Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

04. kolovoz. 2021.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ponovo će biti izmijenjen

Predstavnici Udruge gradova održali su sastanak s ministricom poljoprivrede, Marijom Vučković, u vezi najavljenih izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu te iznijeli stajališta Udruge.

Predstavnici Udruge gradova, na čelu s gradonačelnikom Novske, Marinom Piletićem, razgovarali su s ministricom Vučković na temu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Prenosimo vam osnovne komentare i stajališta koja su zastupali:

Intencija države vezano za poljoprivredno zemljište je stavljanje što većih površina zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje u što kraćem roku. Ovim Nacrtom se pokušava ubrzati postupanje u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, što je za pozdraviti. Mišljenja smo da postupanje vezano za državno zemljište treba dodatno ubrzati i pojednostavniti, kako bi jedinice lokalne samouprave (JLS) što brže i učinkovitije mogle provoditi natječajne postupke, urediti korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta i privesti što veću količinu zemljišta poljoprivrednoj proizvodnji. Dugotrajne i iscrpljujuće procedure vezane za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH obeshrabrujuće su i za provedbeno tijelo – JLS i za korisnika – poljoprivrednog proizvođača.

Osnovni naglasci:

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH može se ugrubo prema strateškim vrijednostima podijeliti u nekoliko grupa:
1. Okrupnjene uređene poljoprivredne cjeline koje su pogodne i koje se koriste za intenzivnu visokodohodovnu proizvodnju
Ova grupa je uvijek u isključivom fokusu interesa poljoprivrednih proizvođača i javnosti i za raspolaganje ovim zemljištem su isti najviše zainteresirani. Okrupnjeni kompleksi državnog poljoprivrednog zemljišta su i dalje najznačajniji strateški resurs za sigurnu i kontinuiranu poljoprivrednu proizvodnju koja se može planirati i temeljem koje se mogu planirati strateški ciljevi u poljoprivrednoj proizvodnji.
2. Male čestice koje su postale državno vlasništvo temeljem raznih pravnih poslova i koje nisu od značajnog strateškog interesa
Ovakvo zemljište je od malog ili nikakvog interesa za javnost i veće poljoprivredne proizvođače i u principu je mrtvi kapital za državu. Čestice su ili zapuštene ili se koriste bez ikakvog pravnog temelja od strane malih poljoprivrednika. Idealne su za prirodno okrupnjavanje malih poljoprivrednih gospodarstava putem prodaje vlasniku susjedne parcele, bez dugotrajnih iscrpljujućih i isključujućih procedura.
3. Zapušteno poljoprivredno zemljište s dobrim potencijalom za razvoj poljoprivredne proizvodnje
U ovoj grupi se podrazumijevaju veće površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje su uslijed promjena u poljoprivrednoj proizvodnji unazad 30 i više godina zapuštene, zanemarene ili neprivedene poljoprivrednoj proizvodnji, a predstavljaju dobar potencijal za povećanje proizvodnje. Dobrim dijelom su u ovoj grupi površine nekadašnjih zajedničkih pašnjaka, površine koje su korištene za proizvodnju hrane za stočarsku proizvodnju (livade) ili površine čije privođenje poljoprivrednoj proizvodnji nije dovršeno i sad se utjecajem prirode vraćaju u prvobitno stanje (šumu).
4. Poljoprivredno zemljište na atraktivnim lokacijama (blizina građevinskog područja, blizina turistički atraktivnih lokacija, naročito u području uz more, na koridorima planiranih prometnica)
Ova grupa je uz 1. grupu najosjetljivija za raspolaganje istim, jer je tu najveća mogućnost zloupotrebe i najveći potencijalni interes za pogodovanje u postupcima raspolaganja.
Uz spomenuto poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, tu je i poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih osoba. Površina tzv. privatnog zemljišta koja se koristi za poljoprivrednu proizvodnju je u dugogodišnjem trendu smanjivanja, sve su veće površine privatnog poljoprivrednog zemljišta koje se zapuštaju i na taj način RH dugoročno gubi značajne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Uzevši u obzir navedene aspekte bilo bi izuzetno korisno:
1. Potaknuti dinamiku tržišta poljoprivrednih zemljištem, pri čemu se prvenstveno misli na stimuliranje kupoprodaje malih čestica državnog poljoprivrednog zemljišta i privatnog poljoprivrednog zemljišta, kako bi se ubrzao i olakšao postepeni i prirodni prelazak iz malih u veća obiteljska poljoprivredna gospodarstva i time povećala količina proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda svih vrsta.
2. Kvalitetno razraditi davanje u zakup okrupnjenih površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, s prioritetima koji su u skladu sa strateškim planovima razvoja poljoprivrede RH.
3. Stimulirati stavljanje u funkciju zapuštenih površina državnog poljoprivrednog zemljišta putem jednostavnijih i poticajnijih procedura (prvenstveno u segmentu raspolaganja biljnim i drvnim materijalom koji nastaje prilikom krčenja zapuštenih površina).

Vezano za konkretni Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iznijeti su sljedeći prijedlozi:

1. POJEDNOSTAVNITI IZRADU I DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Kako bi se ubrzala i pojednostavnila procedura donošenja Programa, isti bi trebali sadržavati:
a) Inicijalne službene podatke – evidenciju i kartografski prikaz iz baze DGU o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta po kulturama u vlasništvu RH na području pojedine JLS, bez obzira radi li se o poljoprivrednom zemljištu u šumsko gospodarskoj ili vodno gospodarskoj osnovi, jer jedan od ciljeva Ministarstva poljoprivrede je dobiti podatak o UKUPNOJ KOLIČINI DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA;
b) Evidenciju dosadašnjeg korištenja, s iskazanim katastarskim česticama za koje su sklopljeni ugovori (radi lakšeg praćenja trenutne dostupnosti zemljišta);
c) Evidenciju površina sa sustavima odvodnje i navodnjavanja, po katastarskim česticama;
d) Evidenciju minski sumnjivih područja, kartografski prikaz;
e) Površine namijenjene za zajedničke pašnjake, po katastarskim česticama;
f) Iznos površina potrebnih za povrat izražen u ha (ili m2), bez preciziranih katastarskih čestica;
g) Podatke u Programu raspolaganja zanavljati prema potrebi na polugodišnjoj ili godišnjoj osnovi, u vidu informacije na sjednici Vijeća i dostavljati Ministarstvu (ako je došlo do promjena).
Za svaku pojedinu česticu kojom se raspolaže prije samog raspolaganja (tj donošenja odluke o raspisivanju natječaja) prikupiti sva potrebna dodatna uvjerenja od nadležnih javnih tijela s propisanim rokom dostave od 15 dana od dana primitka.
OBRAZLOŽENJE:
Ad a) Podaci o trenutnim površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH mijenjaju se na razini države na svakodnevnoj bazi. Vrlo često se u praksi dogodi da se već tokom procedure donošenja Programa raspolaganja ukupni podaci o zemljištu u pojedinoj JLS promijene, npr. provede se nova katastarska izmjera ili se utvrdi postojanje zemljišta koje se u zemljišnim knjigama i katastru vodi na nekom od pravnih prednika RH.
Procedura prikupljanja uvjerenja za sve čestice poljoprivrednog zemljišta u Programu raspolaganja, naročito od Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda je dugotrajna, upitno točna i opterećujuća za sve sudionike tog procesa, naročito kad se provodi dva puta – u postupku donošenja Programa raspolaganja i opet pri raspisivanju natječaja.
Poljoprivredno zemljište je poljoprivredno zemljište, bez obzira je li trenutno upisano u neku od gospodarskih osnova. Pašnjak ili livada su poljoprivredno zemljište, bez obzira nalaze li se u sklopu nasipa ili poplavnog područja ili su dio čestice koja je jednim dijelom šuma. Njime se treba raspolagati i staviti ga u funkciju poljoprivredne proizvodnje, naročito ako postoji interes i potreba korisnika.
Ad g) Procesi povrata u praksi su često izuzetno dugotrajni i obeshrabrujući za podnositelje zahtjeva. Ukoliko se ne preciziraju određene katastarske čestice namijenjene povratu, lakše je i jednostavnije postići sporazum o odgovarajućim površinama za povrat svim sudionicima u ovom dugogodišnjem procesu i brže će se ispraviti nepravda počinjena prije više desetljeća.

2. UBRZATI PROCES PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH
a) Omogućiti što bržu i jednostavniju prodaju malih usitnjenih čestica državnog poljoprivrednog zemljišta, uz zadržavanje zabrane prodaje strateški važnih površina, kao što su okrupnjeni poljoprivredni kompleksi, zajednički pašnjaci i dr. Prednost pri kupnji dati vlasniku parcele s kojom državna čestica graniči, bez vezanja za veličinu čestica.
b) Korigirati uvjete Hrvatskih voda i ograničenja koja iste nameću prilikom prodaje malih usitnjenih čestica državnog poljoprivrednog zemljišta.
OBRAZLOŽENJE:
Ad a) Na ovaj način ubrzat će se i dinamika tržišta poljoprivrednog zemljišta fizičkih osoba, te doći do bržeg prirodnog okrupnjavanja malih poljoprivrednih parcela.
Ad b) PRIMJER IZ PRAKSE: Prodaja katastarske čestice zapuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta manje od 1 ha onemogućena je zbog uvjeta Hrvatskih voda za prethodnom parcelacijom zaštitnog pojasa uz kanal koji s jedne strane čestice međi s istom. Parcelacija ove jedne čestice je u ovakvim slučajevima besmislena, jer isti kanal je dug više kilometara i međi s desecima drugih katastarskih čestica u privatnom vlasništvu na kojima se neće provesti parcelacija, a daljnji postupak prodaje zainteresiranom poljoprivrednom proizvođaču je onemogućen. Šteta je višestruka – poljoprivredni proizvođač je destimuliran, zemljište ostaje zapušteno, ne ostvaruje se moguća poljoprivredna proizvodnja, niti se ostvaruje prihod u proračun JLS i RH.

3. REGULIRATI KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH KOJE JE U VODNOGOSPODARSKOJ OSNOVI
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) i ovim nacrtom detaljno je propisan način korištenja poljoprivrednog zemljišta u korelaciji s Hrvatskim šumama, no nije objašnjeno na koji način će se raspolagati s površinama poljoprivrednog zemljišta s kojima JLS ne može raspolagati zbog toga što je isključeno iz programa kao vodno dobro ili djelomično vodno dobro.
OBRAZLOŽENJE:
PRIMJER IZ PRAKSE: Površine zajedničkih pašnjaka koje su ostale na raspolaganju JLS u Središnjoj Hrvatskoj za davanje u zakup stočarima koji se bave tradicionalnim uzgojem stoke su značajno smanjene, jer se dobrim dijelom radi o česticama koje su u poplavnom području. Upravo zemljišta koja su djelomično poplavna se najčešće tradicionalno koriste kao zajednički pašnjaci širom RH. Na koji način će se regulirati obveza Hrvatskih voda da održe ili stave u funkciju poljoprivredne proizvodnje takve površine, ako se ne mogu koristiti putem ugovora o zakupu zajedničkih pašnjaka?
Slična situacija je i s inundacijskim pojasima.
Također, raspraviti s Hrvatskim vodama potrebu za parcelacijom pojasa katastarske čestice uz kanal kada se radi o malim česticama u kompleksima privatnog poljoprivrednog zemljišta. Ukoliko Hrvatske vode inzistiraju na zaštiti pojasa uz kanal, jedino smisleno rješenje je formirati nove proširene katastarske čestice kanala u cjelini, a ne zahtijevati parcelacije na pojedinim česticama u državnom vlasništvu.

4. U ARKOD SUSTAVU KREIRATI RJEŠENJE ZA UPIS KORISNIKA ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA I PROPISATI OBVEZU SKLAPANJA SPORAZUMA O KORIŠTENJU ISTIH ODMAH PRI POTPISU UGOVORA O ZAKUPU ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA
Dosadašnjom praksom jasno je da upis pojedinih korisnika na točno određeni dio zajedničkog pašnjaka u Arkod sustavu ne odgovara logici i tradiciji korištenja zajedničkih pašnjaka, te dovodi u nepovoljan odnos sve korisnike koji nisu imali priliku upisati se na površinu zajedničkog pašnjaka koja je u optimalnom stanju i na optimalnom položaju.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija