Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

28. siječanj. 2019.

O Presudi Visokog upravnog suda RH u “slučaju” MGIPU protiv Grada Zagreba

Donosimo vam komentar mr. sc. Ivana Šprajca u vezi s nedavno objavljenom presudom Visokog upravnog suda u predmetu koji je pokrenulo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja protiv odluke Grada Zagreba.

Nedavno je objavljena presuda Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS) br. Usoz-73/18-6(*1) u predmetu koji je pred ovim sudom pokrenulo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (dalje: Ministarstvo) protiv jedne odluke Grada Zagreba. Odlukom je Grad Zagreb odredio komunalnu djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora a temeljem čl. 48, st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, dalje: ZKG)(*2). Radilo se o komunalnoj djelatnosti održavanja javne rasvjete (čl. 2. Odluke Grada Zagreba). Međutim, prema mišljenju Ministarstva sporan je čl. 4. citirane odluke Grada Zagreba koji glasi:
„ (1) Pravna osoba koja obavlja poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na temelju ugovora sklopljenog sukladno Odluci o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/11 i 7/14) do 17. listopada 2018., nastavit će obavljati navedene poslove pod uvjetima, na način i po cijeni kako je određeno tim ugovorom sve do sklapanja ugovora sukladno članku 3. ove odluke, a o čemu će biti sklopljen dodatak ugovoru.
(2) Grad Zagreb dužan je pokrenuti postupak javne nabave o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.“
Ministarstvo je najprije obustavilo Odluku Grada Zagreba a potom, sukladno relevantnim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno Zakona o upravnim sporovima zahtjevom pokrenulo postupak za ocjenu zakonitosti citirane Odluke. Sadržaj čl. 4. Odluke Ministarstvo je vidjelo kao protivan čl. 135. ZKG-a smatrajući da je Grad Zagreb protuzakonito produžio važenje ugovora o komunalnom gospodarstvu i nakon isteka njegova važenja (*3). Ministarstvo je smatralo da je Grad Zagreb trebao prije isteka važenja postojećeg ugovora provesti postupak javne nabave sukladno čl. 50. ZKG-a te putem tog postupka odabrati gospodarskog subjekta s kojim će sklopiti ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti – konkretno, ugovor o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete.
U opširnom odgovoru na tvrdnje iz zahtjeva Ministarstva Grad Zagreb je naveo, među ostalim, da citirana Odluka ni na koji način ne protuslovi čl. 135. ZKG-a stoga što čl. 135. ZKG-a ne sadrži pravilo koje bi se primijenilo na period nakon isteka postojećih ugovora. Osim toga, istaknuo je Grad Zagreb prema čl. 133, st. 2. ZKG-a jedinice lokalne samouprave imale su period od šest mjeseci od stupanja na snagu ZKG-a za usklađivanje vlastitih općih akata s ovim zakonom. Nastavno tome, Grad Zagreb je naglasio da provođenje postupka javne nabave traži duži vremenski period zbog različitih predradnji ali i radnji unutar samog tog postupka od kojih su mnoge radnje oročene zakonskim minimalnim rokovima pa period od stupanja na snagu ZKG-a (04.08.2018.) do isteka postojećeg ugovora o komunalnom gospodarstvu (17.10.2018.) nije dovoljan da bi se zakonito proveo postupak javne nabave. Uz navedeno, Grad Zagreb je istaknuo potrebu primjene načela komunalnog gospodarstva i u konkretnom slučaju odnosno je opisao svoje radnje i akte kojima je zatražio mišljenje od Ministarstva sve u vezi primjene novog ZKG-a na poslove održavanja javne rasvjete u Gradu Zagrebu.
VUS je ocijenio sve navedene argumente obje stranke te zaključio da zahtjev Ministarstva nije osnovan. Prema shvaćanju VUS-a doseg čl. 135. ZKG-a ograničen je do isteka postojećih ugovora pa se pojavilo pitanje uređenja pravne praznine koja nastaje od tog trena pa do trena zaključenja novog ugovora koji nastaje kao posljedica prethodnog provođenja postupka javne nabave. Obzirom na iznimnu vremensku zahtjevnost postupka javne nabave VUS je prihvatio stav Grada Zagreba prema kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene urediti upravo navedeni vremenski period. Uređenje koje je u spornoj Odluci poduzeo Grad Zagreb označeno je sukladno ZKG-u. Argumente na kojima se upire ovakav stav VUS je pronašao primarno u načelima komunalnog gospodarstva. Pri tome je VUS posebno istaknuo načelo kontinuiteta obavljanja komunalne djelatnosti (čl. 13. ZKG-a) odnosno načelo javne službe (čl. 8. ZKG-a). Shvaćanje Ministarstva istaknuto u zahtjevu VUS je označio kao pretjerano formalističko a obzirom na vrijeme proteklo od stupanja na snagu ZKG-a. Takvim je shvaćanjem Ministarstvo, tako navodi VUS, zanemarilo cilj spornog lokalnog propisa koji se sastoji u obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete kao dijela cjelovitog sustava komunalnog gospodarstva.
Zaključno valja istaknuti da je iako tek jedna stranka u ovom postupku Grad Zagreb imao ulogu predstavnika svih jedinica lokalne samouprave. Dvojbe vezane za primjenu ZKG-a kao relativnog novog propisa razriješene su u bitnom segmentu na način koji favorizira proaktivno djelovanje jedinica lokalne samouprave kao zakonito. Stoga se može smatrati ne samo legitimnim već i posve legalnim donošenje odgovarajućih odluka na razini općina i gradova koje nalikuju Odluci Grada Zagreba. Pri tome smo mišljenja da jedinice lokalne samouprave moraju započeti s provođenjem postupka javne nabave u roku koji eventualno odrede u odgovarajućoj odluci jer se radi o vremenski zahtjevnom postupku tijekom kojeg je moguće uložiti više žalbi u svakom od stadija postupka. Jednako tako valja naglasiti da se VUS nije izjasnio o dosegu čl. 133, st. 2. u vezi s čl. 48, st. 2. ZKG-a odnosno o argumentu koji se zasnivao na tom normativnom odnosu a kojeg je iznio Grad Zagreb. No, u tom kontekstu valja uvijek inzistirati na usklađivanju svih potrebnih akata sa zakonskim odredbama sukladno prijelaznim zakonskim odredbama. To je u konkretnom slučaju čl. 133, st. 2. ZKG-a koji izrijekom navodi rok od šest mjeseci kao period unutar kojeg je potrebno uskladiti sve opće akte povezane s provedbom ZKG-a s novim zakonskim tekstom.
Citiranu i analiziranu presudu VUS-a vidimo kao jednu od ključnih u normativnoj orijentaciji i djelovanju jedinica lokalne samouprave u segmentu komunalnog gospodarstva. Njezinoj pravilnoj i preciznoj primjeni namijenjen je i ovaj tekst.

Napomene:
(*1.) Presuda je objavljena na web-stranici Visokog upravnog suda: http://vusrh.hr/wp-content/uploads/2019/01/Usoz-73-2018.O.pdf
(*2.) Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora objavljena je u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 20/18.
(*3.) Čl. 135. ZKG-a glasi: “Pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, sklopljenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu…, nastavlja s radom do isteka važenja tih ugovora.”

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija