Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

02. svibanj. 2021.

Ogledni primjeri podnesaka i akata nakon lokalnih izbora

Na našoj stranici smo dana 12. travnja 2021. godine, pod naslovom “Idu izbori, otvaraju se pitanja, dajemo vam odgovore” objavili dva vrlo korisna članka, a danas slijedi i nastavak na temu izbora, prava gradonačelnika, načina obnašanja dužnosti i drugih aktualnosti te ogledni primjerci akata.

Ovlasti pročelnika upravnog tijela grada, nadležnog za službeničke odnose i za poslove gradskog vijeća, u vezi konstituiranja gradskog vijeća i prava i obveza gradonačelnika i njegovog zamjenika, nakon stupanja na dužnost, tijekom i nakon prestanka mandata i
Prava i obveze gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika od dana raspisivanja lokalnih izbora do stupanja na dužnost novog gradonačelnika te prava i obveze nakon stupanja na dužnost.

S obzirom da je pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog za službeničke odnose, nakon konačnih rezultata izbora za gradonačelnika i njegovih zamjenika (u gradovima koji imaju pravo na zamjenika) (u nastavku teksta: lokalni dužnosnici) ovlašten po službenoj dužnosti donijeti odgovarajuće deklaratorne akte za ove lokalne dužnosnike, potom temeljem njihove obavijesti i temeljem njihovoga zahtjeva, u namjeri pomoći gradovima, odnosno njihovim pročelnicima i dužnosnicima u sastavljanju podnesaka i akata, autorica prethodnih odgovora na postavljena pitanja, Cecilija Tolo, izradila je ogledne primjere podnesaka i akata, s napomenama na kraju podnesaka, koje svaki grad može prilagoditi svojim potrebama i željama.
Ovlast pročelnika za donošenje odgovarajućih akata proizlazi iz odredbe članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13–pročišćeni tekst, 137/15–ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) (u nastavku teksta: ZLP(R)S), kojom je propisano da je pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnog za službeničke odnose ovlašten za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

Tijekom mandata lokalnih dužnosnika moguće su određene promjene njihovoga statusa, koje im omogućava ZLP(R)S i o kojima su dužni dostaviti odgovarajuću obavijest nadležnom upravnom tijelu sukladno ZLP(R)S-u, pročelnik donosi odgovarajuće akte i po potrebi obavještava nadležna tijela.
Gradonačelnik može povjeriti obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti, zamjeniku/cima gradonačelnika, u skladu sa zakonom i statutom Grada, o čemu je potrebno donijeti odluku.
Nakon prestanka mandata, lokalni dužnosnici koji nisu ponovo izabrani, imaju pravo podnijeti nadležnom upravnom tijelu zahtjev za ostvarivanje naknade plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti, u zakonskom roku – najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti, u suprotnom, gube ovo pravo, pa skrećemo pozornost na ovu izmijenjenu odredbu ZLP(R)S-a (čl. 90.a st. 9.), posljednjim izmjenama i dopunama (NN br. 144/20).

U nastavku su sljedeći ogledni primjeri:
– Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika
– Obavijest o načinu obnašanja dužnosti gradonačelnika
– Rješenje o visini plaće gradonačelnika
– Rješenje o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika
– Obavijest o promjeni načina obavljanja dužnosti zamjenika gradonačelnika tijekom mandata
– Odluka o promjeni načina obavljanja dužnosti zamjenika gradonačelnika
– Rješenje o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika (nakon promjene načina obavljanja dužnosti)
– Zahtjev za naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti zamjenika gradonačelnika
– Rješenje o ostvarivanju prava na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti zamjenika gradonačelnika
– Obavijest Vladi Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika, po sili zakona
– Obavijest Ministarstvu pravosuđa i uprave o prestanku mandata gradonačelnika, prije isteka dvije godine mandata
– Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku/cima gradonačelnika.

Ogledne primjerke izradila je Cecilija Tolo, dipl. iur. Zahvaljujemo na pomoći i doprinosu!

OGLEDNI-PRIMJERI-PODNESAKA-GRADONAČELNIKA-I-NJEGOVIH-ZAMJENIKA-I-AKTI-PROČELNIKA-UPRAVNOG-TIJELA-NADLEŽNOG-ZA-SLUŽBENIČKE-ODNOSE

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija