Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

23. veljača. 2021.

Smjernice za uspostavu urbanih područja za 2021.-2027.- očitovanje Udruge gradova

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je u postupku javnog savjetovanja nacrt, ažurirane, druge verzije Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. Donosimo očitovanje Udruge gradova te pozivamo sve jedinice lokalne samouprave u sastavu postojećih urbanih aglomeracija i urbanih područja te onih u planiranom sastavu budućih aglomeracija/područja da dostave svoje komentare u okviru e-savjetovanja s rokom do četvrtka 25. veljače!

Svrha Smjernica je pružiti detaljne upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanih područja te tijekom procesa izrade strategija razvoja urbanih područja, što su nužni preduvjeti za pravovremeno i svrsishodno korištenje sredstava EU-a za razdoblje 2021-2027.

Iako podržavamo namjeru proširenja broja urbanih područja/aglomeracija u sljedećem višegodišnjem razdoblju sa žaljenjem konstatiramo da predložene Smjernice u velikoj mjeri predstavljaju korak unazad u dosadašnjim naporima za uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja sredstvima EU-a i ITU mehanizma. Unatoč tome što se u uvodnim napomenama ističe da su Smjernice izrađene na temelju prethodnog iskustva sedam ITU gradova, u predloženoj revidiranoj verziji uvode se odredbe koje zbog ”poštivanja dva dodatna načela strateškog planiranja i to načela učinkovitosti i djelotvornosti i načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat”, uključuju županije u proces uspostave urbanih područja te izrade strategija i provedbenih akata. Tim se odredbama na neutemeljen način pokušavaju proširiti ovlasti županija koje će omogućiti zadiranje u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave. Primjerice, županije će imati pravo da vetom (negativnim mišljenjem svog predstavničkog tijela) sprječe priključenje određene JLS u obuhvat urbanog područja ili da uvjetuju usvajanje strategije dok se pojedini projekti ne dodaju ili uklone iz dokumenta. Takve odredbe Smjernica nemaju uporište u Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoupravi (ZJLP(R)S) ni u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (ZRRRH), a izravno derogiraju i odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi te Ustava RH.

U nastavku donosimo očitovanja na pojedina poglavlja Smjernica te vas pozivamo da ih iskoristite za vlastite primjedbe u e-savjetovanju do četvrtka 25. veljače.

2.1. Definiranje obuhvata i uspostava urbanih područja

Prijedlog kojim su gradovi središta urbanih aglomeracija/područja obavezni pribaviti pozitivno mišljenje županijskih skupština na ulazak u obuhvat JLS-ova koji se nalaze na području te županije smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisati sve povezane odredbe (2.1.3., 2.1.4.,  2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.). Članak 14. stavak 4. ZRRRH jasno definira čija mišljenja gradovi središta moraju pribaviti prije upućivanja prijedloga sastava urbanih područja na odluku resornom Ministarstvu. S obzirom na to da jedinice područne (regionalne) samouprave nisu navedene u predmetnom članku ZRRRH, odredbe Smjernice nemaju zakonsko uporište i predstavljaju povredu nomotehničkih pravila. One ujedno derogiraju odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, i to članak 10. stavka 1.  kojim se jedinicama lokalne samouprave jamči pravo na udruživanje ”radi obavljanja poslova u zajedničkom interesu” te članak 4. stavak 3. po kojem se javne ovlasti imaju obavljati ”tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima” (načelo supsidijarnosti). Konačno, predloženim odredbama derogira se i članak 10. ZRRRH koji definira da se politika regionalnog razvoja provodi ”u skladu s autonomijom jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske”. Uskraćivanjem pozitivnog mišljenja regionalna razina može uvjetovati pojedinim JLS-ima ulazak u urbano područje čime se narušava načelo partnerstva i suradnje te se ide suprotno načelima ZJLP(R)S-a koji ne prepoznaje hijerarhijsku nadređenost jedinica regionalne samouprave nad gradovima i općinama.

2.2. Uspostava institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije

Članak 28. ZRRRH definira sastav Partnerskog vijeća urbanog područja. Iako se izričito ne navodi sudjelovanje regionalne razine u radu Partnerskog vijeća, podržavamo prijedlog u Smjernicama koji upućuje na sudjelovanje predstavnika županije i regionalnog koordinatora u radu Partnerskog vijeća. Predložena odredba nastavlja se na pozitivna iskustva iz razdoblja 2014-2020 u kojima su gradovi središta urbanih područja uključivali predstavnike regionalne razine u Partnerska vijeća. Smatramo da su upravo Partnerska vijeća instrument kojim se na odgovarajući način primjenjuje načelo partnerstva u okviru izrade i provedbe regionalnog razvoja RH. Putem sudjelovanja u Partnerskim vijećima omogućava se pravodobno informiranje svih uključenih dionika, pri čemu se uključivanjem predstavnika regionalne razine osigurava preduvjet za provedbu načela istaknutih u uvodu Smjernica: načela učinkovitosti i djelotvornosti, načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat te načelo usklađenosti s aktima strateškog planiranja višeg reda. Sudjelovanjem relevantnih dionika u Partnerskom vijeću osiguravaju se partnerski odnos i suradnja (Čl.5. ZRRRH) bez ugrožavanja i zadiranja u samoupravni djelokrug gradova i općina u urbanom području/aglomeraciji.

2.3. Izrada i donošenje  strategije razvoja urbanog područja

Prijedlog kojim su pozitivna mišljenja županijskih skupština preduvjet za usvajanje strategija razvoja urbanih područja (i njihovih provedbenih akata), smatramo neprihvatljivim i nezakonitim te predlažemo brisanje povezanih odredbi (2.3.3. i 2.3.4.).

Članak 15. stavak 5. ZRRRH jasno definira samo JLS-e u obuhvatu urbanog područja kao dionike koji moraju dostaviti pozitivna mišljenja, što je razumljivo jer su isti dio urbanog područja u koji su ušli s namjerom lokalnog, urbanog razvoja. Županije nisu navedene među tim subjektima jer nisu dio urbanog područja/aglomeracije. S obzirom da grad središte urbanog područja donosi strategiju u okviru svog samoupravnog djelokruga, sukladno članku 18. ZJLP(R)S koji kaže da su ”općina, grad i županija samostalne … u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom”, a time je uvjetovanje sadržaja strategije pozitivinim mišljenjem županije koja nema nadloženost za provedbu lokalnog strateškog dokumenta neosnovano i nezakonito.

2.4. Izvještavanje o provedbi  strategije razvoja urbanog područja

Sukladno dosad navedenom, ista argumentacija primjenjiva je na odredbe koje se tiču izvještavanja o provedbi strategije. Predlažemo brisati odredbu kojom gradovi središta urbanih područja dostavljaju godišnji izvještaj županijama, s obzirom na to da jedinice regionalne samouprave nisu navedene u članku 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji izričito navodi lokalne i regionalne koordinatore te koordinatora za strateško planiranje središnjeg tijela državne uprave kao subjekte postupka izvještavanja o provedbi strategije. Obveza javnog objavljivanja podataka i izvješća o provedbi strategije na mrežnim stranicama grada središta urbanog područja/aglomeracije osigurava mogućnost informiranja svih zainteresiranih dionika, uključujući i županije odnosno njihova predstavnička tijela.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija