Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

13. siječanj. 2021.

Usklađivanje gradskih statuta

Objavljujemo ogledni primjerak gradskog statuta koji vam može pomoći u ispunjavanju obveze usklađivanja statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz prosinca 2020.

I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE DONOSI STATUTARNA ODLUKA
Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S) propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ZIDZLP(R)S usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ZIDZLP(R)S. ZIDZLP(R)S (“Narodne novine”, broj 144/20) stupio je na snagu 24. prosinca 2020. godine.
Usklađivanje se može provesti donošenjem Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta, ali je moguće donijeti i novi Statut, osobito ako je važeći Statut već imao više od tri izmjene (članak 48. stavak 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15)
„(4) Ako se propis mijenja, odnosno dopunjava, više puta potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa, u pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune.“
Ako se donosi Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta tada se kao pravna osnova za donošenje statutarne odluke navodi članak 32. ZIDZLP(R)S.
Ogledni primjerak Statuta izrađen je za grad u kojem se bira gradonačelnik i jedan zamjenik zajedno s njim (jedinica lokalne samouprave koja ima više od 10.000 do 100.000 stanovnika i grad sjedište županije), te je stoga u napomenama naznačeno da je predložene odredbe potrebno izmijeniti za konkretnu jedinicu lokalne samouprave.
Ogledni primjerak izrađen je uz odgovarajuću primjenu odredaba Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor i može poslužiti samo kao jedan od mogućih primjera u praksi.

II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU STATUTARNOM ODLUKOM
1. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
ZIDZLP(R)S su nomotehnički dorađene odredbe članak 24. do 26. Zakona koje se odnose na referendum, detaljnije se uređuje održavanje zborova građana, pravo građana da predlažu predstavničkom tijelu donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga, dodano pravo građana da podnose peticije, pravo podnošenja predstavki i pritužbi elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima jedinice lokalne samouprave (način podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanja o njima uređuje se općim aktom predstavničkog tijela).
2. Broj članova predstavničkog tijela
Broj članova predstavničkog tijela smanjuje se u odnosu na sadašnji broj članova (naknada članova predstavničkog tijela i članova radnih tijela uređuje se općim aktom predstavničkog tijela).
3. Zamjenici gradonačelnika
Smanjuje se broj zamjenika gradonačelnika, jer se u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10.000 stanovnika bira se samo gradonačelnik, u gradovima sjedištima županija i jedinicama koje imaju od 10.000 do 100.000 stanovnika biraju se gradonačelnik i njegov zamjenika, a u gradu kojima ima više od 100.000 bira se gradonačelnik i dva zamjenika. Sukladno Odluci Ustavnog suda broj: U-III-5553/2014 usklađene su odredbe instituta izvršnog tijela, tako da je izvršno tijelo zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata i kada tijekom mandata gradonačelnika zamjenik zamjenjuje gradonačelnika za vrijeme spriječenosti u obavljanju dužnosti. Novina je u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima se bira samo gradonačelnik. Uveden je institut privremenog zamjenika gradonačelnik kojeg imenuje gradonačelnik iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili iz reda članova predstavničkog tijela. Privremeni zamjenik je ovlašten obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.
4. Raspisivanje prijevremenih izbora za gradonačelnika
Zadržan je isti princip kao i u važećem Zakonu za one jedinice lokalne samouprave koje imaju zamjenika gradonačelnika, dok je za one jedinice u kojima se bira samo gradonačelnik propisano da se prestankom mandata gradonačelnika raspisuju prijevremeni izbori. Odredbe ZIDZLP(R)S se izravno primjenjuju i nije je potrebno usklađivanje odredaba Statuta, ali se može urediti ovo pitanje i statutom.
5. Izvršavanje redovnih i nužnih rashoda
U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju zamjenika gradonačelnika, a gradonačelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti na prijedlog privremenog zamjenika gradonačelnika odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka donosi predstavničko tijelo. Odredbe ZIDZLP(R)S se izravno primjenjuju i nije je potrebno usklađivanje odredaba Statuta, ali se može urediti ovo pitanje i statutom. Isto vrijedi i za odredbu o postupanju kad u postupku nadzora zakonitosti općeg akata nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna odnosno ako Visoki upravni sud u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun.

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija