Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

25. studeni. 2014.

Saborski odbori o komunalnoj naknadi

U nastavku pročitajte zapisnike sa sjednica saborskih odbora koji su raspravljali o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 749

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 80. sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. studenoga 2014. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno je predstavnica Vlade Republike Hrvatske istaknula, osim ostalog, da se ovim Prijedlogom zakona predlaže uklanjanje ograničenja jedinici lokalne samouprave u upravljanju njezinim prihodima, te se omogućava ravnomjernija i učinkovitija raspodjela sredstava zakonom namijenjenih obavljanju komunalnih djelatnosti. Naime, na taj način građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu financira se, između ostalog, i sredstvima prikupljenim od komunalne naknade. Ujedno se ovim Prijedlogom zakona vrši usklađivanje Zakona o komunalnom gospodarstvu sa odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu koji se odnosi na obavljanje inspekcijskog nadzora nad provedbom toga zakona. Naime, prestankom rada Državnog inspektorata poslove inspekcijskog nadzora nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda iz područja roba i usluga preuzima Ministarstvo financija kao stvarno nadležno tijelo.

U raspravi na Odboru iznijeta su slijedeća stajališta:
– Ovim se izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu omogućuje da se u cijelosti komunalna naknada koristi za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture, što do sada nije bilo dopušteno već su ta sredstva korištena namjenski za održavanje komunalne infrastrukture. Zbog čega nije predložena alternativa da se određeni postotak npr. 30% ili 40% sredstava komunalne naknade koristi namjenski za održavanje, a preostali dio sredstava za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Na taj način spriječila bi se mogućnost da pojedine jedinice lokalne samouprave dođu u situaciju da ostanu bez financijskih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske odgovorila je da je u ovom trenutku odlučeno da se u cijelosti uklanja propisano ograničenje jedinice lokalne samouprave u upravljanju njezinim prihodima s osnova komunalne naknade. Međutim, istaknula je da će ovaj Zakon vrlo brzo biti u cijelosti izmijenjen i izradit će se novi Zakon. Naime, trenutno je u pripremi Zakon o pogrebničkim uslugama a isto tako i Zakon o dimnjačarskim uslugama pa na taj način pojedini segmenti izlaze iz Zakona o komunalnim uslugama, stoga će se pripremiti novi Zakon.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje Zakona

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 749

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora na 31. sjednici održanoj 19. studenoga 2014. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. studenoga 2014. godine. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo da se ovim Zakonom omogućava financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i sredstvima ostvarenim od komunalne naknade u slučajevima u kojima to jedinica lokalne samouprave ocijeni potrebnim, te se usklađuje Zakon o komunalnom gospodarstvu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu provedbe inspekcijskog nadzora.

U raspravi članova Odbora naglašena je potreba omogućivanja jedinicama lokalne samouprave da se sredstva ostvarena od komunalne naknade mogu trošiti i za druge namjene odnosno za financiranje građenja objekata od interesa za građane.

Članovi Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora jednoglasno su donijeli sljedeći

ZAKLJUČAK

Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da predloži i uputi u saborsku proceduru novi Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim bi se postiglo učinkovitije obavljanje poslova iz područja komunalnog gospodarstva.

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 749

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, raspravio je na 39. sjednici održanoj 21. studenoga 2014. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. studenoga 2014. godine.

Sukladno odredbi članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je raspravu o Konačnom prijedlogu zakona proveo kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, istaknuto je da način raspodjele sredstava namijenjenih obavljanju komunalnih djelatnosti i građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture propisan odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ((Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 94/2013 i 153/2013) onemogućava ravnomjernu raspodjelu sredstava kojima za ovu svrhu raspolažu jedinice lokalne samouprave, a to se negativno odražava na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Predloženim zakonom omogućava se financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i sredstvima ostvarenim od komunalne naknade kada to jedinice lokalne samouprave ocijene potrebnim.

Predloženim izmjenama i dopunom usklađuje se Zakon o komunalnom gospodarstvu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 148/2013) u dijelu provedbe inspekcijskog nadzora, koji će nakon što je prestao s radom Državni inspektorat, obavljati Ministarstvo financija.

U raspravi su članovi Odbora podržali predloženo rješenje kojim se uklanja nepotrebno ograničenje jedinicama lokalne samouprave da upravljaju svojim prihodima. Istaknuto je da će se provedbom izmjena i dopune Zakona proširiti mogućnosti korištenja sredstava, što će u konačnici imati pozitivne učinke prilikom ostvarivanja potreba građana na lokalnoj razini i dodatno doprinijeti razvoju gospodarstva na tim područjima. Iskazan je interes za način raspodjele sredstava na razini jedinca lokalne samouprave s obzirom na to da se predloženim izmjenama i dopunom Zakonom ne ograničava, odnosno ne limitira iznos sredstava namijenjenih financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Takva je odluka, prema odgovoru predstavnika predlagatelja ostavljena procjeni same jedinice lokalne samouprave, pa i u slučaju kada se radi o sredstvima koja će one usmjeravati za građenje objekata namijenjenih potrebama vatrogastva, te je time odgovoreno i na pitanje ulaganja u objekte kojima se služe dobrovoljne vatrogasne postrojbe.

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje Zakona

 

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 749

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 97. sjednici održanoj 19. studenoga 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 749, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. studenoga 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba, osim sugestije da se u dogledno vrijeme pristupi izradi novog zakona, jer je ovaj važeći već 17 puta mijenjan.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija