavu koje bi utjecale na prikaz podataka na vašim stranicama.