Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

26. srpanj. 2021.

Što nam donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom?

Novi Zakon upravo je objavljen u Narodnim novinama pa je prilika vidjeti koji su nam argumenti uvaženi, što će biti lakše i logičnije, a gdje su “falili balun”. Članak iz pera Sonje Polonijo, savjetnice u crikveničkoj Eko Murvici i stalne suradnice Udruge gradova.

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)

Pragmatičan pristup iščitavanju nekog propisa obično počinje čitanjem kaznenih odredbi. Gradovi i općine u potpunosti su odgovorni za uspostavu sustava javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području. Članak 168. propisuje prekršajne kazne u iznosu od 10.000 – 100.000 kuna za gradove, dakle NE kažnjavaju se gradonačelnici osobno kao u slučaju prethodnog zakona. Što je kažnjivo?

Gradonačelnik je dužan sklopiti sporazum s centrom za gospodarenje otpadom (CGO) sukladno PGO-u RH. Sav miješani komunalni otpad (MKO) iz grada mora se predati se u CGO, a CGO istovremeno ne smije odbiti zaprimanje ukupne količine MKO. Cijena po kojoj CGO zaprima otpad mora biti jednaka za sve davatelje usluge.

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada na području grada obuhvaća:
1. prikupljanje “od vrata do vrata” miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada (otpadni papir i karton, plastika, metal i staklo, ambalaža iz kućanstava), te jednom godišnje glomaznog otpada;
2. preuzimanje otpada u reciklažnom dvorištu (svih ključnih brojeva koje RD mora zaprimati);
3. uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Sve navedeno mora biti organizirano na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, bez neopravdano visokih troškova, jer grad u suprotnom može biti kažnjen (mada se postavlja pitanje kako objektivno izmjeriti navedene parametre obavljanja javne usluge).
Javna usluga financira se od cijene javne usluge i ugovorne kazne (koja više nije sastavni dio cijene), a može se financirati i iz gradskog proračuna i drugih izvora. Troškove otpadne ambalaže trebao bi snositi FZOEU temeljem sporazuma s davateljima javne usluge koje do sada nije sklapao.

Gradsko vijeće nakon 30 dana prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge. U roku od 15 dana od donošenja Odluka se dostavlja Ministarstvu i objavljuje u službenom glasilu i na webu.
Odluka mora sadržavati iznos cijene obvezne minimalne javne usluge (OMJU, fiksni dio računa), a može navoditi i kriterije za umanjenje cijene. Članak 73. izričito navodi da ovi kriteriji moraju poticati korisnika na odvojenu predaju MKO od reciklabilnih frakcija, biootpada, glomaznog i opasnog komunalnog otpada, te kompostiranje.

Zakon navodi i da se na području primjene javne usluge definiraju jedinstvena OMJU za sva kućanstva i jedinstvena OMJU za sva ne-kućanstva (u koja su izričito uključene i fizičke osobe – iznajmljivači, čl.70.st.3.).

Nadzor zakonitosti Odluke vrši Ministarstvo. Ukoliko ono ustanovi nedostatke, dat će uputu gradskom vijeću da ih otkloni u roku od 15 dana (!). Ukoliko se nedostaci ne uklone, Ministarstvo obustavlja primjenu Odluke i predmet upućuje Visokom upravnom sudu. Gradonačelnik tada mora donijeti Odluku o nužnom načinu pružanja javne usluge i naplate jedinstvene cijene usluge (čl. 135.).

Cjenik kojeg donosi davatelj javne usluge (prethodno savjetovanje 30 dana, dobivena izričita suglasnost gradonačelnika, izjava direktora davatelja javne usluge i gradonačelnika da je cjenik zakonit i poticajan za korisnike) određuje jediničnu cijenu – varijabilni dio računa – zasebno za kategoriju kućanstva i ne-kućanstva. Iz načina na koji je to napisano ne proizlazi nužno da su te dvije jedinične cijene jednake.
Davatelj usluge cjenik u roku od 15 dana mora dostaviti Ministarstvu, obavijestiti korisnike i objaviti u službenom glasilu grada i na svome webu cjenik, suglasnost i očitovanja direktora i gradonačelnika iz prethodnog pasusa.
Davatelj usluge mora osigurati da se iz njegovih knjigovodstvenih evidencija mogu iščitati troškovi javne usluge, zasebno od ostalih troškova koji se ne odnose na javnu uslugu (čl.69.st.3.).

Mreža reciklažnih dvorišta (RD) na području JLS je čl. 84. Definirana drugačije nego do sada:
1. JLS s manje od 3.000 stanovnika ne mora imati stacionarno RD, ali u tom slučaju mora raspolagati mobilnim reciklažnim dvorištem (MRD),
2. Za JLS s više od 3.000 stanovnika potrebno je bar jedno RD ili MRD, te još jedno RD na svakih idućih 25.000 stanovnika. Da li ovo znači da je za JLS s 27.999 stanovnika dovoljno 1 RD? Tako piše!
3. …

Gradonačelnik je odgovoran i za sakupljanje posebnih kategorija otpada na području grada (tekstil i obuća, gume, ulja, baterije i akumulatori, vozila, građevni otpad, azbest, medicinski otpad, E i EE otpad, jednokratna plastika, ribolovni alati…).
Algoritam za izračun poticajne naknade promijenjen je, tako da nema više granične 2015. godine, već se prekomjerna količina MKO izračunava kao razlika stvarne količine MKO i one koja proizlazi primjenom ciljne stope odvojenog sakupljanja u toj godini na ukupnu količinu komunalnog otpada u JLS. Ovo je za gradove, pod uvjetom da aktivno rade na razvoju sustava odvojenog skupljanja, daleko povoljnije od algoritma iz prethodnog propisa. Prijelazne odredbe (čl.188.) upućuju da će poticajna naknada već u ovoj godini biti obračunavana sukladno gore navedenom, a ne po dosadašnjem algoritmu.

Gradovi i općine više nemaju obveze donošenja planova gospodarenja otpadom (PGO).
Gradovi i dalje donose odluke o sprječavanju odbacivanja otpada koje sadrže mjere sprječavanja i mjere uklanjanja, evidentiraju lokacije i uspostavljaju sustav zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu.

Gradovi O SVOM TROŠKU osiguravaju provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svom području (minimum 1 tribina godišnje i informativne publikacije, također i informacije o gospodarenju otpadom moraju biti ažurirane na webu grada). Dakle, to NE financira davatelj javne usluge, nego predstavlja proračunsku stavku grada! O tome gradovi putem aplikacije godišnje izvještavaju i Ministarstvo.

Nadzor u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, spaljivanje otpada od strane fizičkih osoba te na nepropisno skladištenje, ostavljanje, odbacivanje ili odlaganje otpada od strane fizičke osobe ili nepoznatih osoba provodi komunalni redar (čl.136.st.5.).
Novina je da komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada i osobi za koju se bilo kako može dokazati da je odbacila otpad, i bez toga da je netko uhvaćen na djelu (snimka, slika, svjedočenje…). Ukoliko se obveza po tom rješenju nije ispunila u roku ne dužem od 6 mjeseci, grad mora ukloniti otpad na teret izvršenika.

Vlada i Ministar će pojedine provedbene akte donijeti u roku od 6 mjeseci do godine dana. U međuvremenu se primjenjuju dosadašnji podzakonski akti, za kršenje kojih su propisane kazne od 100.000 – 800.000 kn za pravne osobe i JLS, te 30.000 – 70.000 kn za odgovorne osobe (i gradonačelnika).

Županije su do 1.1.2024. dužne donijeti PGO-e, a do tada se primjenjuju PGO-i JLS, a gradonačelnici za 2021, 2022. i 2023. godinu dostavljaju županiji godišnja izvješća o provedbi PGO RH i objavljuju ih na webu.

U roku od 3 mjeseca od stupanja zakona na snagu (do kraja listopada 2021.), FZOEU će definirati troškove otpadne ambalaže koje će sufinancirati davateljima javne usluge.

Gradska vijeća nove bi Odluke o načinu pružanja javne usluge trebala donijeti do kraja siječnja 2022. godine, a davatelji javne usluge nove cjenike do kraja travnja 2022.

Temeljem ZOGO-a predstavnička su tijela donosila i odluke o obvezi plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Ova obveza prestaje do kraja srpnja 2023. godine. Završno s obvezom za taj period prestaje i obveza gradonačelnika izvještavanja gradskog vijeća i dostave izvješća Ministarstvu.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija